I Regulerkraftmarkedet (RK) kan aktører angi bud på å endre forbruk eller produksjon og en pris for denne endringen. Budene havner i en felles nordisk liste. Ved behov for aktivering av tertiærreserver vil budene aktiveres i prisrekkefølge, ut fra marginalpris. Hvor mye mFRR som trengs vil variere, men volumet må minst dekke dimensjonerende feil. Statnett fastsetter krav til volum av reserver basert på ubalansestatistikk.

Foreløpige anmeldinger i RK for neste døgn kan sendes til Statnett innen klokken 21:30. Dersom det ved etterfølgende sammenstilling av bud ikke er nok effektreserver tilgjengelig, vil Statnett gjøre markedsaktører uten registrert anmelding oppmerksom på at det ikke er mottatt anmelding. Kriteriet for denne oppfølgingen er deltagelse i RK inneværende døgn eller tilslag i kapasitetsmarkedet RKOM for neste døgn. Nye bud eller korreksjoner av tidligere innsendte bud må være Statnett i hende senest 45 minutter før hver driftstime. Mer informasjon om disse kravene og deltagelse i RK kan finnes i dokumentene nedenfor.