-Det er en økende utbyggingstakt i transmisjonsnettet, samtidig er kostnadene ved
systemdriften høye. Dette medfører at Statnett, fra dagens nullnivå, setter tariffen til 270
kr/kW. Nivået på tariffen er likevel betydelig lavere enn hva det var før pandemien.
Fordi vi forventer høye flaskehalsinntekter både internt og mot utlandet, bidrar det til å
holde tariffen lav, sier konserndirektør for kraftsystem og marked i Statnett, Gunnar G.
Løvås.

Statnetts store merinntekter som følge av ekstraordinært høye flaskehalsinntekter i
2022 er nå tilbakeført til kundene gjennom direkte utbetalinger til nettselskaper for
kompensasjon for økte tapskostnader (8,2 mrd kr). Vi ser fortsatt at nivået på
flaskehalsinntekter vil være høyere enn i perioden før 2022, men ikke på samme nivå
som i 2022.

Tariffsatsen for forbruk er for 2024 satt til 270 kr/kW, eller om lag 4,5 øre i
gjennomsnitt per kWh for husstander. For en husstand med et årlig strømforbruk på 16
000 kWh, vil tariffen for 2024 medføre en økning på andelen av nettleien som går til
Statnett på omtrent 42 kroner per måned.

For produksjon øker tariffsatsen fra 1,21 til 1,24 øre/kWh, mens påslaget for
systemdrift øker fra 0,15 til 0,25 øre/kWh.

Statnett har søkt Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) om å videreføre pristaket
på energileddet fra 2023 til 2024, og vil legge til grunn et energiledd på dagens nivå
dersom RME gir sin tilslutning.

Tariffinntektene skal sammen med flaskehalsinntekter dekke Statnetts samlede
kostnader knyttet til investeringer, drift og vedlikehold av transmisjonsnettet.
Nettvirksomhet er underlagt monopolregulering. Det innebærer blant annet at
reguleringsmyndigheten for energi (RME) fastsetter en ramme for Statnetts samlede
inntekter. Rammen for 2024 er anslått til om lag 18 milliarder kroner.

Tariffsatser 2024

Tariffsatser

 

2022

2023

2024

Forbruk kr/kW 325* 0 270
Produksjon øre/kWh 1,28 1,21 1,24
Produksjon- systemdrift øre/kWh 0,15 0,15 0,25
Reaktiv effekt kr/kVAr 40 40 40

*) Tariffen ble satt til 0 fra 1.4.2022.