Fra 1.7.2020 ble retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret gjeldende for forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) §§ 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 og 22b.

I godkjenningsbrevet fra RME ble det gitt forbehold om enkelte oppdateringer innen 1.4.2021. Systemansvarlig sender nå på høring oppdaterte retningslinjer iht. tilbakemeldinger i godkjenningsbrevet. Det er i tillegg gjort ytterligere noen oppdateringer initiert av systemansvarlig. I tillegg foreslår systemansvarlig noen endringer i fos §§ 8a og 8b, samt i energilovforskriften § 6.1.

Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi) og NVE. RME skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av fos og NVE skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av enf § 6-1. 

Statnett som systemansvarlig har nå utarbeidet forslag til oppdaterte retningslinjer for: 

 • fos § 7 om overføringsgrenser
 • fos § 8a om planlegging av produksjon
 • fos § 8b om planlegging av effektregulering
 • fos § 9 om regulerstyrke og effektreserve
 • fos § 11 om marked for regulerkraft
 • fos § 12 om anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser
 • fos § 13 om tvangsmessig utkobling av forbruk
 • fos § 14 om fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet
 • fos § 15 om spenningsregulering og reaktiv effekt
 • fos § 16 om koblingsbilde
 • fos § 17 om samordning av driftsstanser
 • fos § 18 om målinger og meldinger
 • fos § 20 om vern og reléplanlegging
 • fos § 22b om rapportering av spenningskvalitet
 • enf § 6-1 om rapportering av anleggsdata før idriftsettelse

Merk samtidig:
Retningslinjer til fos § 8a gjelder vedlegg til retningslinjen.
Retningslinjer til fos §§ 9 og 11 inkluderer vilkår til markedene som vedlegg. 
Retningslinjer til fos § 14 inkluderer vedleggene 'Nasjonal veileder for funksjonskrav (NVF)', 'Veileder for hvilke tiltak som er søknadspliktige iht. fos § 14' og forslag til parameterliste.
Retningslinjer til enf § 6-1 inkluderer vedlegget parameterliste.

Oppdatert versjon av retningslinjer for fos § 17 ble oversendt RME 03.06.2021 etter avklaring med berørte konsesjonærer (det var forhåndsavklart med RME at disse nye oppdateringer kunne oversendes uten fullstendig ny høring)

 


Se høringsdokumenter i listen nedenfor.

Merk at det er systemansvarliges oppdaterte forslag til retningslinjer som er på høring, ikke selve forskriftsteksten.  

Frist for innspill til forslaget om oppdaterte retningslinjer for ovennevnte paragrafer var 1.3.2021.

Relevante dokumenter finner du i listen nedenfor.

 

Her finner du gjeldende retningslinjer