Utfordringen

Vi er på vei mot et fullelektrisk samfunn. Behovet for fleksibilitet på alle nettnivå øker når strøm skal erstatte fossil energibruk og det blir mer uregulerbar produksjon.

Målet

Prosjektet skal undersøke hvordan vi kan stimulere til økt tilgang på økt bruk av fleksibilitet med et lokalt fleksibilitetsmarked. Nettselskapene i prosjektet får først tilgang til å handle fleksibiliteten, for eksempel for å redusere eller utsette nye investeringer og oppnå sikrere nettdrift. Restfleksibiliteten aggregeres opp og tilbys i Statnetts reservekraftmarked (mFRR). Dette vil gi kunnskap om hvordan distribuert fleksibilitet kan gjøres tilgjengelig for både nettselskaper og TSO.

Prosjektet

Prosjektet ledes av Agder Energi og i en tre-årsperiode skal deltakerne sammen teste ut ulike teknologiske løsninger for å utløse mer fleksibel strømbruk hos kundene.

NorFlex består av tre demonstrasjonsprosjekter. I Demo Glitre og Demo Agder skal vi prøve ut ulike teknologiske løsninger for et slikt fleksibilitetsmarked. I det tredje testes videre aggregering mot Statnett som kan nyttiggjøre seg restfleksibiliteten til å balansere det norske og nordiske kraftsystemet.

Prosjektdeltakere

  • Agder Energi
  • Glitre Energi
  • NODES
  • Statnett

Finansiering

Støtte fra ENOVA.

Egenfinansiering fra prosjektdeltakerne.

NorFlex prosjektet