Utfordringen

Vi har liten kunnskap om hvordan fugler bruker landskapsrommet, hvorfor noen områder har større kollisjonsrisiko enn andre, og om de avbøtende tiltak vi benytter i dag har god effekt. Derfor er det i liten grad utviklet planleggingsverktøy som hjelper oss å gjøre skånsomme trasevalg eller gode merkeløsninger.  

 

Målet

I Birdpol-prosjektet (Fuglevennlig design av kraftlinjer) er målet å forstå mer om hvordan vi kan planlegge, utforme og bygge kraftlinjer på en måte som påvirker fuglelivet i et område minst mulig.

 

Prosjektet

I den første delen av prosjektet plasserer vi en fugleradar i naturen over lengre tid for å samle inn data om de lokale  fuglenes flyvemønstre og kollisjoner. Radarteknologi gir oss solide data om flyvemønstre og informasjon om landskapet der de er samlet inn. Dataene kan analyseres på art, årstid, tid på døgnet osv.

 

Vi skal videre utvikle et verktøy (kollisjonsdatabase) som i neste fase kan bidra til å identifisere de mest utsatte områdene og sikre mest mulig skånsomme trasevalg.

 

Prosjektdeltakere

  • Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). Prosjektleder
  • Norsk vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Statnett

 

Finansiering

  • Norges Forskningsråd
  • Norsk vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Statnett