Statnett, som har ansvaret for "hovedledningene" i den norske kraftforsyningen, planlegger å fornye et sjøkabelanlegg over Hadselfjorden mellom Fiskebøl og Husby ved Melbu, samt et tilhørende jordkabelanlegg mellom Husby og opp til Melbu transformatorstasjon.

Langs den planlagte jordkabeltraseen på Husby er det registrert kjente fredede kulturminner. Før oppstart av anleggsarbeider må disse områdene undersøkes nærmere for eventuelle nye funn, og avgrensning av de eksisterende kulturminnene. Arbeidene blir utført av Nordland fylkeskommune som er kulturminnemyndighet. På Melbu skal det nå graves såkalte søkesjakter for å få avdekket eventuelle kulturminner. Dette vil bli utført med gravemaskin og med tilstedeværende arkeolog fra Nordland Fylkeskommune.  Arbeidene starter opp i uke 41 og forventes å pågå i 2-3 uker. Kostnadene knyttet til arbeidet dekkes av Statnett.

Statnett har tidligere oversendt data fra sjøbunnsundersøkelse og film av eksisterende kabeltrase til Tromsø Museum som er myndighet for arkeologiske funn i sjøen.  I 2021 vil det også blir utført en detaljert sjøbunnsundersøkelse i forbindelse med endelig fastsettelse av ny sjøkabeltrasé for nye kabler, og data fra denne undersøkelsen vil også bli oversendt Tromsø museum.

Statnett søkte NVE om konsesjon for det nye anlegget i oktober 2019, og konsesjonen forventes å foreligge senere i høst. Oppstart av anleggsarbeider vil om alt går som planlagt bli igangsatt vinteren 2021, og det nye anlegget er planlagt satt i drift høsten 2022. Kabelforbindelsen er en del av en 132 kV kraftlinje mellom Kvitfossen transformatorstasjon ved Solvær og Melbu transformatorstasjon.