Tilknytning til sentralnettet

Alle som ønsker å ha tilgang til strømnettet skal få tilgang. Dette er et viktig premiss i energiloven. Når et selskap eller en produsent henvender seg til en netteier med ønske om å tilknytte seg eller øke sitt forbruk eller sin produksjon, må netteieren vurdere om nettet i området vil tåle det.

Hvis selskapet eller produsenten ikke kan tilknyttes i det eksisterende nettet, kan det bli nødvendig å gjøre tiltak for å møte etterspørselen. Da må selskapet eller produsenten dekke en forholdsmessig andel av de kostnadene som utløses.

Mer om tilknytningsplikten

  • Vi i Statnett gjennomfører en rekke analyser og utredninger for å sikre en samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling og drift av sentralnettet. Her beskriver vi vårt analysearbeid og du finner en...

  • Den langsiktige utviklingen av kraftsystemet og prisene på kraft har stor betydning for Statnetts virksomhet. Vi utarbeider derfor en helhetlig langsiktig markedsanalyse i forkant av prosessen som...

  • En av Statnetts viktigste oppgaver er å planlegge og bygge ut nettet i takt med behov og lønnsomhet. Målet er å bidra til økt verdiskaping, legge til rette for reduserte klimagassutslipp og bevare ...

  • Utviklingen av strømnettet skal i tråd med energiloven og Statnetts vedtekter, være samfunnsmessig lønnsom. Samfunnsøkonomiske analyser er derfor en viktig del av beslutningsgrunnlaget.