Meldinger fra landssentralen
Dato Melding
Telefonproblemer landssentralen.

Det er for tiden problemer med å ringe til landssentralen. Ved problemer, bruk gjerne SNIP driftstelefon eller mobil 908 47 639

RKOM-Ned markedet avsluttes for sesongen 2021.

Det vil ikke lenger bli kjøpt reserver i RKOM-Ned markedene Helg og Hverdag.

Det vil bli sendt ut ny melding før markedet starter opp igjen våren 2022. 

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2021/2022.

Markedsperioden er fra og med uke 44 i 2021, til og med uke 17 i 2022, totalt 26 uker.

Det gis kun bud for markedssegmentet Hverdager (mandag-fredag), Dag (05:00-24:00)

Frist for budgiving er onsdag 13.10.2021, kl. 12:00

Vedståelsesfrist er onsdag 27.10.2021, kl. 12:00

Det kan forventes at resultat om ev. tilslag publiseres kort tid før vedståelsefrist.

Budskjema for RKOM-sesong, vilkår og søknadsskjema for deltakelse i RKOM finnes her:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) vil variere ut i fra Statnetts dimensjonerende feil. Maks dimensjonerende feil kan være 1400MW. Ubalansekravet økes fra 540MW til 680MW. Minimum 680 MW dekkes fra produktet RKOM-H eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM.

En del av reservebehovet vil sikres i RKOM-sesong. Marginalpriser i RKOM-sesong kan variere per budområde og produkt, basert på behov og forventede flaskehalser mellom budområder og en samlet økonomisk vurdering.

Innkjøp i RKOM-uke vil gjennomføres med marginalpris per budområde, basert på behov. Det vil innebære at budområder med lav tilgang og stort behov av reserver kan få høyere pris enn andre budområder. På lik linje kan områder med stor tilgang og mindre behov av reserver få lavere pris enn andre budområder. Dette vil gjelde for både RKOM-H og RKOM-B.

Kjøpsvolum i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke per område ut fra prognoser på forventede ubalanser, produksjon, forbruk, utveksling og sannsynlige flaskehalser.

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad tlf 2390 3546

Fredrik Aulie tlf 2390 2142

Eller send e-post til RKOM@statnett.no

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q4 2021.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 40 2021 (start 4.10) er publisert på Statnetts hjemmeside.

aFRR - sekundærreserve | Statnett

Statnett oppførdrer aktørene om å sende inn bud i RKOM.

Etter at sommersesongen nå er tilbakelagt oppfordrer Statnett alle aktuelle aktører om å sende inn bud i RKOM-markedene.

Oppfordringen går til både forbrukeraktører og produsenter, og gjelder i alle segmenter av RKOM-markedene.

RKOM (Regulerkraftopjonsmarkedet) er et viktig virkemiddel for systemansvarlig for å sikre tilstrekkelige reguleringsreserver i operativ drift.

Utvikling av aFRR-kapasitetsmarked – oppdatert dato for nytt nasjonalt marked.

Det vil skje en trinnvis endring av aFRR-kapasitetsmarkedet gjennom det kommende året. RME har godkjent vilkår for det første trinnet, som innebærer at et nytt nasjonalt kapasitetsmarked for aFRR kan starte opp i november 2021. 

Tidspunktet for oppstart er noe senere enn tidligere kommunisert, dette kommer fremfor alt av behovet for økt testing for å sikre stabilitet i ny løsning før den tas i drift. Den trinnvise endringen vil medføre endringer i måten vi prekvalifiserer og anskaffer kapasitet i de nordiske budområdene. Statnett vil kommunisere en ny plan for anskaffelse med aktører så snart denne foreligger.

Mer informasjon er gitt i følgende nyhetssak: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nyhetsarkiv/utvikling-av-afrr-kapasitetsmarked/

Godkjente vilkår for aFRR-markedet finnes her: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Møte om mFRR EAM implementasjonsguide og testing.

Velkommen til møte om mFRR EAM implementasjonsguide og testing - spesielt rettet mot systemleverandører og interne utviklingsmiljøer

Torsdag 26.august kl 09.00-11.00

Som annonsert på ISB-møte i juni ønsker Statnett å invitere til et møte med et mer teknisk fokus i forlengelsen av gjennomgang av implementasjonsguiden for mFRR EAM. Målgruppen er systemleverandører og utviklingsmiljøer hos aktører som har dette i egen organisasjon. Aktører i mFRR-markedet bes derfor om å videreformidle informasjon til systemleverandører og/eller interne IT-utviklingsmiljøer. For at vi skal kunne forberede oss best mulig til møtet så ønsker vi å få spørsmål i forkant av møtet. Spørsmål kan sendes til BSP@statnett.no.  

Du finner informasjon om overgangen til nytt automatisert mFRR-marked og link til implementasjonsguiden her.

Statnett og Svenskakraftnät sitt felles eide selskap Fifty utvikler løsninger for mFRR EAM. Dette møtet vil derfor gjennomføres som et felles møte for systemleverandører/aktører i Sverige og i Norge. 

