Forespørsel om kapasitet

Begynn alltid tilknytningsprosessen med det lokale nettselskapet. I de aller fleste tilfeller vil tilkobling av nye nettkunder skje gjennom et nettselskap. Det er kun ved større effektutvekslinger fra størrelsesorden 300 MW og oppover det kan være aktuelt å vurdere direkte tilknytning til transmisjonsnettet.

Etter veiledning fra det lokale nettselskapet, som også har dialog med Statnett, kan det vise seg at ditt prosjekt krever så mye kapasitet at det bør tilknyttes direkte til transmisjonsnettet. Da vil du bli veiledet til Statnett og du kan starte tilknytningsprosessen med oss.

For alle henvendelser om tilknytning skal dere bruke bestillingsskjemaet nederst på siden der vi ber om informasjon om virksomheten og hva tilknytningen gjelder. Skjemaet merkes med "Forespørsel" og sendes til tilknytning@statnett.no, med kopi til regionalt tilknytningsansvarlig i Statnett. Dere vil få bekreftelse på at forespørselen er mottatt i løpet av 14 dager med estimat på tid fram til svar på forespørselen. Dere vil få beskjed dersom prosjektet er vurdert til ikke å være tilstrekkelig modent (se evalueringsskjema for hva kriteriene er for dette)

Ved den første kontakten vil Statnett veilede kunden om relevante forhold som

  • kapasitet i nettet
  • planlagte tiltak basert på kjent og tilgjengelig informasjon fra for eksempel områdeplaner 
  • samt videre prosess mot tilknytning.

Videre i prosessen vurderer vi kundens modenhet. For hvert steg i prosessen må kunden sende inn nytt skjemaet med oppdatert og mer utfyllende informasjon om tilknytningen. All informasjon om prosjektet som fylles ut i de obligatoriske feltene i skjemaet må være tilstrekkelig dokumentert med tilhørende underlag.

Vi stiller krav til gradvis høyere nivå av prosjektmodenhet ved stegene i prosessen. Modenheten vurderes ut ifra objektive kriterier vist i evalueringsskjemaet nederst på siden. Statnett kan endre disse kriteriene.

 

Kunde sender forespørsel om det er driftsmessig forsvarlig å knytte den økte eller nye lasten til transmisjonsnettet

Kunde sender forespørsel om det er driftsmessig forsvarlig å knytte den økte eller nye lasten til transmisjonsnettet

Statnett kan ta betalt for å avklare om det er driftsmessig forsvarlig å etterkomme kundens bestilling, når kundens effektbehov og/eller lokalisering ikke er rimelig avklart. Betalingen fastsettes da på grunnlag av faktisk medgåtte kostnader.

Statnett vurderer kapasitet i transmisjonsnettet

Statnett må gjøre en analyse av kraftsystemet for å kunne svare ut om det er kapasitet til å koble til den forespurte kapasiteten. Kriteriene som brukes i analysen som vurderer hvorvidt det er "driftsmessig forsvarlig" er nærmere forklart nederst på denne siden under "Ofte stilte spørsmål".

Driftsmessig forsvarlig-vurdering av tilgjengelig kapasitet

Driftsmessig forsvarlig-vurdering av tilgjengelig kapasitet

Gitt at det forespurte prosjektet er tilstrekkelig modent vil Statnett gjøre en vurdering av om det er ledig kapasitet i transmisjonsnettet og derved driftsmessig forsvarlig å tilknytte det forespurte volumet. At en tilknytning er driftsmessig forsvarlig betyr at det ikke er behov for tiltak i transmisjonsnettet for at den forespurte kapasiteten kan knyttes til nettet.

Alle større forespørsler håndteres i Statnetts arbeid med relevant områdeplan. Dette vil gi et mer helhetlig perspektiv på driftsmessig forsvarlig vurderingene og samlet sett mer rasjonell og effektiv prosess for å besvare forespørselen.

Statnett som systemansvarlig er ansvarlig for overvåking av alle snitt både i transmisjonsnettet og regionalnettet (Forskrift om systemansvaret (fos) § 7). For at den forespurte kapasiteten skal være driftsmessig forsvarlig å knyttes til nettet, gjør systemansvarlig en vurdering av kapasiteten i relevante snitt.

Statnetts svar på en driftsmessig forsvarlig vurdering gir ingen rettigheter til eventuell ledig kapasitet i dagens nett eller planlagt nett. Statnett har ikke reservert kapasiteten. Tidspunkt for forespørsel om kapasitet til Statnett er heller ikke bestemmende for kundens plass i "køen" for reservasjon av kapasitet. Statnetts svar på om en tilknytning er driftsmessig forsvarlig er ikke bindende for Statnett. Ny informasjon eller nye vurderinger om kraftsystemet kan gjøre at vi endrer våre konklusjoner om hvor mye som er driftsmessig forsvarlig på et senere tidspunkt.

Statnett kan reservere kapasitet til modne kunder

Neste steg å bestille kapasiteten. Også andre aktører enn den som har sendt inn forespørsel kan bestille kapasitet. For å bestille kapasitet må du bruke det samme skjemaet som ved øvrige steg i prosessen.

