Forespørsel om kapasitet

Alle kunder skal starte tilknytningsprosessen med det lokale nettselskapet. Etter veiledning fra det lokale nettselskapet, som også har dialog med Statnett, kan det vise seg at ditt prosjekt krever så mye kapasitet at det bør tilknyttes direkte til transmisjonsnettet. Da vil du bli veiledet til Statnett og du kan starte tilknytningsprosessen med oss. Som regel vil dette kun være aktuelt for et fåtall kunder med spesielt stort kraftbehov. For alle andre kunder vil dialogen være med det lokale nettselskapet.

For alle henvendelser om tilknytning skal dere bruke søknadsskjemaet nederst på siden der vi ber om informasjon om virksomheten og hva tilknytningen gjelder.

Ved den første kontakten vil Statnett veilede kunden om relevante forhold som kapasitet i nettet og planlagte tiltak basert på kjent og tilgjengelig informasjon fra f.eks områdeplaner, samt videre prosess.

Videre i prosessen vurderer vi kundens modenhet. For hvert steg i prosessen (veiledning, forespørsel, bestilling, behov til områdeplan og bestilling) må kunden sende inn nytt søknadsskjemaet med oppdatert og mer utfyllende informasjon om tilknytningen. All informasjon om prosjektet som fylles ut i de obligatoriske feltene i skjemaet må være tilstrekkelig dokumentert med tilhørende underlag.

Vi stiller krav til gradvis høyere nivå av prosjektmodenhet ved stegene i prosessen. Modenheten vurderes ut ifra objektive kriterier vist i evalueringsskjemaet nederst på siden. Statnett kan endre disse kriteriene.

Alle kunder skal starte tilknytningsprosessen med det lokale nettselskapet. Etter veiledning fra det lokale nettselskapet, som også har dialog med Statnett, kan det vise seg at ditt prosjekt krever så mye kapasitet at det bør tilknyttes direkte til transmisjonsnettet.
Figur 1

Alle kunder skal starte tilknytningsprosessen med det lokale nettselskapet. Etter veiledning fra det lokale nettselskapet, som også har dialog med Statnett, kan det vise seg at ditt prosjekt krever så mye kapasitet at det bør tilknyttes direkte til transmisjonsnettet.

Søknadsskjemaet merkes med "Forespørsel" og sendes til tilknytning@statnett.no, med kopi til regionalt tilknytningsansvarlig i Statnett. Dere vil få bekreftelse på at forespørselen er mottatt i løpet av 14 dager med estimat på tid fram til svar på forespørselen. Dere vil få beskjed dersom prosjektet er vurdert til ikke å være tilstrekkelig modent.

Statnett kan ta betalt for å avklare om det er driftsmessig forsvarlig å etterkomme kundens bestilling, når kundens effektbehov og/eller lokalisering ikke er rimelig avklart. Betalingen fastsettes da på grunnlag av faktisk medgåtte kostnader.

Statnett vurderer kapasitet i transmisjonsnettet

Statnett må gjøre en analyse av kraftsystemet for å kunne svare ut om det er kapasitet til å koble til den forespurte kapasiteten i eksisterende nett. Kriteriene som brukes i analysen som vurderer hvorvidt det er "driftsmessig forsvarlig" er nærmere forklart nederst på denne siden under "Ofte stilte spørsmål".

Statnett vil - gitt at det forespurte prosjektet er tilstrekkelig modent - gjøre en vurdering av om det er ledig kapasitet i transmisjonsnettet og derved driftsmessig forsvarlig å tilknytte det forespurte volumet.
Figur 2

Statnett vil - gitt at det forespurte prosjektet er tilstrekkelig modent - gjøre en vurdering av om det er ledig kapasitet i transmisjonsnettet og derved driftsmessig forsvarlig å tilknytte det forespurte volumet.

Statnett vil - gitt at det forespurte prosjektet er tilstrekkelig modent - gjøre en vurdering av om det er ledig kapasitet i transmisjonsnettet og derved driftsmessig forsvarlig å tilknytte det forespurte volumet. Det vil si at det ikke er behov for tiltak i transmisjonsnettet for at den forespurte kapasiteten kan knyttes til nettet.

