Utfordringen

Trusler fra cyberangrep og ekstremvær, økt elektrifisering, nye forbruksmønstre, endret miljø og klimatenkning samt mer fornybar energiproduksjon, gjør at fremtidens nettkomponenter må tåle nye typer påkjenninger og mer variable driftsmønstre enn tidligere. Det er av den grunn avgjørende at komponentene i transmisjons- og distribusjonssystemet er pålitelige. Mer forskning og større satsing på primærkomponentene er viktig for at fremtidens kraftnett skal gi samfunnet sikker, bærekraftig, konkurransedyktig og rimelig energi.

 

Målet

Rammeverket er første skritt i prosessen for å utarbeide en felles strategi for satsing på primærkomponentene. Strategien vil identifisere, utvikle og utføre en prosjektportefølje som belyser utfordringer og muligheter knyttet til komponentenes rolle i energisystemet.

Rammeverket skal legge grunnlag for dialog mellom Statnett, distribusjonsnettselskaper, FoU-aktører og andre industripartnere. En felles forskningsstrategi vil kunne gi forutsigbarhet for relevante aktører og gi retning for en langsiktig kunnskapssatsing på feltet.

 

Rammeverket

Rammeverket legger føring for relevante prosjekter og baserer seg på følgende hovedtemaer:

  • Fremtidens miljøvennlige materialer
  • Påkjenninger i fremtidens nett
  • Digitaliserte komponenter
  • Anleggsforvaltning
  • Komponenter i fremtidens system

Bidragsytere

  • Statnett
  • SINTEF Energi
  • NTNU