• Statnett har pekt ut noen aktuelle tilknytningspunkt for produksjon fra havvind. Derfor er det ikke nødvendig for den enkelte kunde å sende separat forespørsel for å avklare ledig nettkapasitet med Statnett. 
  • Statnett holder av kapasitet til havvind i alle aktuelle tilknytningspunkt fram til seks måneder etter at tildeling er gjort fra myndighetene.
  • Innen seks måneder etter tildeling må aktørene bestille nettkapasitet i ett av tilknytningspunktene. På dette tidspunktet forutsetter vi at aktøren er tilstrekkelig moden til at Statnett vil reservere nettkapasitet til aktøren, jf. modenhetskrav for nivå 3 i evalueringsskjema på nettside vist til under
  • Ved behov kan aktør søke om forlengelse av fristen på seks måneder for å bestille kapasitet
  • Vi stiller krav til aktørens fremdrift for at aktøren skal få beholde reservasjonen
  • Ved idriftsettelse av anlegg vil kundens rett til nettkapasitet bli regulert i nettavtale med Statnett

Reservasjon av kapasitet for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II

Statnett har i brev til OED av 1.12.2022 anbefalt at Sørlige Nordsjø II fase knyttes til i Kvinesdal og at Utsira Nord knyttes til på Karmøy. Denne kapasiteten er i utgangspunktet tilgjengelig for alle som ønsker den og er villige til å betale ev. anleggsbidrag, også eventuelt andre produksjonsprosjekter enn havvind fra Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Sammenliknet med produksjon og forbruk på land, skiller havvind seg ut ved at staten har tatt en aktiv rolle ved å åpne areal, gjennomføre strategisk KU, og invitere til anbudskonkurranse mv. Dette er faktorer som er premissgivende for når reservasjon av kapasitet etter gjeldende regelverk kan gjøres.

Leter du etter informasjon om hvordan du som direkte kunde på generellt grunnlag skal få avklart tilknytning til nettet? Da må du gå her Slik får direktekunder avklart kapasitet med Statnett | Statnett