Alle større forespørsler håndteres i Statnetts arbeid med relevant områdeplan. Dette vil gi et mer helhetlig perspektiv på driftsmessig forsvarlig vurderingene og samlet sett mer rasjonell og effektiv prosess for å besvare forespørselen.

Statnett som systemansvarlig er ansvarlig for overvåking av alle snitt både i transmisjonsnettet og regionalnettet (Forskrift om systemansvaret (fos) § 7). For at den forespurte kapasiteten skal være driftsmessig forsvarlig å knyttes til nettet, gjør systemansvarlig en vurdering av kapasiteten i relevante snitt.

Videre prosess avhenger av om det er ledig kapasitet, eller om det er behov for nettiltak.

Statnett kan reservere ledig kapasitet til modne kunder

Dersom det er ledig kapasitet, er neste steg å bestille den ledige kapasiteten. Den ledige kapasiteten er ikke reservert, noe som innebærer at også andre aktører kan bestille den ledige kapasiteten. For å bestille kapasitet skal kunden bruke det samme søknadsskjemaet som ved øvrige steg i prosessen.

For at Statnett skal kunne reservere kapasitet, må prosjektet være tilstrekkelig modent. Vi bruker det nevnte evalueringsskjemaet (se også lenke nederst på siden) for å vurdere modenhet.

Vi vil reservere kapasitet til den tilstrekkelig modne kunden som først legger inn bestilling. Vi ber dere derfor om å bestille kapasitet, så snart som mulig etter at prosjektet er tilstrekkelig modent. Dersom flere kunder har oppfylt modenhetskrav i samme tidsrom, vil vi reservere kapasitet til den kunden med høyest modenhetsscore.

For at Statnett skal kunne reservere kapasitet, må prosjektet være tilstrekkelig modent
Figur 3

For at Statnett skal kunne reservere kapasitet, må prosjektet være tilstrekkelig modent

I bestillingen må dere oppdatere søknaden med blant annet fremdriftsplanen fra forespørselen. Denne fremdriftsplanen vil være grunnlag for senere rapportering og oppfølging av framdrift.  Det er viktig at planene er realistiske ettersom manglende fremdrift vil kunne medføre tap av reservasjon til andre kunder som følger sine tidsplaner.

Dersom det ikke er ledig kapasitet, vil vi utrede og gjennomføre tiltak som øker kapasiteten

Statnett utarbeider områdeplaner for nettutvikling i alle regioner som grunnlag for vår helhetlige nett- og systemutvikling. Der ser vi system- og anleggstiltak i sammenheng og kombinerer behovene for markedstiltak, fornyelse, kapasitet og vedlikehold.

Dersom det ikke er ledig kapasitet, vil vi utrede og gjennomføre tiltak som øker kapasiteten
Figur 4

Dersom det ikke er ledig kapasitet, vil vi utrede og gjennomføre tiltak som øker kapasiteten

Dersom det ikke er ledig kapasitet til å tilknytte forespørselen i eksisterende nett eller etter nettforsterkninger som allerede pågår, vil vi vurdere behov for ytterligere tiltak i transmisjonsnettet.

Alle behov vil bli koordinert i relevant områdeplan før prosjektoppstart, inkludert modne tilknytningsforespørsler. Vi trenger da bekreftelse på at det er ønskelig å videreføre forespørselen i en utredning, samt oppdatert informasjon om tilknytningsforespørselen. Områdeplanen skal peke ut de tiltak som gjør det driftsmessig forsvarlig å knytte til kunden. Dersom det kun er kundens prosjekt som er prosjektutløsende, må det ha tilstrekkelig modenhetsgrad (nivå 2 eller høyere for alle kriterier) før vi starter opp et prosjekt.

Det tidligste tidspunkt for reservasjon av den planlagte økte kapasiteten, er etter oppstart av nettutbyggingsprosjektet i Statnett.  Her gjelder de samme retningslinjer som ved reservering av ledig kapasitet (se over).

Statnett vil normalt ikke inngå avtaler med kunder før etter oppstart av utbyggingsprosjektet. Inntil da håndteres behovet i arbeidet med områdeplanene. En samlet vurdering i en områdeplan bidrar til at vi i sum bruker mindre tid på hver enkelt sak, samt at vi kan gjennomføre slike vurderinger med et mer helhetlig perspektiv.

