-Det er behov for store mengder ny kraftproduksjon i Norge for å legge til rette for ny industri og elektrifisering i årene som kommer. Den varslede utbyggingen av havvind vil bidra til dette, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Konserndirektør Håkon Borgen
Konserndirektør Håkon Borgen

Regjeringen har besluttet at første fase av havvindutbyggingen skal knyttes direkte til Norge. Statnett har i en rapport analysert virkningene av ulike former for tilknytning for andre fase. Rapporten viser at det er lønnsomt å knytte havvinden til land i Norge, og betalingen av nett kan være utslagsgivende. En såkalt hybrid tilknytning som i tillegg knytter produksjonen til et annet land vil være mest lønnsom for Norge, da handelsinntektene ved en hybrid tilknytning kan dekke nettkostnaden.

-Det er viktig å understreke at neste fase i utbyggingen av havvind skjer i et helt annet kraftsystem enn det vi har i dag. Vi forventer stor vekst i kraftforbruket, samtidig som man på det tidspunktet allerede vil ha knyttet første fase til land i Sør-Norge. Behovet for ny kraft er stort, noe som gjør tilknytningen lønnsom, understreker Håkon Borgen.

Økt kraftforbruk i Norge uten en tilsvarende økning i kraftproduksjonen vil medføre økte kraftpriser. Det betyr at havvind vil bidra til å trekke prisene ned. Prispåvirkningen fra tilknytningen i analysene er derfor basert på at økningen i produksjon svarer på et økt forbruk i tiden fram til 2030.

-Både tilknytning med radial til Norge og en hybrid forbindelse vil gi små prisvirkninger dersom man samtidig har en tilsvarende økning i kraftforbruket i Norge. Snittprisen vil øke noe i 2030 og lite i 2040, sier Håkon Borgen.

Rapporten viser mulig utvikling i kraftprisen i årene frem til 2030 og 2040. Med en tilknytning av neste fase i Sørlige Nordsjø II vil forbruksvektet snittpris mellom en radial og en hybrid være rundt 3-4 €/MWh i 2030, som vil si rundt 3-4 øre/kWh. I 2040 vil forskjellen utgjøre 2-3 €/MWh, som vil si rundt 2-3 øre/kWh. 

Det er forventet stor utbygging av havvind i hele Nordsjøen de kommende årene. Dette er en utvikling som påvirker det norske kraftsystemet, og som Statnett følger tett. Kraftsystemet vil henge sammen både på land og til havs, og tilknytning av havvind vil også kreve nettinvesteringer på land.