Det gjøres noen mindre endringer i retningslinjene knyttet til innrapportering av midlertidige gjenopprettingsplaner, samt at det gis utvidet frist for innrapportering av faste gjenopprettingsplaner og TUF-planer for enkelte konsesjonærer på grunn av at løsningen i Fosweb ikke ennå er klar for dem det gjelder. Det anses at endringene ikke vil medføre store konsekvenser for konsesjonærene, og underlaget sendes derfor med en kortere høringsfrist.

Statnett som systemansvarlig har nå utarbeidet forslag til oppdaterte retningslinjer for: 

  • fos § 12 om anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser, første og syvende ledd
  • fos § 13 om tvangsmessig utkobling av forbruk, første ledd

Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi). RME skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos).

Merk at det er systemansvarliges forslag til retningslinjer som har vært til høring, ikke selve forskriftsteksten. 

Frist for innspill til forslaget om oppdaterte retningslinjer for ovennevnte paragrafer var 25.9.2020. 

Relevante dokumenter finner du i listen nedenfor.

 

Her finner du gjeldende retningslinjer