Etter at områdeplanen har identifisert nødvendige tiltak for å tilknytte det forespurte volumet og nettutbyggingsprosjektet har startet opp, vil tilstrekkelig modne kunder få anledning til å bestille og få reservert kapasitet i planlagte tiltak i områdeplan.  Dersom flere kunder oppfyller kravene til reservasjon og ønsker å reservere en begrenset kapasitet, vil prioritering av kapasitet mellom ulike kunder i planlagt nett gjøres ut ifra tidspunkt for når kunden søkte med oppfylte krav til reservasjon og ut ifra resultatet fra modenhetsvurdering.

Nettutbyggingsprosjektet vil starte opp når rammene er avklart. Ved oppstart av nettutbyggingsprosjekt i Statnett vil vi i de fleste tilfeller inngå en avtale om koordinert prosjektutvikling med kunden. Avtalen regulerer bl.a koordinering av partenes prosjektutvikling, reservasjon av kapasitet samt kundens betaling av en andel av prosjektutviklingskostnadene for tiltakene i transmisjonsnettet.

Ved Statnetts investeringsbeslutning, vil det i enkelte tilfeller være aktuelt å kreve anleggsbidrag fra kunden. Utredningskostnader og anleggsbidrag er regulert i "forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomhet og tariffer"

Dersom nødvendig tiltak er gjenstand for anleggsbidrag, må dere dekke en forholdsmessig andel av utredningskostnadene og anleggsbidraget. Statnett vil gi veiledende informasjon om hva slags tiltak vi antar blir nødvendig, med et grovt anslag på kostnader og tidsplan. Dere må deretter ta stilling til om dere ønsker å gå videre.
Figur 5

Dersom nødvendig tiltak er gjenstand for anleggsbidrag, må dere dekke en forholdsmessig andel av utredningskostnadene og anleggsbidraget. Statnett vil gi veiledende informasjon om hva slags tiltak vi antar blir nødvendig, med et grovt anslag på kostnader og tidsplan. Dere må deretter ta stilling til om dere ønsker å gå videre.

Dersom nødvendig tiltak er gjenstand for anleggsbidrag, må dere dekke en forholdsmessig andel av utredningskostnadene og anleggsbidraget. Statnett vil gi veiledende informasjon om hva slags tiltak vi antar blir nødvendig, med et grovt anslag på kostnader og tidsplan. Dere må deretter ta stilling til om dere ønsker å gå videre.

I tabellen under vises eksempler på tid for å få gjennomført tiltak etter at disse er identifisert gjennom arbeid med områdeplan. Ledetidene vil variere fra sak til sak.

 

Prosjektere og gjennomføre tiltak* 

Økt transformatorkapasitet 

4-6 år 

Ny transformatorstasjon 

5-10 år 

Ny kraftledning 

7-12 år 

*Medianverdier fra oppstart av prosjekt til anleggene er i drift, inkludert tid for å sikre myndighetstillatelser. Ledetider for nye nettanlegg vil variere mellom prosjekter av samme kategori. De største årsakene til variasjon er arbeidsomfang, behov for utkoblinger og tid for konsesjonsprosess. Ellers er også grensesnitt til andre prosjekter, materialtilgang, geografi, topografi og sesongarbeid faktorer som ofte virker inn på ledetidene.

Vi vil være i dialog med dere om forventet tidsplan for å knytte til deres prosjekt.

Oppsumert kan følgende avtaler kan være nødvendige for å få gjennomført nettiltak og før inngåelse av nettavtale:

  • Avtale om utredning: Etter avtaleinngåelse gjennomfører Statnett en utredning av konseptuelle løsninger (systemløsning) som resulterer i et valgt konsept. Dersom Statnett allerede har besluttet et konsept i området som vil gi tilstrekkelig kapasitet til den forespurte tilknytningen er det ikke behov for ny utredning.

  • Avtale om koordinert prosjektutvikling: Når konseptet er besluttet og forankret med kunden for videre utvikling opprettes et nettutbyggingsprosjekt. Fasen innebærer å utrede nødvendig underlag for å kunne sende konsesjonssøknad. Det innebærer også å vurdere ulike løsninger både teknisk og økonomisk, avgrenset til konseptet fra første fase. Avtalen regulerer bl.a koordinering av partenes prosjektutvikling, reservasjon av kapasitet samt kundens betaling av en andel av prosjektutviklingskostnadene for tiltakene i transmisjonsnettet. Etter at Statnett har mottatt konsesjon og fattet investeringsbeslutning kan anskaffelsesprosess og bygging starte.

