Tilknytningsregelverket forutsetter at nettselskap som er direkte tilknyttet transmisjonsnettet må avklare at det er ledig kapasitet i transmisjonsnettet før de tildeler kapasitet til kunder i eget nett. For at slik avklaring skal være effektiv, ber vi om at nettselskapet melder tilstrekkelig modne tilknytningssaker til Statnett for å få avklart om den økte utvekslingen i tilknytningspunktet er driftsmessig forsvarlig (DF). Nettavtalen skal oppdateres før kapasiteten økes i tilknytningspunktet.

For behandling av tilknytningssaker er landet delt inn i områder som ivaretas av ansvarlige kontaktpersoner. Vi følger opp tilknytningssaker og nettavtaler. Du kan ta kontakt med oss for veiledning og oppfølging. Nederst på denne siden ser du du kontaktinformasjon for de ulike landsdelene.

Nettselskap som er direkte tilknyttet transmisjonsnettet skal benytte følgende prosess for å avklare sine nåværende og fremtidige kapasitetsbehov med Statnett

Nettselskap må melde hvor mye kapasitet som trengs til alminnelig forbruksvekst

Enkeltkunder med uttak under 1 MW regnes som alminnelig forbruk når vi vurderer behov for økt kapasitet. Dette gjelder også i tilfeller der summen av flere små tilknytninger som utbygging av bolig- eller hyttefelt til sammen overstiger 1 MW. Selv om tilknytninger under 1 MW ikke behøver å meldes inn som tilknytningssaker, har vi behov for at nettselskap regelmessig deler oppdaterte prognoser for alminnelig forbruksvekst, sammen med andre kjente planer om økt forbruk eller produksjon som gir økt belastning i tilknytningspunktet med Statnett.

Det er nettselskapets ansvar at prognosene for forbruksutvikling i eget nett er oppdatert og så gode som mulig. Flere forhold må vurderes, herunder sammenlagring, hvordan forbruksveksten fordeler seg mot ulike tilknytningspunkt og begrensninger i regionalnettet. Nettselskap skal selv vurdere hvor mye kapasitet (effektvolum i MW) som må holdes av til alminnelig forbruksvekst i sine tilknytningspunkt med transmisjonsnettet.

Statnett planlegger nettutvikling av transmisjonsnettet basert på nettselskapets prognoser og vi legger opp til prosesser for best mulig treffsikkerhet for å møte forbruksveksten i tide. Det innebærer at nettavtalens kapasitetsgrense vil inkludere volum til alminnelig forbruksvekst, gitt at det er driftsmessig forsvarlig. Som hovedregel holdes det av til vekst i fire år med vurdering hvert annet år, koordinert med RKSU-prosessen. Dersom det er begrensninger i transmisjonsnettet vil Statnett holde av til det volumet som forventes, innenfor tidshorisonten til nødvendig nettiltak er på plass.

Forespørsel om økt kapasitet til større enkeltkunder skal sendes til Statnett for egen vurdering

Nettselskap må avklare kapasiteten i transmisjonsnettet før de knytter til nytt forbruk eller produksjon i eget nett. Fram til våren 2022 har vi behandlet og reservert kapasitet knyttet til den enkelte sak som kommer fra nettselskap.

Statnett reserverer volum på det enkelte tilknytningspunkt som nettselskapet igjen fordeler videre til egne kunder. Volum vil i denne sammenheng være forventet økning i maksimalt uttak eller innmating i tilknytningspunktet i transmisjonsnettet (jf. nettavtale) slik nettselskapet vurderer dette, og ikke sum av installert effekt fra hver enkelt kunde.

Forespørsel om økt kapasitet til større enkeltkunder skal sendes til Statnett for egen vurdering
Figur 1

Forespørsel om økt kapasitet til større enkeltkunder skal sendes til Statnett for egen vurdering

Tilknytning av nye kunder med installert effekt større enn 1 MW skal nettselskapet avklare med Statnett. Det samme gjelder ved behov for økt kapasitet over 1 MW til nettselskapets eksisterende kunder. Tilknytningsansvarlig vil være behjelpelig med å vurdere hvilke saker som skal avklares med Statnett.

For å likebehandle tilknytningssaker over 1 MW og for at vi skal ha tilstrekkelig informasjon for å gjøre analyser, har vi behov for at hver enkeltsak over 1 MW sendes separat.Det er også mulig å hensynta forventede fremtidige saker. Nettselskapet skal selv vurdere hvordan tilknytningen påvirker maksimal effekt-utveksling (MW) fra det enkelte tilknytningspunkt og opplyse om dette i søknadsskjemaet som er lenket til nederst på denne siden.

Forespørsel om økt kapasitet for tilknytningssaker med effektbehov større enn 1 MW meldes i skjemaet nederst på denne nettsiden.