Påmelding til møtet skjer gjennom å registrere seg via denne linken

Utsettelse av nasjonalt aFRR D-1 kapasitetsmarked.

Utsettelse av nasjonalt aFRR D-1 kapasitetsmarked

Etter planen skulle et nasjonalt aFRR D-1 kapasitetsmarked gått i produksjon 1 september i år.

Det trenges noe mer testing av den nye nordiske plattformen før vi tar den i bruk for nasjonalt marked.

Basert på dette pågår arbeider med replanlegging og ny go-live plan.

Foreløpig nytt måldato er i perioden midt oktober - begynnelsen november.

Datoen avhengig av andre idriftsettelser i samme tidsperiode.

Ved spørsmål kontakt:

Kjell Petter Myhren   kjell.myhren@statnett.no

RKOM-Opp uke 26-31.

Statnett vurderer at det ikke er behov for innkjøp i RKOM-Opp ukemarkedet for leveringsukene 26-31. Aktører som normalt deltar trenger ikke å anmelde bud i markedet eller kontrollere tilslag i denne perioden. Fra leveringsuke 32 ønskes det igjen bud i markedet og Statnett vil da vurdere eventuelle innkjøp som normalt. Vil det likevel oppstå behov for innkjøp i perioden vil det bli sendt ut en egen melding om dette med oppfordring om å gi bud.

Statnett ønsker fortsatt i bud i RKOM-Ned ukesmarked.

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q3 2021.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 27 2021 (start 5.7.) er publisert på Statnetts hjemmeside.

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Informasjonsmøte for alle RK/mFRR-aktører.

De nordiske TSOene har laget en oppdatert implementasjonsguide for overgangen til automatisert mFRR-marked i Q4 2022. Det blir nordisk informasjonsmøte om dette 16. juni, meld deg på her. De norske perspektivene i implementasjonsguiden blir dekket på ekstraordinært ISB-møte 24.juni. Send en e-post til BSP@statnett.no hvis du ikke har fått invitasjon.

Statnett oppfordrer aktører til å sende inn bud i RKOM-Ned.

Statnett oppfordrer aktører til å sende inn bud i RKOM-Ned markedene Helg og Hverdag. Minner samtidig om fristene:

 • RKOM-Ned Helg: torsdag kl. 12:00 for kommende helg
 • RKOM-Ned Hverdag: fredag kl. 12:00 for kommende uke.
Ny frist for reservemarkeder i uke 19.

På grunn av Kristi himmenfart på torsdag blir sluttidspunkter for tilbudsperiodene for følgende reservemarkeder:

- Sekundærreserver (aFRR) helg uke 19: 12.05.2021 kl. 10:00

- Sekundærreserver (aFRR) hverdag uke 20: 12.05.2021 kl. 10:00

- RKOM Helg (uke 19): 12.05.2021 kl. 12:00

RKOM hverdag (uke 20) vil fortsatt ha åpen tilbudsperiode til fredag kl. 12:00 (14. mai) som vanlig.

Spesialkjøp RKOM for 16. april.

Landssentralen har foretatt spsialkjøp i RKOM for nattsegmentet 16. april(time 1-5). Totalt ble 505 MW anskaffet. RKOM-ressurser anskaffet ved spesialkjøp prissettes som pay-as-bid.

Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) for nedregulering er nå åpent for budgiving.

RKOM-uke for nedregulering er nå åpent for budgiving. Første handelsuke er for uke 16 med budfrist fredag 16. april kl 12:00. Budfrister for RKOM-ned vil være de samme som for dagens RKOM-opp.

Vilkår gjeldende fra 16. april er publisert på Statnett sin hjemmside her.

Bud for RKOM-ned kan kun sendes inn gjennom den nye FiftyWeb løsningen. Adressen til denne finnes her.

Kjøpsvolum i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke per område ut fra aktuellt reservebehov sammen med prognoser på forventet produksjon, forbruk, utveksling og sannsynlige flaskehalser.

Reservebehovet for nedregulering settes basert på forventet dimensjonerende feil og reserver for å kunne dekke ubalanser. Størrelse på dimensjonerende feil kan variere utetter aktuell driftssituasjon, og vil være som høyest ved full eksport på NordLink (1400MW). Reservekrav for ubalanser settes basert på historisk ubalansestatistikk og settes for 2021 til 420MW.

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad   tlf 2390 3546

Fredrik Aulie                    tlf 2390 2142

Eller send e-post til RKOM@statnett.no

Ny løsning for FiftyWeb.

Som tidligere varslet på FiftyWeb er ny versjon, som er en ren web-basert løsning nå publisert på våre nettsider.

Sluttdato for gammel FiftyWeb er satt til 1.6.21 og brukerne må derfor ha startet å bruke den nye versjonen innen da.

Den nye versjonen er en ren Web-basert løsning som kan kjøres i Chrome og Edge nettlesere.