For at Statnett skal kunne reservere kapasitet, må prosjektet være tilstrekkelig modent. Vi bruker det nevnte evalueringsskjemaet (se lenke nederst på siden) for å vurdere modenhet.

Så snart vi har fått klarlagt at det er ledig kapasitet i dagens nett eller planlagt nett, vil vi reservere kapasitet til nettselskapet eller direktekunden som først har sendt oss bestilling som oppfyller modenhetskravene. Dersom det er større etterspørsel etter nettkapasitet enn hva som er tilgjengelig i dagens eller planlagt nett, vil "køen” bestemmes av tidspunkt for innsending av bestilling som oppfyller modenhetskrav til reservasjon. Det første nettselskapet eller direktekunden som sender inn en bestilling som oppfyller krav til reservasjon - vil få reservert kapasitet.

Det er derfor viktig at kunder bestiller kapasitet så snart som mulig når dere vurderer prosjektet som tilstrekkelig modent.

 

Bestilling og reservasjon av kapasitet

Bestilling og reservasjon av kapasitet

Kapasiteten er ikke reservert før Statnett har sendt svarbrev med bekreftelse på et reservert effektvolum, med tilhørende vilkår for at reservasjonen kan opprettholdes. Slike vilkår vil blant annet være knyttet til forventet fremdrift hos kunden. Det er kundens ansvar å sørge at for at Statnett får oppdatert informasjon dersom det skjer endringer som bør hensyntas når kapasitet i transmisjonsnettet vurderes.

Hvis prosjektet forsinkes slik at kunden ikke rekker idriftsettelse før gyldigheten av reservasjonen utløper, må kunden søke om å forlenge gyldighet for reservasjonen. Dersom det er sannsynlig at idriftsettelsen blir vesentlig forsinket fra fremdriftsplanen, kan Statnett avslå søknaden om forlengelse av reservasjonen.

Ved vesentlige avvik fra fremdriftsplanen har Statnett anledning til å kansellere hele eller deler av den reserverte nettkapasiteten. Fram til byggestart vil terskelen for hva som vurderes som vesentlig avvik være lav. Etter byggestart vil et vesentlig avvik fra fremdriftsplanen anses alltid å foreligge ved brudd på kundens fremdriftsplan dersom det er sannsynlig at prosjektets idriftsettelse vil bli minst to år forsinket.

Statnett vil utrede, prosjektere og bygge kapasitet der det ikke er kapasitet i dagens nett

Utredning av tiltak før beslutning om prosjektoppstart (BP0) i Statnett

Dersom det ikke er ledig kapasitet til å tilknytte prosjektet fra henvendelsen i eksisterende nett eller etter nettforsterkninger som allerede pågår, vil vi utrede mulige tiltak i transmisjonsnettet for å øke kapasiteten. Ønsker du som kunde en utredning av mulige tiltak for å kunne få tilknytning, må du sende inn skjemaet (se lenke nederst) som også blir grunnlag for vår modenhetsvurdering. Skjemaet sendes til tilknytning@statnett.no, med tilknytningsansvarlig for det aktuelle området på kopi. Oversikten over de ulike områdene er også nederst på denne siden.

 

Utredning av tiltak

Utredning av tiltak

Som hovedregel vil alle større behov for økt kapasitet bli koordinert og utredet i relevant områdeplan der vi ser alle henvendelser om tilknytning samlet. Områdeplanen skal peke ut de tiltak som gjør det driftsmessig forsvarlig å knytte til kundens prosjekt. I noen tilfeller vil det være behov for å gjennomføre tilleggsutredninger for å finne tiltak som gir tilstrekkelig kapasitet til å tilknytte kundens prosjekt. Der vi gjør utredning av tiltak i områdeplan, vil ikke kostnadene til utredning dekkes av kundene.

I de tilfellene vi gjennomfører utredninger som er knyttet opp mot enkelte kundehenvendelser skal kundene dekke en forholdsmessig andel av kostnadene. Kostnadene skal være basert på selvkost jf. forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 17-5. Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å inngå avtale ("Utredningsavtale") med kunder.

Dersom kunden oppfyller relevante modenhetskrav for utredninger- jf. krav definert i evalueringsskjemaet, og forplikter seg til å dekke hele eller deler av utredningskostnadene fram til tiltaket er identifisert, vil kunden få en prioritet på kapasitet videre i tilknytningsprosessen og mulighet for å inngå prosjektutviklingsavtale (se nedenfor).  Dette innebærer at dersom kunden har oppnådd modenhetskrav til å reservere og kunne inngå slik avtale - jf. krav definert i evalueringsskjemaet - innen BP0 (Statnetts beslutningsport for prosjektoppstart), vil kunden få prioritet uavhengig av andre kunder. For å beholde prioriteten gjennom hele utredningsperioden, må kunden kunne vise framdrift i eget prosjekt.