  • Avtale om anleggsbidrag: Frem til det inngås avtale om anleggsbidrag vil Statnett gi uforpliktende anslag på anleggsbidrag. Anslaget vil variere noe i takt med at prosjektet modnes og kostnadene blir gradvis mindre usikre. Ved inngåelse av anleggsbidragsavtale forplikter Statnett og kunden seg til et konkret estimat som skal etterberegnes i tråd med forskriften. Kostnadsoverskridelser utover 15% belastes ikke kunden, om ikke kunden underveis i prosessen har bedt om endringer i prosjektets omfang eller utforming.

    Dersom kostnadene blir lavere enn estimert, vil kunden få tilbakebetalt sin andel i sin helhet. Statnett har fra 1.3.2022 endret sin praksis om når anleggsbidragsavtalen skal inngås. For prosjekter som kun omfatter bygging av ny transformator, inngås anleggsbidragsavtalen som hovedregel med forpliktende estimat etter løsningsvalg. For prosjekter hvor ny stasjon eller ny ledning er nødvendig for å tilknytte forespørselen, inngår Statnett nå som hovedregel anleggsbidragsavtale før eller ved Statnetts investeringsbeslutning. Tidligere ble avtalene inngått i forbindelse med byggestart. Anleggsbidragsavtalen omfatter de anleggsbidragspliktige kostnadene for byggefasen fram til idriftsettelse av nødvendig nettanlegg.

Tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning i forbruk eller produksjon

Dersom det ikke er ledig kapasitet i transmisjonsnettet på vanlige betingelser, kan det vurderes å gi tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning i forbruk eller produksjon dersom dette er driftsmessig forsvarlig og ønskelig for sluttkunden jf.Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 3-2 eller 3-3. Slike vilkår er frivillig for alle parter og muliggjør raskere tilknytning.

Det gis ikke kompensasjon til kunden ved inngåelse av slik avtale eller ved utkobling eller begrensning i forbruk eller produksjon i henhold til regelverket. Vurdering av evt. tilknytning med vilkår foretas i samarbeid mellom kunden og Statnett som netteier. Statnett som systemansvarlig skal også involveres og godkjenne alle vilkårsavtaler i transmisjonsnettet for å sikre kontroll i driften.

Reservert kapasitet følges opp gjennom avtale med Statnett

Dere skal regelmessig og minst hver 12. måned rapportere skriftlig på prosjektets fremdrift sammenlignet med innsendt fremdriftsplan. Dialog og rapportering om deres framdrift følges opp og legges til grunn for videre reservasjon. Format og hyppighet for rapportering avklares nærmere i dialog med prosjektleder for det aktuelle prosjektet i Statnett. Tilknytningsansvarlig vil også følge utviklingen med prosjektleder.

Dersom framdriften i deres prosjekt uteblir, med den følge at den reserverte kapasiteten ikke lenger forventes å bli tatt i bruk som planlagt, vil Statnett gå i dialog med dere. Kapasitet i nettet er i mange området høyt etterspurt og ettersom det kan være andre kunder som venter på kapasitet har Statnett en rett til eventuelt å kansellere reservasjonen til det forsinkede prosjektet.

Dersom prosjektet følger fremdriftsplanen, inngås Nettavtale med Statnett 3 til 6 måneder før idriftsettelse. For eksisterende kunder skal nettavtalen oppdateres. Etter tilknytning, reguleres retten til kapasitet i Nettavtalen.

Dere skal regelmessig og minst hver 12 mnd. rapporteres skriftlig på prosjektets fremdrift sammenlignet med innsendt fremdriftsplan. Dialog og rapportering om deres framdrift følges opp og legges til grunn for videre reservasjon
Figur 6

Dere skal regelmessig og minst hver 12. måned rapportere skriftlig på prosjektets fremdrift sammenlignet med innsendt fremdriftsplan. Dialog og rapportering om deres framdrift følges opp og legges til grunn for videre reservasjon