Denne vil i en periode (frem til 1.6.21) kunne brukes i parallell med eksisterende løsning.

Samme pålogging gjelder, men vi anbefaler å bytte passord etter første gangs pålogging.

Den nye adressen til FiftyWeb kan finnes her

OBS: For innmelding i det nye markedet "RKOM Ned" som settes aktivt medio april, må man benytte den nye FiftyWeb. Dette er ikke mulig i gamle FiftyWeb.

Noen viktige datoer for RKOM Ned:

-             Markedet åpner 5. april for innsending av bud for den første handelsuken (hverdager uke 16)

-             Aktørene kan bruke hele perioden mellom 5.-16. april for å sende inn bud

-             Første budfrist for markedet er 16. april kl. 12

Webinar om løsning for rask aktivering/deaktivering av mFRR bud i NBM.

Overgangen til automatisert drift av kraftsystemet innebærer nye standardprosesser for budgiving og aktivering av mFRR bud. Ved uforutsette hendelser vil Statnett av og til kunne ha behov å kunne gjøre raskere aktiveringer/deaktiveringer enn det som ligger i disse standardprosessene. I dette webinaret vil vi forklare mer om bakgrunnen for behovet og beskrive en potensiell løsning med hensyn til regler for budgiving, bestillingsløsning, avregning og andre elementer i markedsdesign og -vilkår.

Vi ønsker å få innspill fra norske aktører på hvordan dette vil påvirke deres systemer og rutiner slik at vi kan ta hensyn til det før endelig valg av løsning.

Webinaret vil bli arrangert som et Teams-møte 12. april fra 13:00 til 14:30.

Interesserte bes sende en påmelding på e-post til Finn.Pettersen@statnett.no

Link til invitasjon: https://www.statnett.no/om-statnett/moter-og-arrangementer/webinar-om-losning-for-rask-aktiveringdeaktivering-av-mfrr/

Særskilte påskefrister for reservemarkedene.

Alle budfrister som normalt er torsdag og fredag i uke 13 er endret til tirsdag 30.03.2021.

Dette gjelder:

aFRR-helg for uke 13 og aFRR-hverdager for uke 14, med frist kl 10:00.

RKOM-helg for uke 13 og RKOM-uke for uke 14, med frist kl 12:00.

Tilbudsperiodene er endret.

Nytt aFRR kapasitetsmarked, oppdaterte eksempel -filer.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Overskrift:          Nytt aFRR kapasitetsmarked, oppdaterte eksempel -filer.

Tekst:                   I forbindelse med nytt aFRR kapasitetsmarked. Er det lagt ut oppdaterte eksempel-filer for siste implementasjons guid V2.5 her: LINK.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Headline:            New aFRR capacity market, updated example -files

 

Text:                     For new aFRR capacity market, updated example -files for the latest BSP impl.guide (v2.5), published on this site:   LINK.

_____________________________________________________________________________________________________________________________               

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q2 2021.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 14 2021 er publisert på Statnetts hjemmeside.

Link til dokument:

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/reservemarkeder/market-information_afrr-procurement-q2-2021.pdf

Ramping restrictions on Nordlink.

Statnett refer to earlier information about ramping restriction on NordLink November 18th 2020 and latest February 10th 2021. The restriction has been 300MW/hour since the start of operation in December 2020. The intention was to gain experience with how this new interconnector would influence system operations in Southern Norway before the allowed total ramping for HVDC interconnectors to NO2 was raised. Due to the flow patterns this winter and that NorNed have been out of operation for a longer period, we have had very few situations where the system has been tested as planned. We therefor need to extend the test period and the period with maximum 300MW/hour for NordLink. A new evaluation will be done in June.

aFRR CM Updated BSP implementation guide v2.5.

Due to a defect found in integration testing, a new version of the aFRR CM implementation guide has been published (v2.5). You can find the updated version and example xml files here:

https://nordicbalancingmodel.net/updated-version-implementation-guide-afrr-capacity-market-bsp-2/ 

 

The latest change is that accepted bids are now sent using ReserveAllocationResult_MarketDocument.

 

Integration testing with Nordic solution

We are still looking for BSPs to participate in integration testing with the Nordic solution. The only prerequisite is that the latest version of the BSP implementation guide (v2.5) has been implemented. The testing will be performed in week 15 and 16 (2021).

 

Please contact your TSO if you want to participate, or for any questions, using the following contact details:

Kjell Petter Myhren

Local project manager Statnett

kjell.myhren@statnett.no

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________

 

aFRR kapasitetsmarked oppdatert implementasjons guid v.2.5

På grunn av feil funnet i integrasjonstesten, en ny oppdatert implementasjons guid v.2.5 for aFRR kapasitetsmarked sammen med eksempel filer er publisert her:

https://nordicbalancingmodel.net/updated-version-implementation-guide-afrr-capacity-market-bsp-2/ 

Den siste endringen er: aksepterte bud blir nå sendt som dokumentet: ReserveAllocationResult_MarketDocument.

