Gjennom sommeren 2022 jobbet seks studenter iherdig med denne oppgaven. Studentene la ned mange timer på å dykke ned i et stort materiale, alt fra brukeratferd på nettsidene til å gå inn i dybden i prosjektporteføljen til Statnett. De var seks stykker som kom fra seks ulike miljøer som sammen jobbet på tvers. De måtte tenke kreativt rundt nye måter å formidle kompliserte data på. Statnetts prosjektsider skulle sees i sammenheng med våre bl.a utbyggingsplaner, investeringer i nettet, forbruksplaner mm for å øke brukeropplevelsen enda noen hakk til.

Studentene har jobbet selvstendig, men fikk også dratt nytte av samarbeid med Tommy Haugen, Team Volt, kommunikasjonsavdelingen annet dyktig IT-personell i Statnett.  

Målet har vært å se på hvordan vi på en mer dynamisk og engasjerende måte kan formidle data rundt utbyggingsprosjektene våre enn det dagens løsning gir muligheter for. Vi i Statnett sitter igjen med gode perspektiver, og håper at studentene selv har fått god erfaring, sier Tommy Haugen, seksjonsleder i prosjekteierstyring i Statnett.

Gjennom KUBE-prosjektet har vi fått enda mer kunnskap om målgruppene og hva slags informasjonsbehov de har, og på hvilken måte innholdet kan presenteres på. På lengre sikt kan dette føre til at Statnett kan formilde prosjektdata enda mer effektivt, både internt og eksternt, kan Tommy legge til.