Tertiærreserver er reserver som har en aktiveringstid opp mot 15 minutter. De aktiveres manuelt på signal fra Statnett - derav navnet manual Frequency Restoration Reserves (mFRR). Tertiærreserver kalles også regulerkraft. Både produksjon og forbruk av kraft er egnet til å levere tertiærreserver.

Gjennom Nordisk Systemdriftsavtale har alle nordiske land et krav til tertiærreserver som er lik dimensjonerende feil for sitt delsystem. Dimensjonerende feil kan endre seg fra dag til dag. I tillegg til dette kravet har Statnett et selvpålagt mål om å ha ytterligere reserver for å kunne håndtere normale ubalanser og flaskehalser. Krav til volum av reserver fastsettes av Statnett basert på ubalansestatistikk.

Tekniske spesifikasjoner

Tertiærreserver må kunne aktiveres på under 15 minutter og kunne levere i minst 1 time. Minste mulige leveranse er på 10 MW i NO2, NO5 og NO4, og 5 MW i NO1 og NO3. Derfor er relativt store produksjons- og forbruksenheter best egnet til å levere tertiærreserver.

Dagens marked

Det finnes både et kapasitetsmarked og et aktiveringsmarked for mFRR (regulerkraft). Kapasitetsmarkedet for mFRR skal sikre tilstrekkelig med reguleringsressurser i den norske delen av regulerkraftmarkedet (RK), som er aktiveringsmarkedet for mFRR. Tilbydere i kapasitetsmarkedet (tidligere kalt Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM)) får betalt for å garantere at de deltar i aktiveringsmarkedet (regulerkraftmarkedet). Opsjoner sikres i et daglig kapasitetsmarked og i mFRR-sesongmarkedet (tidligere RKOM-sesong). Informasjon om estimerte volum for oppkjøp finnes nederst på denne siden, se Markedsinformasjon mFRR CM oppkjøp.

Regulerkraftmarkedet (RK) er aktiveringsmarkedet for tertiærresrever, og er et felles balansemarked for det nordiske kraftsystemet. Tilbydere i RK anmelder pris for å endre et visst volum produksjon eller forbruk. Budene havner i en felles nordisk liste og aktiveres i prisrekkefølge slik at den ressursen med lavest marginalpris brukes først. På samme måte som i Elspot blir regulerkraftprisen den samme i to områder dersom det ikke er en flaskehals mellom områdene. Ved flaskehalser må den rimeligste ressursen på riktig side av flaskehalsen benyttes. I slike tilfeller vil det bli ulik regulerkraftpris på hver side av flaskehalsen.

Utvikling av mFRR

Utvikling av mFRR inngår i planene for Nordic Balancing Model (NBM). NBM er en ny nordisk balanseringsmodell som skal legge grunnlaget for at vi kan balansere kraftsystemet sikkert og effektivt også i framtiden. En viktig del av arbeidet går ut på å automatisere regulerkraftmarkedet. Denne delen av NBM-programmet kalles "Automated mFRR energy activation market (mFRR EAM)". I stedet for at behovet for regulerkraft vurderes manuelt vil datamaskiner analysere og bestille etter behov. Markedet vil også gå over til 15 minutters tidsoppløsning, og det vil stilles nye tekniske krav til aktører.

Det arbeides også med utvikling av et nordisk kapasitetsmarked, kalt "Nordic mFRR capacity market" (mFRR CM), som vil settes i gang etter overgangen til 15 minutters tidsoppløsning.

Krav til godkjent systemapplikasjon og kommunikasjon

Som en del av overgangen til automatisert balansering og mFRR EAM, er nytt format på budgiving og aktivering allerede tatt i bruk. Aktørene som skal delta i mFRR EAM må ha godkjent systemapplikasjon for budinnsending, -aktivering og rapportering på det nye formatet. Aktørene kan anskaffe systemapplikasjon enten ved å kjøpe system fra systemleverandør, utvikle et eget system eller tjenesteutsette aktiveringen. Hver aktør eller BSP (balancing service provider) må teste sitt oppsett av systemapplikasjon, og disse stegene er beskrevet i BSP Test strategy for mFFR EAM.

