Tilbydere i regulerkraftmarkedet anmelder pris for å forandre produksjon eller forbruk. Budene havner i en felles nordisk liste, og aktiveres med utgangspunkt i prisrekkefølge slik at den rimeligste reguleringsressursen nyttes først. Tilsvarende som i Elspot blir regulerkraftprisen den samme i to områder dersom det ikke er flaskehals mellom områdene.

Ved flaskehalser må man benytte den rimeligste ressursen som befinner seg på riktig side av flaskehalsen. I slike tilfeller vil det bli ulik regulerkraftpris på hver side av flaskehalsen.

Gjennom Nordisk Systemdriftsavtale har alle nordiske land et krav til tertiærreserver som er lik dimensjonerende feil for sitt delsystem. Dimensjonerende feil kan endre seg fra dag til dag. I tillegg til dette kravet har Statnett et selvpålagt mål om å ha ytterligere reserver for å kunne håndtere balanseringsbehovet og flaskehalser. Statnett fastsetter krav til volum av reserver basert på ubalansestatistikk.

Effekt fra både produksjon og forbruksutkobling kan tilbys i RK-markedet. 

Foreløpige anmeldinger i regulerkraftmarkedet for neste døgn sendes Statnett innen kl. 21.30. Statnett vil, dersom det ved etterfølgende sammenstilling ikke disponeres tilstrekkelige effektreserver, gjøre markedsaktører uten registrert anmelding oppmerksom på at det ikke er mottatt anmelding. Kriteriet for denne oppfølgingen er deltagelse i RKM inneværende døgn eller tilslag i kapasitetsmarkedet RKOM for neste døgn. Nye bud eller korreksjoner av tidligere innsendte bud må være Statnett i hende senest 45 minutter før hver driftstime.