Integrasjonstest for aFRR kapasitetsmarked med nordisk løsning

Det vil bli åpnet for testing med aktører i ukene 15 og 16 (2021) Eneste kravet er at siste versjon av implementasjons guid v.2.5 er implementert.

Ved spørsmål og interesse for integrasjonstesting kontakt:

Kjell Petter Myhren

Prosjektleder nasjonal implementering aFRR kapasitetsmarked

kjell.myhren@statnett.no

Oppdatert aFRR CM BSP implementation guide.

Oppdatert  aFRR CM BSP implementation guide:

Det var en skrivefeil i aFRR CM BSP implementasjons guide siste versjon (v2.3). En oppdatert versjon (v2.4) er lagt ut på hjemmesiden for NBM (HER). Det er bare en mindre endring fra v2.3 til 2.4 men viktig.

Updated aFRR CM BSP implementation guide:

There was a spelling error in the latest version (v2.3) of the aFRR CM BSP implementation guide. A new version (v2.4) has been made and is sent to "NBM communication" for publishing on the NBM web site (HERE). The change from v2.3 to v2.4 is minor, but important.

Endret ramping restriksjon på NordLink.

Statnett har i dag lagt ut informasjon om endret restriksjon for ramping på NordLink på Statnett.no

Høring om nye vilkår for aFRR-kapasitetsmarked, med ny IT-plattform og D-1-oppkjøp, fra 1. september 2021.

Statnett som systemansvarlig sender forslag til oppdaterte vilkår for aFRR (også kalt sekundærreserver) på høring i bransjen. Vilkårsdokumentet er et vedlegg til retningslinjene for fos § 9.

Systemansvarlig ønsker å ta i bruk felles nordisk IT-plattform for aFRR-kapasitetsmarked nasjonalt som et mellomtrinn før idriftsettelse av det nordiske markedet. Systemansvarlig foreslår å ta i bruk den nye markedsløsningen nasjonalt fra 1. september 2021. Overgang fra dagens ordning til nasjonal bruk av den nordiske løsningen krever at aktørene må tilpasse sine IT-systemer til nye budformater og markedsplattform. De må også tilpasse seg til daglige oppkjøp morgenen D-1, med ny lukketid kl. 07:30 CET. Videre reduseres kravet til minste budstørrelse fra 5 MW til 1 MW. Tilpasningene vil muliggjøre deltakelse i et felles nordisk aFRR-marked når dette idriftsettes uten noen ytterligere tilpasninger hos aktørene.

Vilkårsdokumentet vil erstatte dokument sendt på høring 1.12.2020 med høringsfrist 1.3.2021.

Høringsdokument med forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret ligger nå tilgjengelig på våre hjemmesider: Høring om oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret (21-1)  

Innspill til forslaget om nye retningslinjer for ovennevnte paragraf sendes systemansvarlig innen 5.3.2021.

Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 19/01229. 

Merk at høringsinnspillene vil bli offentliggjort på Statnetts hjemmesider. Høringsinnspillet bør derfor være på en form som muliggjør slik publisering. 

Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi). RME skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos).

Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) utvides for kjøp av nedreguleringsressurser fra og med 16. april 2021.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har godkjent Statnett sitt forslag om å videreutvikle dagens RKOM som en midlertidig løsning for å sikre nedreguleringsressurser.

 

I de nye vilkårene for RKOM viderefører Statnett gjeldende praksis for kjøp av oppregulering også for nedregulering.

Nye markedsvilkår var på høring fra 8. mai til 9. juni 2020. Statnett mottok ingen innspill til forslaget.

 

Nye vilkår gjelder fra 16. april for kjøp av reserver fra uke 16. Vilkårene er publisert på følgende nettside:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Kjøp av opp- og nedreguleringsressurser i RKOM-uke blir foretatt ut fra en vurdering av den aktuelle kraftsituasjonen, og da ut fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser.

Varsler fra Statnetts web-sider .

Nå kan du velge å få e-postvarsler om høringer og arrangementer i tillegg til nyheter fra Statnett. Du registrerer selv hva du ønsker å bli varslet om, under "Nyhetsbrev" til høyre i skjermbildet. 

Abonnementsløsningen på statnett.no utvides nå til også å gjelde høringer og konsultasjoner, møter, webinarer og arrangementer og nyheter som er spesielt tilpasset aktører i kraftbransjen.

Til høyre på alle sidene på statnett.no er det nå en rød "knapp" der det står "Nyhetsbrev". Når du klikker på denne, åpnes en boks der du kan registrere de varslene du ønsker.

Tilsvarende kan du gå inn på de engelske sidene og klikke på "Newsletter" for å få tilsvarende varsler på saker som er publisert der.

Du kan når som helst melde deg av eller administrere abonnementet gjennom en lenke nederst i hver e-post du mottar via dette varselet.

Statnett inviterer til å gi bud på FFR for sommeren 2021.

