Utfordringen med gassisolerte anlegg har frem til nå vært at de benytter SF6-gass, som er en kraftig drivhusgass. I fjor prekvalifiserte Statnett teknologi som kan erstatte SF6 i nye anlegg og signerte samtidig den første avtalen for å benytte teknologien i de passive delene av anlegget på et nytt 420 kV GIS-anlegg. Nå tar Statnett den nye teknologien i bruk.

- Hamang transformatorstasjon er den første stasjonen i Statnett der et nytt delvis SF6 fritt anlegg installeres. Det er også første gang at en SF6 fri løsning benyttes på spenningsnivået 420 kV i Skandinavia, forteller prosjektleder Thomas Weisser Fennefoss i Statnett. - I første omgang er det de passive delene av anlegget som kan leveres som en alternativ løsning. Den nye og godkjente teknologien gir oss et mer klimavennlig alternativ på våre anlegg. Her har vi tidligere kun hatt mulighet til å benytte SF6.

Statnett har i dag rundt 50 gassisolerte anlegg og komponenter med SF6, samt at flere nye anlegg er under bygging. Selv om det føres nøye kontroll over bruk av SF6, forekommer det naturlige lekkasjer fra anleggene. SF6-gassen er 23 500 ganger sterkere enn CO2 og er den største enkeltkilden av klimautslipp fra Statnetts virksomhet.

- Med den nye teknologien reduserer vi Statnetts klimaavtrykk betydelig. Ved å bruke Hamang transformatorstasjon som et pilotprosjekt for en delvis SF6 fri løsning, håper vi å sette en ny standard for kommende byggeprosjekter. I samarbeid med flere fagmiljøer i Statnett har vi konkludert med at denne nye teknologien ivaretar våre interesser både i prosjekt- og driftsfasen, sier Fennefoss.

 

Reduserte klimagassutslipp betydelig for ny stasjon

Ved nye stasjonsanlegg i Statnett velges det som hovedregel AIS-anlegg framfor GIS-anlegg. Nye GIS-anlegg kan likevel bli den foretrukne løsningen der plassen er begrenset, eller klimatiske forhold tilsier det.

Produsenter av GIS-anlegg har i flere år jobbet med alternative løsninger til SF6-gass, og det finnes allerede miljøvennlige alternativer på lavere spenningsnivå. Statnett har lenge ønsket en tilsvarende løsning i sine anlegg på høyere spenningsnivå. For dette nivået er alternative gasser teknologikvalifisert for passive deler, som samleskinner.

- Etter hvert som den miljøvennlige teknologien utvikler seg, vil vi kunne vurdere denne teknologien også for komplette anlegg for 420kV, forklarer Guilhem Blanchet, ansvarlig for GIS anlegget på Hamang stasjon i Statnett.

Den nye teknologien vil ikke medføre tekniske begrensninger når det gjelder termisk ytelse, omgivelsestemperatur og isolasjonsevne. Gassen som skal erstatte SF6 er en gassblanding som består av CO2, O2 og Novec 4710. Miljøavtrykket av denne gassblandingen er svært beskjedent og dermed er løsningen langt mer miljøvennlig enn et anlegg basert på bruk av SF6.

Ved å benytte en alternativ gass for passive deler i anlegget på Hamang vil Statnett spare rundt 1 tonn SF6 gass. Det tilsvarer rundt 17 % av den totale SF6-gassmengden og medfører en besparelse på 23 500 tonn CO2 ekvivalenter. Besparelsen av utslipp i løpet av utstyrets levetid er beregnet til ca. 5 000 tonn CO2 ekvivalenter.

- Statnetts erfaringer fra ett eller flere pilotprosjekter vil være avgjørende for videre bruk av den nye teknologien og utvidelse av denne til å gjelde komplette 420kV anlegg, forklarer Blanchet. - Samtidig er det også viktig at vi og andre aktører tar i bruk ny teknologi og fremmer utvikling av alternative og mer bærekraftige løsninger, avslutter han.