Kapasitetsmarked for mFRR er et marked hvor tilbydere får betalt for å garantere at de deltar i aktiveringsmarkedet for mFRR (regulerkraftmarkedet). Til nå har det største behovet for et slik marked vært å sikre oppreguleringsressurser i mFRR i vinterhalvåret (oktober-april). Det sikres også nedreguleringsressurser i perioder. 

Effekt fra både produksjon og forbruk kan tilbys i kapasitetsmarkedet for mFRR. Kraftintensiv industri bidrar med sin fleksibilitet ved mulighet for en rask forbruksreduksjon.

mFRR-kapasitet sikres i det daglige kapasitetsmarkedet for mFRR og i mFRR-sesongmarkedet. Det er separate vilkår for de to markedene. Mer informasjon om kapasitetsmarked og deltagelse i markedene kan finnes i dokumentene lenger ned på siden.

mFRR kapasitetsmarked

Statnett har gått over til å kjøpe reservekapasitet i et daglig marked med timesoppløsning dagen før driftsdøgnet. Dette markedet startet opp 12. februar 2024. Samtidig ble RKOM uke/helg avsluttet. 

For å understøtte den nye balanseringsmodellen og økte behov for reserver, etablerer de nordiske systemoperatørene nasjonale mFRR kapasitetsmarkeder på en felles plattform. Det er planer om overgang til et felles nordisk marked på denne plattformen på et senere tidspunkt. Nordisk aFRR-kapasitetsmarked er allerede i drift på samme plattform. 

De nasjonale markedene med daglige oppkjøp er viktige verktøy for at de systemansvarlige nettselskapene skal kunne sikre tilstrekkelige balansereserver i kraftsystemet, og dermed muliggjøre en vellykket implementering av ny balansemodell i Norden. På lengre sikt vil et felles nordisk marked muliggjøre utveksling av mFRR-reserver på tvers av de nordiske landene på en effektiv og transparent måte. 

Gjeldende markedsvilkår er publisert i dokumentlisten under. 

mFRR-sesong

I mFRR-sesong kjøpes opsjoner med varighet over hele den forventede vintersesongen.

Statnett informerer om anbudsinnbydelse og kjøpsprosess gjennom Landssentralens meldingstjeneste, og budskjema og vilkår gjøres da tilgjengelig på denne siden. Resultater fra budrunde publiseres også på denne siden.

Resultater fra tidligere år er tilgjengelig på ENTSO-E sine nettsider

RKOM-uke (avsluttet 11. februar 2024)

RKOM-uke er nå avsluttet. Inntil 11.februar 2024 ble kjøp i RKOM-uke foretatt ut fra en vurdering av den aktuelle kraftsituasjonen, altså fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser. RKOM-uke var delt opp i to tidsavsnitt gjennom uken: Hverdag (mandag-fredag) og Helg (lørdag-søndag). Resultater fra RKOM-uke er publiseret på Tall og data fra reservemarkeder | Statnett