Utfordringen

Økt andel av fornybar energi, kombinert med utfasing av kjernekraft, tilsier at den totale andelen uregulerbar fornybar kraft kommer til å øke fremover og at koblingene til Europa blir sterkere. Ergo må det stilles høyere krav til fleksibilitet og reguleringsevne når det gjelder produksjon og forbruk. Utfordringen ligger i å tallfeste hvilken effekt dette har på systemdrift og driftskostnader, i tillegg til å møte behovet for å lage prisprognoser for alle elektrisitetsprodukter som strekker seg over en lengre tidsperiode. Prognosene vil være avgjørende for å kunne gjøre investeringer knyttet til blant annet utbygging av nye kabler til det europeiske kontinentet og oppgradering av eksisterende vannkraftverk. 

 

Målet

Prosjektets mål er å utvikle metoder og modellverktøy som er godt egnet til å beregne kostnader knyttet til leveranse av reserver (kapasitet og energi) i fremtidens Nordiske kraftmarked. Fundamentale flermarkedsmodeller skal i større grad kunne gi realistiske priser og en mer detaljert beskrivelse av det fysiske systemet – som i tillegg til produktet energi også omfatter reservekapasitet og balanseenergi.

 

Prosjektet

Ved å utvikle et nytt modellkonsept for beregning av marginalpriser for alle elektrisitetsprodukter som omsettes på det nordiske markedet, og særlig forskjellige typer reserver, vil det være mulig å estimere nytten av fremtidige investeringer. Modellene og metodene som utvikles i prosjektet skal også fungere som beslutningsstøtte i markedsdesignfasen.

 

Prosjektdeltakere

 • Statnett
 • Svenska Kraftnät
 • Statkraft
 • E-CO Energi
 • Lyse Produksjon
 • Agder Energi
 • Hydro Energi
 • NTNU Elkraft
 • SINTEF Energi
 • Norges Forskningsråd
 •  

Finansiering

 • Norges Forskningsråd (KPN-prosjekt)
 • Statnett
 • Svenska Kraftnät
 • Statkraft
 • E-CO Energi
 • Lyse Produksjon
 • Agder Energi
 • Hydro Energi