Vestre korridor er viktig for fornybarsatsningen og for å kunne realisere potensialet for dagens og fremtidens mellomlandsforbindelser. Det betyr at gevinsten av å gjennomføre Vestre korridor i sin helhet er styrket.

 

Analysen tar utgangspunkt i en rekke mulige scenarier for driften og en gjennomføringsstrategi for tiltakene som er utformet med tanke på å minimere de samlede samfunnsøkonomiske kostnadene i byggeperioden. Herunder også konsekvensen for handelsrestriksjoner på mellomlandsforbindelsene. Denne studien indikerer at disse ikke blir vesentlig annerledes enn vi tidligere har lagt til grunn. Det understrekes imidlertid at det er viktig å gjennomføre Vestre korridor i henhold til tidsplan.

 

For å tilknytte flere mellomlandsforbindelser til det norske nettet, er det en forutsetning at de foreslåtte tiltakene i Vestre korridor er gjennomført. De planlagte forbindelsene gir samlet gevinster som mer enn oppveier kostnadene som er nødvendige for å forsterke nettet. Tiltakene i Vestre korridor vil også gi økt nytte av eksisterende mellomlandsforbindelser ved at vi oppnår høy utnyttelse av den tilgjengelige handelskapasiteten også etter at SK4 er satt i drift.

 

Videre vil man ved å gjennomføre nettforsterkningene gi rom for å realisere store mengder ny fornybar kraft på Sørlandet og legge til rette for fornybar energi på Vestlandet. Driften av nettet i det aktuelle området er allerede anstrengt, og situasjonen forverres etter at Skagerrak 4 (SK4) blir satt i drift. Utbygging av Vestre Korridor gir derfor også ikke-prissatte positive effekter for forsyningssikkerhet og bidrar til fremtidens sentralnett.  Analysen i denne rapporten bekrefter at tiltakene i Vestre korridor og mellomlandsforbindelsene er samfunnsøkonomisk lønnsomme samlet sett og at det vil være samfunnsøkonomisk ulønnsomt å ta ut enkelttiltak.