Tertiærreserver er reserver som har en aktiveringstid opp mot 15 minutter. De aktiveres manuelt på signal fra Statnett - derav navnet manual Frequency Restoration Reserves (mFRR). Tertiærreserver kalles også regulerkraft. Både produksjon og forbruk av kraft er egnet til å levere tertiærreserver.

Gjennom Nordisk Systemdriftsavtale har alle nordiske land et krav til tertiærreserver som er lik dimensjonerende feil for sitt delsystem. Dimensjonerende feil kan endre seg fra dag til dag. I tillegg til dette kravet har Statnett et selvpålagt mål om å ha ytterligere reserver for å kunne håndtere normale ubalanser og flaskehalser. Krav til volum av reserver fastsettes av Statnett basert på ubalansestatistikk.

Tekniske spesifikasjoner

Tertiærreserver må kunne aktiveres på under 15 minutter og kunne levere i minst 1 time. Minste mulige leveranse er på 10 MW i NO2, NO5 og NO4, og 5 MW i NO1 og NO3. Derfor er relativt store produksjons- og forbruksenheter best egnet til å levere tertiærreserver.

Dagens marked

Det finnes både et kapasitetsmarked og et aktiveringsmarked for mFRR (regulerkraft). Kapasitetsmarkedet for mFRR skal sikre tilstrekkelig med reguleringsressurser i den norske delen av regulerkraftmarkedet (RK), som er aktiveringsmarkedet for mFRR. Tilbydere i kapasitetsmarkedet (tidligere kalt RKOM) får betalt for å garantere at de deltar i aktiveringsmarkedet (regulerkraftmarkedet). Opsjoner sikres i et daglig kapasitetsmarked og i mFRR-sesongmarkedet (tidligere RKOM-sesong).

Regulerkraftmarkedet (RK) er aktiveringsmarkedet for tertiærresrever, og er et felles balansemarked for det nordiske kraftsystemet. Tilbydere i RK anmelder pris for å endre et visst volum produksjon eller forbruk. Budene havner i en felles nordisk liste og aktiveres i prisrekkefølge slik at den ressursen med lavest marginalpris brukes først. På samme måte som i Elspot blir regulerkraftprisen den samme i to områder dersom det ikke er en flaskehals mellom områdene. Ved flaskehalser må den rimeligste ressursen på riktig side av flaskehalsen benyttes. I slike tilfeller vil det bli ulik regulerkraftpris på hver side av flaskehalsen.

Utvikling av mFRR

Utvikling av mFRR inngår i planene for Nordic Balancing Model (NBM). NBM er en ny nordisk balanseringsmodell som skal legge grunnlaget for at vi kan balansere kraftsystemet sikkert og effektivt også i framtiden. En viktig del av arbeidet går ut på å automatisere regulerkraftmarkedet. Denne delen av NBM-programmet kalles "Automated mFRR energy activation market". I stedet for at behovet for regulerkraft vurderes manuelt vil datamaskiner analysere og bestille etter behov. Markedet vil også gå over til 15 minutters tidsoppløsning, og det vil stilles nye tekniske krav til aktører. Det nye formatet for budgivning og aktivering er allerede tatt i bruk.

Det arbeides også med utvikling av et nordisk kapasitetsmarked, kalt "Nordic mFRR capacity market" (mFRR CM), som vil settes i gang etter overgangen til 15 minutters tidsoppløsning.