Spenningsoppgraderingen vil øke overføringskapasiteten, noe som er viktig for både de planlagte mellomlandsforbindelsene til Tyskland og Storbritannia, men også for tilknytning av ny fornybar kraftproduksjon på Sørlandet og Vestlandet.

 

-Dette er et viktig skritt i arbeidet med å oppgradere til neste generasjon sentralnett, sier prosjektleder Nils Sirnes i Statnett. –Nå skal vi brette opp ermene og forberede byggingen av disse viktige anleggene.

 

Konsesjonen gir Statnett mulighet til å oppgradere 43,4 km ledning mellom Feda og Tonstad fra dagens 300kV spenningsnivå til 420 kV. Det er i dag to parallelle linjer på strekningen. Den ene er en såkalt duplex-ledning, som gjør det mulig å oppgradere denne på eksisterende master. Den andre er en eldre såkalt simplex-ledning, hvor det må bygges en ny linje før den gamle rives når prosjektet er ferdigstilt.

 

Konsesjonen gir også Statnett tillatelse til å bygge to nye transformatorstasjoner, en på Ertsmyra i Sirdal, som vil erstatte dagens Tonstad stasjon, og en ved Hestesprangvannet ved Feda.

 

NVE skriver i sitt vedtak at de mener at Statnett begrunnet behovet for de omsøkte spenningsoppgraderingene godt. De er også enige om at det er nødvendig å gjennomføre spenningsoppgraderingene som inngår i Vestre korridor trinn 1a for å øke kapasiteten i nettet slik at det legges til rette for flere mellomlandsforbindelser samtidig som forsyningssikkerheten ivaretas. Spenningsoppgraderingene vil tilrettelegge for tilknytning av ny produksjon, gi rom for utkobling av anlegg for revisjon, øke forsyningssikkerheten ved feilhendelser, og redusere tap i nettet. NVE mener det er fornuftig at oppgraderingen gjøres før nettet blir ytterligere anstrengt.

 

-Vi er glade for at NVE deler våre vurderinger rundt behovet for Vestre korridor og noterer oss at de mener det haster, sier prosjektleder Sirnes. –Dette understreker for oss at dette er viktige tiltak med stor samfunnsnytte.