Statnett innførte Fast Frequency Reserves (FFR) i demonstrasjonsprosjektet "FFR-demo 2020". Prosjektet videreføres og vi inviterer nå til å gi tilbud på reservekapasitet for 2021-sesongen.

Markedsperioden er fra og med uke 18 til og med uke 39. Tilbud må inkludere dokumentasjon av teknisk løsning. Implementering og prekvalifisering kan skje etter anskaffelsesprosessen, men før oppstart av leveranse.

Frist for budgivning er fredag 26. februar 2020 kl. 14. Vedståelsesfrist er fredag 28. mai 2020 kl. 14.

Mer informasjon om betingelser for deltakelse i demonstrasjonsprosjektet for FFR, inkludert skjema for tilbud, finnes her:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/ffr/ffrdemo2021/

Spørsmål og tilbud sendes til ffr@statnett.no

Ekstraordinært ISB-møte (Webinar) om felles nordisk mFRR energiaktiveringsmarked.

Viser til tidligere utsendt melding datert 05.01.2021. Det vil bli avholdt et ekstraordinært ISB-møte (Webinar) om felles nordisk mFRR energiaktiveringsmarked den 2. februar kl. 13 – 15.

Vi vil i ISB-møtet fokusere spesifikt på norske forhold.

Mer informasjon kommer nærmere møtedato. Hvis dere har forslag, tilbakemeldinger eller innspill om hva som burde tas opp i den sammenheng send en e-post til BSP@statnett.no. Forslagene kan være basert på diskusjoner i det nordiske webinaret som ble avholdt den 14. Januar 2021 eller annet. 

For invitasjon til ISB-møtet ta kontakt med lars.teigset@statnett.no

Adjusted timeplan for the Nordic aFRR capacity market, updated implementation guide, testing and webinar.

Adjusted timeplan:

In the beginning of 2020, the Nordic regulators escalated the application, from the Nordic transmission system operators (TSOs), for a common Nordic aFRR capacity market, to the Agency for the Cooperation of Energy regulators (ACER). ACER approved the final application, with reservation that several demands needed to be implemented. These demands entail changes in the IT solution. A gap analysis was performed in August 2020, analysing the difference of what had already been implemented according to the original application to the Nordic national regulatory authorities (NRAs), and the changes needed because of the ACER feedback. The changes will affect the IT solutions at balancing service providers (BSPs) and TSO in each of the Nordic countries.

As a pre-requisite for the aFRR capacity market Go-live, the Nordic NRAs support that cross zonal capacity (CZC) does not need to be allocated according to the method stated in the Capacity Allocation & Congestion Management (CACM) regulation. However, the Nordic NRAs advise the TSOs to ensure adequate quality in the future capacity calculation method during an "external parallel run" before going live with the Nordic common aFRR capacity market.

Awaiting a Nordic Go-live, the Nordic TSOs have agreed to utilize the Nordic platform for national aFRR capacity markets. It will be up to each TSO to decide if and when to go live with a national aFRR capacity market and they will coordinate timing of the IT implementation, integration testing and market on-boarding with BSPs in their own country. It is expected that the first national market will go live in September 2021.

 

A new version of the installation guide:

30.August 2019 "BSP implementation guide – aFRR capacity market v1.3" was published on www.nordicbalancingmodel.net. To be in line with the requirements from ACER, an update to the implementation guide has now been published (v2.3).

You can find the updated version and example xml files here:

https://nordicbalancingmodel.net/updated-version-implementation-guide-afrr-capacity-market-bsp-2/

 

The latest changes are summarized below:

·         General review and updates

·         Message type changes

·         New version of Balancing Document

·         New pricing model

Please be aware that example files will be published in week 2.

 

Webinar

The Nordic project and 4 TSOs will co-host a webinar 5.Feb '21 to demonstrate the IT solution, answer questions and present the timeline and activities relevant for BSPs towards national and Nordic Go-live. Please use the following web address to register to the webinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/8199965717603420427

 

Integration testing with Nordic solution

We are looking for BSPs to participate in integration testing with the Nordic solution. The only prerequisite is that the last version of the BSP implementation guide (v2.3) has been implemented. The testing will be performed in April '21.

Please contact your TSO if you want to participate, or for any questions, using the following contact details:

Kjell Petter Myhren

Local project manager Statnett

kjell.myhren@statnett.no

Vesa Vänskä

Local project manager Fingrid

vesa.vanska@fingrid.fi

Kristine Bock

Local project manager Energinet

kbc@energinet.dk

Sofie Waldén

Local project manager Svenska kraftnät

sofie.walden@svk.se

 

Statnett ønsker bud i RKOM-uke i Nattsegmentet.

Statnett ønsker bud i RKOM-uke i Nattsegmentet fra leveringsuke 1 og fremover. Dette i tillegg til bud i Dagsementet. Første tilbudsfrist er torsdag 7. januar kl 12:00 (helg uke 1) og fredag 8.januar kl 12:00 (hverdager uke 2). Resultatet publiseres på statnett.no og til den enkelte aktør via Fifty-web innen kl. 14.00. Kjøp gjøres etter behov fra uke til uke.