Nettselskapet må ta stilling til om sakene har behov for veiledning eller om sakene er konkrete forespørsler om økt overføringskapasitet, jf. tilsvarende prosess for våre direktekunder. Dette må nettselskapet merke av i skjemaet.

Nettselskapet skal ved innsending av søknadsskjemaet informere Statnett om driftsmessig forsvarlig-vurderingene i regionalnettet og eventuelt lokalnettet. Nettselskapet skal redegjøre for hvorvidt det forespurte volumet vil kreve nettforsterkninger i regionalnettet eventuelt lokalnettet. Videre skal nettselskapet redegjøre for om det vil oppstå flaskehalser ved intakt nett eller driftsstans, og hvordan nettselskapet vil håndtere slike situasjoner.

Nettselskapet vurderer selv modenheten til forespørsler om kapasitet i eget nett. Ved større saker er det hensiktsmessig at Statnett og nettselskapet gjør en felles modenhetsvurdering. For enkeltsaker over 100 MW skal Statnett og nettselskapet alltid vurdere prosjektets modenhet i fellesskap.

Når nettselskapet vurderer sin kundes behov for tilknytning eller økt kapasitet som tilstrekkelig modent, og nettselskapet har gjennomført driftsmessig forsvarlig vurdering i eget nett, forespør nettselskapet Statnett om økt kapasitet i transmisjonsnettet. Dere vil få bekreftelse på at forespørselen er mottatt i løpet av 14 dager med estimat på tid fram til svar på forespørselen

Statnett vurderer kapasitet i transmisjonsnettet

Når nettselskapet forespør økt kapasitet til prosjekter eller behov som er tilstrekkelig modne, gjør Statnett en vurdering av om det er ledig kapasitet i transmisjonsnettet og om den økte effektutvekslingen er driftsmessig forsvarlig.

Alle større forespørsler om økt kapasitet håndteres i Statnetts arbeid med relevant områdeplan. Dette vil gi et mer helhetlig perspektiv på driftsmessig forsvarlig vurderingene og samlet sett mer effektiv prosess for å besvare etterspørsel.

Når nettselskapet forespør økt kapasitet til prosjekter eller behov som er tilstrekkelig modne, gjør Statnett en vurdering av om det er ledig kapasitet i transmisjonsnettet og om den økte effektutvekslingen er driftsmessig forsvarlig.
Figur 2

Når nettselskapet forespør økt kapasitet til prosjekter eller behov som er tilstrekkelig modne, gjør Statnett en vurdering av om det er ledig kapasitet i transmisjonsnettet og om den økte effektutvekslingen er driftsmessig forsvarlig.

Når kundens effektbehov og lokalisering ikke er rimelig avklart, kan Statnett ta betalt for å avklare om det er driftsmessig forsvarlig å etterkomme kundens forespørsel. Betalingen fastsettes på grunnlag av faktisk medgåtte kostnader.

Statnett reserverer kapasitet til modne behov

For at Statnett skal holde av ledig kapasitet må den reserveres av nettselskap eller direktekunder. Nettselskap skal i tillegg selv vurdere hvor mye kapasitet som må holdes av til alminnelig forbruksvekst. Reservasjon vurderes på bakgrunn av en søknad/bestilling, basert på konkrete modenhetskriterier. Den ledige kapasiteten er ikke reservert, noe som innebærer at også andre nettselskap eller direktekunder kan bestille den ledige kapasiteten. Vi ber dere derfor om å bestille kapasitet så snart som mulig etter vårt svar dersom deres kunde(r) går videre med sine planer.

For at Statnett skal reservere kapasitet til nettselskapet, må nettselskapet selv ha gjort en oppdatert modenhetsvurdering av det volumet som er grunnlaget for bestillingen. Oppsummering og konklusjon av vurderingen skal gis i en skriftlig tilbakemelding til Statnett.

I de tilfeller der kapasitet i transmisjonsnettet er begrensende for flere nettselskap og/eller Statnetts direktekunder, må nettselskapene og Statnett i fellesskap vurdere kø av tilknytningssaker etter mest mulig like prinsipper for en rettferdig og transparent fordeling av ledig kapasitet. Statnetts overordnede prinsipper og kriterier for vurdering av modenhet hos prosjekter som bestiller kapasitet er beskrevet i vår prosess for direktekunder.

For at Statnett skal holde av ledig kapasitet må den reserveres av nettselskap eller direktekunder. Nettselskap skal i tillegg selv vurdere hvor mye kapasitet som må holdes av til alminnelig forbruksvekst. Reservasjon vurderes på bakgrunn av en søknad/bestilling, basert på konkrete modenhetskriterier
Figur 3

For at Statnett skal holde av ledig kapasitet må den reserveres av nettselskap eller direktekunder. Nettselskap skal i tillegg selv vurdere hvor mye kapasitet som må holdes av til alminnelig forbruksvekst. Reservasjon vurderes på bakgrunn av en søknad/bestilling, basert på konkrete modenhetskriterier

 

Dersom det ikke er ledig kapasitet, vil Statnett vurdere tiltak for økt kapasitet

Statnett utarbeider områdeplaner for nettutvikling i alle regioner som grunnlag for vår helhetlige nett- og systemutvikling. Der ser vi system- og anleggstiltak i sammenheng og kombinerer behovene for markedstiltak, fornyelse, kapasitet og vedlikehold. Områdeplan for et gitt område oppdateres hvert annet år.