Aktørene utgjør en kritisk balanseringsressurs for kraftsystemet. For at vi skal klare overgangen til automatisert balansering, er Statnett helt avhengige av at aktørene setter opp godkjente systemapplikasjoner. Derfor har Statnett opprettet en kompensasjonsordning for å sikre at nok aktører blir klare tidsnok med overgangen til mFRR EAM.

Kompensasjonen skal bidra til å dekke aktørenes IT-kostnader i forbindelse med å sette opp godkjent systemapplikasjon. Kompensasjonen deles ut til aktører som installerer nødvendig kommunikasjonsløsning og har balanseansvar for ressurser som planlegger å delta i mFRR EAM.

Prekvalifisering av reguleringsobjekter  

For å delta i mFRR eller mFRR-D (driftsforstyrrelsesreserver) etter overgangsdatoen til mFRR EAM må reguleringsobjektene som tilbys gjennomføre en prekvalifisering etter overgangsdatoen til mFRR EAM må reguleringsobjektene som tilbys gjennomføre en prekvalifisering. På siden Slik gjennomfører du prekvalifisering for deltagelse i mFRR og mFRR-D finnes mer informasjon om dette. Prekvalifisering gjennomføres ved at leverandør sender en søknad til Statnett med dokumentasjon om reguleringsobjektets tekniske egenskaper. 

Tjenesteutsetting  

I overgangen til mFRR EAM (Energy Activation Market) er det nye formatet for budgiving og aktivering allerede tatt i bruk. BSP-er (balancing service provider) som har fått godkjent sine systemer for det nye formatet er gitt i listen under.

For aktører som ikke har godkjent system for det nye formatet, men som likevel ønsker å delta i mFRR-markedet er tjenesteutsetting et alternativ. Aktøren kan da legge inn bud via FiftyWeb og må være balanseansvarlig for reguleringsobjektet. Selve aktiveringen av budet kan tjenesteutsettes til en BSP som har godkjent system for det nye formatet for budgiving og aktivering. Tjenesteutsetter må formidle nødvendig informasjon i budene slik at tjenesteyter kan aktivere basert på aktiveringsmelding fra Statnett. Det vil være opp til den enkelte aktør (tjenesteutsetter) å undersøke hvilke av BSP-ene på listen som kan tilby aktivering som en tjeneste.

For å delta i mFRR-markedet må tjenesteutsetter prekvalifisere sine reguleringsobjekter. I tillegg må tjenesteutsetter og tjenesteyter inngå en avtale om tjenesteutsetting som sendes til bsp@statnett.no. Mal for avtale ligger nederst på denne siden. I Vilkår for aktiveringsmarkedet for mFRR er tjenesteutsetting beskrevet under kapittel 4.1 Kommunikasjonsløsning for budgiving og aktivering.

Merk at det vil komme ytterlige nye krav til format for budinnsending, aktivering og rapportering ved go-live mFRR EAM. Etter go-live vil listen oppdateres med de BSP-ene som tilfredsstiller krav i henhold til mFRR EAM. Tjenesteutsetter er selv ansvarlig for å undersøke om sin tjenesteyter planlegger å imøtekomme kravene som vil gjelde fra go-live mFRR EAM.

BSP-er som har godkjent sine systemer for det nye formatet for budgiving og aktivering

 • Å Energi
 • Entelios
 • Aneo
 • Sunnhordaland Kraftlag (SKL)
 • Salten Kraftsamband (SKS)
 • Hydro Energi
 • Lyse Produksjon
 • NTE Energi
 • Ishavskraft
 • Eviny Fornybar
 • Aktieselskapet Saudefaldene
 • Volue Energy Market Services
 • Hafslund Eco
 • SFE Produksjon
 • Nordkraft Energidrift
 • Tafjord
 • Skagerak Energi
 • Statkraft Energi