Ønsket om bud på natt gjelder i første omgang frem til og med leveringsuke 9-2021.

For spørsmål, send e-post til D-vakt@statnett.no

For mer informasjon rundt RKOM:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Nytt vedtak om betaling for systemtjenester for 2021.

Systemansvarlig viser til vedtak fra 07.12.20 om betaling for systemtjenester for 2021 etter forskrift om systemansvaret (fos) § 27. Vedtaket omfatter produksjonsflytting, regulerstyrke og tilhørende roterende reserve og reaktiv effekt.

Systemansvarlig har oppdaget at betalingen for restleveranse ved en feiltakelse ble angitt i NOK. Systemansvarlig innførte betaling av restleveranse og leveranse av frekvensstyrte reserver i separatområder i EUR fra og med 2020. Bakgrunnen for endringen er at systemansvarlig innførte EUR som standard valuta for avregning og prising i FCR- og regulerkraftmarkedet 2. april 2019. Det er fortsatt mulig å by i NOK/MW/h, men bud vil automatisk omregnes til EUR/MW/h. Systemansvarlig ser det som en fordel om faste satser for FCR-kapasitet gitt av restleveranse og leveranse av frekvensstyrte reserver i separatområder også prises i EUR, for å sikre en enhetlig praksis.

Systemansvarlig fatter hermed nytt vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester for 2021, med følgende endringer:

For regulerstyrke som ikke er tilbudt i FCR-markedet eller som ikke har fått tilslag i markedet (restleveranse) vil godtgjørelsen for kapasitet fra 1.1.2021 være:

 • Ved drift med statikk for frekvensregulering: 0,2 EUR/MW/h (endret fra 2 NOK/MW/h)
 • Leveranse av frekvensstyrte reserver i separatområder skal primært betales basert på markedspris, eller dersom denne ikke er tilgjengelig med en sats på 2 EUR/MW/h. (endret fra 20 NOK/MW/h)

Vedtaket gjelder fra og med 1.1.2021 og gjelder så langt systemansvarlig ikke fastsetter noe annet.

Vedtaket er også publisert på https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/systemtjenester/

Invitasjon til nordisk webinar om ny implementeringsguide for felles nordisk mFRR energiaktiviseringsmarked .
Markedsaktører og andre interesserte er invitert til en presentasjon og gjennomgang av Implementeringsguiden som er utarbeidet for deltakere i det kommende felles nordiske mFRR energiaktiveringsmarkedet. Guiden tar utgangspunkt i den oppdaterte tidsplanen for automatisering av markedet.  
Implementeringsguiden beskriver grensesnittet mellom markedsaktører og TSOene i det nye mFRR energiaktiveringsmarkedet. Det inkluderer hvordan budgivning og elektronisk bestilling vil foregå i praksis, og dermed hva slags IT-løsninger alle aktører må implementere før overgang til nytt marked Q4 2022.
Første versjon av implementeringsguide finner dere her.  
I webinaret vil implementeringsguiden gjennomgås, noe som blant annet inkluderer de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene som kreves. Videre vil det også bli gitt noe landspesifikk informasjon. 
D-2 oppkjøp for FCR-N og FCR-D opp fra og med 11. januar 2021.

Statnett vil fra 11. januar 2021 erstatte dagens ukemarked for kjøp av primærreserve (FCR) med et D-2-marked. D-2-markedet vil klareres daglig, to dager før leveransedøgnet.

Første innkjøp av FCR D-2 blir 9. januar med leveranse 11. januar. Det vil være mulig å by inn FCR-N og FCR-D i D-2-markedet. I dag er det kun mulig å by inn FCR-N i ukemarkedet.

Forslaget om å endre vilkår for deltakelse i FCR-markedet er godkjent av Reguleringsmyndigheten for Energi, RME, i tråd med forskrift om systemansvaret § 28a.

 Nye vilkår for markedet for primærreserve (FCR) finner du her: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/primarreserver/

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q1 2021.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 1 2021 er publisert på Statnetts hjemmeside.

Link til dokument:

https://www.statnett.no/contentassets/746fb9cc5c084aa584dfd3e478e74287/market-information_afrr-procurement-q1-2021.pdf

Link til Statnetts informasjonsside om aFRR:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Endrede frister for reservemarkeder jul og nyttår..

Alle reservemarkeder med frist den 24.12.2020 (julaften) og 25.12.2020 (1. juledag) får frist til 23.12. 20 kl 1200. Dette gjelder: FCR-N (primær) for helg uke 52 og hverdag uke 53; aFRR for helg uke 52 og hverdag uke 53; samt RKOM helg uke 52 og hverdag uke 53.

Alle reservemarkeder med frist den 31.12.2020 (nyttårsaften) og 01.01.2021 (1. nyttårsdag) får frist til 30.12. 20 kl 1200. Dette gjelder: FCR-N (primær) for helg uke 53 og hverdag uke 1; aFRR for helg uke 53 og hverdag uke 1; samt RKOM helg uke 53 og hverdag uke 1.