Dersom det ikke er ledig kapasitet til å tilknytte forespurt volum i eksisterende eller planlagt nett, vil vi utrede behov for nye tiltak i transmisjonsnettet i relevant områdeplan. Før hver oppdatering av områdeplan trenger vi oppdatert informasjon fra nettselskapet om forespurt kapasitet i det aktuelle området, inkludert en oppdatert modenhetsvurdering. Områdeplanen skal peke ut de tiltak som gjør det driftsmessig forsvarlig å knytte til modne behov.

Statnett vil normalt ikke inngå utredningsavtaler med kunder før oppstart av utbyggingsprosjektet da dette håndteres gjennom arbeidet med områdeplanene. En samlet vurdering i en områdeplan innebærer at enkelte saker må vente, men bidrar til at vi i sum bruker mindre tid på hver enkelt sak, samt at vi kan gjennomføre slike vurderinger i et mer helhetlig perspektiv.

Etter at områdeplanen har identifisert nødvendige tiltak for å tilknytte forespurt kapasitet, kan nettselskapet bestille ut fra hvilke behov som er modne og overveiende sannsynlig at blir realisert. Her gjelder de samme retningslinjer som ved bestilling av ledig kapasitet (se over).

Dersom det ikke er ledig kapasitet til å tilknytte forespurt volum i eksisterende eller planlagt nett, vil vi utrede behov for nye tiltak i transmisjonsnettet i relevant områdeplan.
Figur 4

Dersom det ikke er ledig kapasitet til å tilknytte forespurt volum i eksisterende eller planlagt nett, vil vi utrede behov for nye tiltak i transmisjonsnettet i relevant områdeplan.

I tabellen under vises eksempler på tid for å få gjennomført tiltak etter at disse er identifisert gjennom arbeid med områdeplan. Ledetidene vil variere fra sak til sak.

 

Prosjektere og gjennomføre tiltak* 

Økt transformatorkapasitet 

4-6 år 

Ny transformatorstasjon 

5-10 år 

Ny kraftledning 

7-12 år 

* Medianverdier fra oppstart av prosjekt til anleggene er i drift, inkludert tid for å sikre myndighetstillatelser. Ledetider for nye nettanlegg vil variere mellom prosjekter av samme kategori. De største årsakene til variasjon er arbeidsomfang, behov for utkoblinger og tid for konsesjonsprosess. Ellers er også grensesnitt til andre prosjekter, materialtilgang, geografi, topografi og sesongarbeid faktorer som ofte virker inn på ledetidene.

I henhold til regelverket plikter Statnett i enkelte tilfeller å kreve anleggsbidrag for tiltak i transmisjonsnettet også fra kunder i underliggende nett. Ved oppstart av nettutbyggingsprosjekt i Statnett er det da nødvendig å inngå en avtale om koordinert prosjektutvikling. Kunden vil da måtte betale en andel av prosjektutviklingskostnadene for tiltakene i transmisjonsnettet.

Tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning i forbruk eller produksjon kan vurderes

Dersom det ikke er ledig kapasitet i transmisjonsnettet på ordinære vilkår, kan det vurderes å gi tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning i forbruk eller produksjon dersom det er driftsmessig forsvarlig og ønskelig for sluttkunden jf. NEM § 3-2 eller 3-3. Slike vilkår er frivillig for alle parter og muliggjør raskere tilknytning. Det gis ikke kompensasjon til kunden ved inngåelse av slik avtale eller ved utkobling eller begrensning i forbruk eller produksjon i henhold til regelverket. Vurdering av evt. tilknytning med vilkår foretas i samarbeid mellom nettselskapet og Statnett.

Nettselskap må følge opp egne kunder frem mot tilknytning og rapportere på faktisk kapasitetsutnyttelse til Statnett

Det er nettselskapets ansvar å sette frister til sine kunder frem til idriftsettelse, og videre for utnyttelse av reservert kapasitet.

Dersom nettselskapet opphører reservasjonen til sine kunder, skal nettselskapet informere Statnett om dette slik at nettselskapets tilsvarende reserverte kapasitet i transmisjonsnettet også kan opphøres av Statnett. Dette er nødvendig for effektiv utnyttelse og fordeling av ledig kapasitet.

Nettselskapet må følge opp egne kunder frem mot tilknytning og rapportere på faktisk kapasitetsutnyttelse til Statnett
Figur 5

Nettselskapet må følge opp egne kunder frem mot tilknytning og rapportere på faktisk kapasitetsutnyttelse til Statnett