Det gjøres noen mindre endringer i retningslinjene knyttet til innrapportering av midlertidige gjenopprettingsplaner, samt at det gis utvidet frist for innrapportering av faste gjenopprettingsplaner og TUF-planer for enkelte konsesjonærer på grunn av at løsningen i Fosweb ikke ennå er klar for dem det gjelder. Det anses at endringene ikke vil medføre store konsekvenser for konsesjonærene, og underlaget sendes derfor med en kortere høringsfrist.

Statnett som systemansvarlig har nå utarbeidet forslag til oppdaterte retningslinjer for: 

  • fos § 12 om anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser, første og syvende ledd
  • fos § 13 om tvangsmessig utkobling av forbruk, første ledd

Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi). RME skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos).

 

Se høringsdokument i listen nedenfor.

Innspill til forslaget om nye retningslinjer for ovennevnte paragrafer sendes systemansvarlig innen 25.9.2020 og merkes med referanse 19/01229

Merk at det er systemansvarliges forslag til retningslinjer som har vært til høring, ikke selve forskriftsteksten.  

Høringsinnspillene vil bli offentliggjort på Statnetts hjemmesider. Høringsinnspillet bør derfor være på en form som muliggjør slik publisering.