Vennlig hilsen

Landssentralen

Endrede frister for reservemarkeder jul og nyttår..

Alle reservemarkeder med frist den 24.12.2020 (julaften) og 25.12.2020 (1. juledag) får frist til 23.12. 2020 kl 1200.

Dette gjelder:

·         FCR-N (primær) for helg uke 52 og hverdag uke 53;

·         aFRR for helg uke 52 og hverdag uke 53; 

·         RKOM helg uke 52 og hverdag uke 53.

Alle reservemarkeder med frist den 31.12.2020 (nyttårsaften) og 01.01.2021 (1. nyttårsdag) får frist til 30.12.2020 kl 1200.

Dette gjelder:

·         FCR-N (primær) for helg uke 53 og hverdag uke 1;

·         aFRR for helg uke 53 og hverdag uke 1; 

·         RKOM helg uke 53 og hverdag uke 1.

Vennlig hilsen

Landssentralen

Workshop om MARI-plattformen.

De europeiske TSOene samarbeider om å etablere plattformer for å utveksle både manuelle og automatiske reserver. Fredag 18. desember vil det være en workshop for aktørene der implementeringen av MARI, plattformen for manuelle reserver (mFRR), vil bli presentert.  MARI vil gjøre det mulig for norske aktører å handle reserver med motparter i hele Europa. Norske aktører vil imidlertid levere sine bud til Statnett som i dag. Statnett vil så oversende disse budene til MARI. Statnett vil også sende aktiveringssignal til norske aktører.

På agendaen står blant annet hvordan optimeringsfunksjonen bestemmer hvilke bud som skal aktiveres og teknisk og betinget kobling av bud. Workshopen vil vare fra 09:00 til 12:30.

MARI er forventet å være operativ fra sommeren 2022. De nordiske TSOene vil knytte seg til MARI i tidsrommet 3. kvartal 2023 . 2. kvartal 2024.

Mer informasjon og link til påmelding finner dere her.

Vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester 2021.

Vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester 2021 etter fos §§ 9, 15 og 27 er nå tilgjengelig på Statnett sine nettsider:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/systemtjenester/

Vedtak om levering av systemtjenestene regulerstyrke og reaktiv effekt iht. fos § 9 og § 15 gjelder for alle konsesjonærer med vannkraftanlegg med aggregat ≥ 10 MVA. Vedtaket gjelder fra 2021 og så langt systemansvarlig ikke fastsetter noe annet.

Vedtaket om betaling for systemtjenester for 2021 omfatter produksjonsflytting, regulerstyrke og tilhørende roterende reserve og reaktiv effekt. For øvrige systemtjenester hvor det skal betales i henhold til fos § 27, fattes egne vedtak.

Vedtaket er også sendt per epost til berørte konsesjonærer.

Ramping restriksjon på NordLink fra 1.desember.

Statnett har i dag lagt ut informasjon om restriksjon for ramping på NordLink fra start av prøveperioden https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nyhetsarkiv/ramping-restrictions-for-hvdc-cables-connected-to-bidding-zone-no2/

Høring om lukketid for felles nordisk aFRR-kapasitetsmarked.

De nordiske TSOene har startet en høring om lukketid i tråd med artikkel 3 i ACERs beslutning om markedsregler for nordisk aFRR-kapasitetsmarked (ACER Decision 19-2020).

De nordiske TSOenes forslag er å ha lukketid 07:30 CET D-1. Dokumenter som beskriver bakgrunnen for forslaget samt retningslinjer for hvordan gi høringssvar, finnes på ENTSO-E sin nettside: https://consultations.entsoe.eu/markets/proposal-balancing-capacity-gct-nordic-afrr/

Den offentlig høringen er åpen frem til 31. desember.

Utsatt overgang fra ukesoppkjøp for FCR-N til D-2 oppkjøp for FCR-N og FCR-D opp.

Statnett har foreslått å erstatte dagens ukemarked for kjøp av primærreserve (FCR) med et D-2-marked. D-2-markedet vil klareres daglig, to dager før leveransedøgnet. Statnett foreslår å innføre timesoppløsning i D-2-markedet. Det vil være mulig å by inn FCR-N og FCR-D i D-2-markedet. I dag er det kun mulig å by inn FCR-N i ukemarkedet.

Forslaget om å endre vilkår for deltakelse i FCR-markedet er sendt til Reguleringsmyndigheten for Energi, RME, for godkjenning i tråd med forskrift om systemansvaret §28a. Da systemansvarlig ennå ikke har mottatt godkjenning av forslaget, ser vi det som nødvendig å utsette dato for idriftsettelse av FCR D-2-oppkjøp til 11. januar 2021, for å gi markedsaktører forutsigbarhet og tilstrekkelig tid til å tilpasse sine systemer. Dvs. at første innkjøp av FCR D-2 blir 9. januar med leveranse 11. januar.

