Aurland-Sogndal er et av flere viktige prosjekt for å øke kapasiteten i strømnettet på Vestlandet.  Tiltaket vil i hovedsak innebære at det bygges en ny ledning parallelt med den eksisterende ledning fra Aurland til Fardal som er fra 1977 og deler av Fardal–Hove fra 1967. Disse ledningene kan rives etter at ny ledning er satt i drift.

- Statnett har omfattende planer for investeringer i transmisjonsnettet det kommende tiåret. Vi er midt i et grønt taktskifte, der nytt forbruk og omfattende elektrifiseringsplaner krever store tiltak i strømnettet vårt. Aurland-Sogndal er et av flere prosjekter som vil bidra til mer effektiv utnyttelse av de norske kraftressursene, og prosjektet er en viktig del av de tiltakene vi er i gang med for å møte den store forbruksøkningen vi venter i Bergensregionen og på Vestlandet, sier Statnetts konserndirektør for Nett, Elisabeth Vike Vardheim

Aurland-Sogndal fikk konsesjon av NVE sommeren 2020, men traseen for fjordspennet over Sogndalsfjorden ble påklaget til Olje- og energidepartementet (OED). Disse klagene er nå vurdert, og OED slår fast at konsesjonsgitt trasé er det beste alternativet for kryssingen av fjorden. I OEDs vedtak pekes det særlig på traseen som nå har fått endelig konsesjon innebærer mindre inngrep i urørt natur, har en vesentlig lavere totalkostnad, og i mindre grad vil berøre frilufts- og naturinteresser enn alternativet.

- Endelig konsesjon innebærer at vi nå kan gå i gang med nærmere planlegging av fjordkryssingen. Statnett vil gå i dialog med berørte for å få gjennomført dette arbeidet så skånsomt som mulig for omgivelsene. Vi arbeider for at ledningen kan settes i drift i løpet av 2025, med påfølgende fjerning av eksisterende ledning, sier Elisabeth Vike Vardheim.

For å opprettholde framdrift i prosjektet påbegynte Statnett arbeid i 2021 på deler av den konsesjonsgitte traséen som ikke var påklaget. Dette er arbeid Statnett kunne starte opp med uavhengig av utfallet i klagesaken.

Les Olje- og energidepartementets pressemelding her: Konsesjon til oppgradering av kraftledningen mellom Aurland og Sogndal - regjeringen.no

Fakta om prosjektet:

  • Antall kilometer: ca. 70 km
  • Spenningsnivå: 420 kV
  • Fremdrift: Statnett arbeider for idriftsettelse 2025, rivearbeid av eksisterende ledninger vil utføres i to år etter idriftsettelsen
  • Berørte kommuner: Sogndal, Lærdal, Aurland og Vik
  • Forventet kostnad (millioner norske kroner): 940-1050