Prosjektutvikling av tiltak etter prosjektoppstart i Statnett (BP0)

Etter at vi har identifisert tiltaket som gir økt kapasitet til å tilknytte kundens prosjekt vil vi starte opp prosjekt for å gjennomføre utbyggingen (beslutningsport BP0 i Statnetts prosjektmodell). Ønsker du som kunde at Statnett skal starte arbeidet med prosjektutvikling av tiltaket, må du sende inn skjemaet på nytt til tilknytning@statnett.no, med tilknytningsansvarlig for det aktuelle området på kopi (se lenke til skjema nederst). Det gir oss grunnlag for modenhetsvurdering av ditt prosjekt.

For kundedrevne prosjekt i Statnett, der mange kunder eller ulike behov utløser tiltaket (ofte ledningsprosjekt), skal kundene dekke en forholdsmessig andel av prosjektutviklingskostnadene (utredningskostnader) fram til byggestart (BP3 i Statnetts prosjektmodell). Dette gjøres i tråd med Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 17-5.

Fra byggestart av Statnetts prosjekt erstattes betaling for utredningskostnader med betaling av anleggsbidrag jf. forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer §16-1. 

Dersom du som kunde oppfyller relevante modenhetskrav for å reservere kapasitet og forplikter deg til å dekke hele eller deler av prosjektutviklingskostnadene etter prosjektoppstart (BP0) og fram til byggestart (BP3) samt inngå avtale om anleggsbidrag vil du få reservere hele eller deler av den kapasiteten som tiltaket gir. For å beholde reservasjonen gjennom hele prosjektutviklingen, må du vise framdrift i eget prosjekt jf. krav til reservasjon beskrevet ovenfor.

 

Koordinert prosjektutvikling

Koordinert prosjektutvikling

I tabellen under vises eksempler på tid for å få gjennomført tiltak etter at disse er identifisert gjennom arbeid med områdeplan. Ledetidene vil variere fra sak til sak.

 

Prosjektere og gjennomføre tiltak* 

Økt transformatorkapasitet 

4-6 år 

Ny transformatorstasjon 

5-10 år 

Ny kraftledning 

7-12 år 

*Medianverdier fra oppstart av prosjekt til anleggene er i drift, inkludert tid for å sikre myndighetstillatelser. Ledetider for nye nettanlegg vil variere mellom prosjekter av samme kategori. De største årsakene til variasjon er arbeidsomfang, behov for utkoblinger og tid for konsesjonsprosess. Ellers er også grensesnitt til andre prosjekter, materialtilgang, geografi, topografi og sesongarbeid faktorer som ofte virker inn på ledetidene.

Vi vil være i dialog med dere om forventet tidsplan for å knytte til deres prosjekt.

Anleggsbidrag ved bygging av tiltak

Statnett vil fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kunden for å få dekket hele eller deler av kostnadsgrunnlaget for investeringene som blir utløst når kunden blir tilknyttet nettet, får økt kapasitet eller får bedre kvalitet jf. forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer §16. Statnett skal også fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra øvrige kunder som blir tilknyttet eller får økt kapasitet i nettanlegg som er anleggsbidragsfinansiert. Plikten gjelder i ti år fra tidspunktet som den første kunden som utløste investeringen ble tilknyttet eller fikk økt kapasitet. Hvis nye kunder ikke ønsker å betale anleggsbidrag der dette er aktuelt, vil kundene ikke få tilknytning eller få reservert kapasitet.

Ved oppstart av utbyggingsprosjektet (BP0) vil Statnett gi et uforpliktende anslag på anleggsbidragskostnader som ofte angis som intervall. Anslaget oppdateres løpende ved etterfølgende oppdateringer frem mot byggestart (BP3) og vil ha gradvis redusert usikkerhet. Når Statnett har et tilstrekkelig modent kostnadsgrunnlag til å inngå anleggsbidragsavtale, omtales anslaget som et anleggsbidragsestimat. Det er anleggsbidragsestimatet som er utgangspunktet for avtalen og etterberegningen.

Vi vil etterberegne estimatet i tråd med regelverket ved Statnetts avslutning av prosjektet (BP5). Kostnadsoverskridelser inntil 15% over estimatet må dekkes av kunden. Kostnadsreduksjoner sammenlignet med estimatet vil komme kunden til gode i sin helhet. Dersom kunden ber om endringer som vil påvirke prosjektet i etterkant av at estimatet er gitt, bortfaller 15%-grensen. Kriteriene for etterberegning

Tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning i forbruk eller produksjon

Dersom det ikke er ledig kapasitet i transmisjonsnettet på vanlige betingelser, kan det vurderes å gi tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning i forbruk eller produksjon dersom dette er driftsmessig forsvarlig og ønskelig for sluttkunden jf.Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 3-2 eller 3-3. Slike vilkår er frivillig for alle parter og muliggjør raskere tilknytning.

Det gis ikke kompensasjon til kunden ved inngåelse av slik avtale eller ved utkobling eller begrensning i forbruk eller produksjon i henhold til regelverket. Vurdering av evt. tilknytning med vilkår foretas i samarbeid mellom kunden og Statnett som netteier. Statnett som systemansvarlig skal også involveres og godkjenne alle vilkårsavtaler i transmisjonsnettet for å sikre kontroll i driften.

 

Avtale om anleggsbidrag

Avtale om anleggsbidrag