— Tung satsing på forskning og utvikling er nødvendig for å kunne dekarbonisere energisystemet og bidrar til å gjøre kraftsektoren sikrere og mer kosteffektiv, sier Sonja Berlijn, direktør for forskning og utvikling i Statnett.

Flere av doktorgradsavhandlingene går på teknologi som via sensorer skal oppdage slitasje, gassutvikling, isdannelser eller feil i enkeltkomponenter. Klarer man å detektere feil før de inntreffer kan man oppnå store besparelser. Innen temaet 'digitale stasjoner' pågår det fire doktorgradsavhandlinger.

— Kraftsektoren digitaliseres i stor grad og digitale transformatorstasjoner er fremtiden, men for å sikre at forsyningssikkerhet og cybersikkerheten ivaretas og styrkes, så er det mye som må forskes på før man tar steget ut digitalt på nye områder, forklarer Berlijn.

Andre områder det også tas doktorgrad innen er fleksibilitet samt vern og kontroll av kraftsystemet. Med økende elektrifisering innen flere sektorer så øker også forbruket. Tradisjonelt har økt strømforbruk vært ensbetydende med å bygge nye, kraftigere overføringsledninger, men nå ser man i større grad på utnyttelse av tilgjengelig kraft og fleksibiliteten som ligger i mye av forbruket. Kan for eksempel noe av forbruket reduseres eller flyttes uten at det påvirker strømkundene? Eller er det vilje til å flytte forbruk til andre tider på døgnet? Det vil kunne spare samfunnet for store investeringer i nytt nett og også redusere inngrep i naturen.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et område det også pågår doktorgrader, blant annet hvordan personsikkerhet i komplekse prosjekter kan ivaretas bedre.