Opprinnelig dato var satt til 30. november 2020.

Forslag til nye vilkår for markedet for primærreserve (FCR) og høringsbrev for mer informasjon om forslaget finner du her: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/primarreserver/

Prognose for overføringskapasiteter for HVDC-kabler.

I forbindelse med idriftsettelse av NordLink 1. desember har Statnett i dag lagt ut informasjon om prognose for kapasitet på HVDC kablene tilkoplet budområde NO2 (link). Det er også lagt ut en mer utfyllende nyhetsmelding om begrensninger i området inntil Vestre korridor er ferdig utbygget (link) samt en nordisk informasjon om pågående arbeid med fremtidige rampingrestriksjoner (link).

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2020/2021.

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2020/2021 for ukene 46-15, totalt 23 uker, og har besluttet kjøp som følger.

Kjøpt volum er totalt 962 MW. 
Fra produktet RKOM-B er det kjøpt inn 842 MW til pris 11,70 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for alle områder
Fra produktet RKOM-H er det kjøpt inn 120 MW til pris 30,00 kr/MW/time. Tilslag er gitt til enkelte bud med denne prisen og til alle bud lavere enn denne prisen, for alle områder.

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 17.04.2020.
For mer info om RKOM, se: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad          tlf. 2390 3546

Adam Öggesjö                     tlf. 2390 3096

Endringer i regulerkraftmarkedet i årene fremover.

Statnett oppfordrer aktører til å lese nyhetssaken, som ligger vedlagt i linken under. I tillegg oppfordres det til å lese dokumentet nederst på siden under nyhetssaaken, "Endringer i regulerkraftmarkedet i årene fremover.

https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2020/behovet-for-digitalisering-i-regulerkraftmarkedet-oker/

Varsel om vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester 2021.

Varsel om vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester 2021 etter fos §§ 9, 15 og 27 og varsel om vedtak om betaling for systemvern, produksjonsfrakobling 2021, etter fos § 21, er nå tilgjengelig på Statnett sine nettsider:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/systemtjenester/

Varslene blir også sendt per epost til berørte konsesjonærer, samt deltakere på forum for systemtjenester, hvor aktører er invitert til å kommentere varselet og utviklingen knyttet til utvikling av nye markedsløsninger og systemtjenester.

Dersom aktørene har kommentarer, må dette skriftlig oversendes systemansvarlig innen 15. november. Endelig vedtak vil fattes av systemansvarlig i etterkant av dette.

Du finner mer informasjon om forum for systemtjenester som arrangeres 28. oktober 2020 her.

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2020/2021.

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2020/2021

Markedsperioden er fra og med uke 46 i 2020, til og med uke 15 i 2021, totalt 23 uker.

Det gis kun bud for markedssegmentet Hverdager (mandag-fredag), Dag (05:00-24:00)

Frist for budgiving er fredag 16.10.2020, kl. 12:00 

Vedståelsesfrist er onsdag 28.10.2020, kl. 12:00 

Det kan forventes at resultat om ev. tilslag publiseres kort tid før vedståelsefrist.

Budskjema for RKOM-sesong, vilkår og søknadsskjema for deltakelse i RKOM finnes her: 

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) er satt til minimum 1740 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og minimum 540 MW for å dekke ubalanser. Reservebehovet for å dekke ubalanser kan være høyere enn 540 MW i tilfeller der det forventes flaskehalser mellom budområder. Minimum 540 MW dekkes fra produktet RKOM-H eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. 

Fra Desember 2020 vil reservekrav for dimensjonerende feil kunne økes til 1400MW, når Nordlink er på drift, som er ny norsk dimensjonerende feil. Det totale reservebehovet i RKM vil da være 1940MW.

En del av reservebehovet vil sikres i RKOM-sesong. Marginalpriser i RKOM-sesong kan variere per budområde og produkt, basert på behov og forventede flaskehalser mellom budområder og en samlet økonomisk vurdering. 

En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52, som er 135,9 MW frem til 31. Desember 2020. Av disse langsiktige kontrakter tilsvarer 94,4 MW produktet RKOM-B og resterende volum tilsvarer produktet RKOM-H. Fra 1. Januar 2021 foreligger det ikke noen avtaler om langsiktige kontrakter.

Innkjøp i RKOM-uke vil gjennomføres med marginalpris per budområde, basert på behov. Det vil innebære at budområder med lav tilgang og stort behov av reserver kan få høyere pris enn andre budområder. På lik linje kan områder med stor tilgang og mindre behov av reserver få lavere pris enn andre budområder. Dette vil gjelde for både RKOM-H og RKOM-B.

Kjøpsvolum i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke per område ut fra prognoser på forventede ubalanser, produksjon, forbruk, utveksling og sannsynlige flaskehalser. 

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad      tlf 2390 3546

Adam Öggesjö                  tlf 2390 3096

Eller send e-post til RKOM@statnett.no

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q4 2020.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 40 er publisert på Statnetts hjemmeside.

Link til melding:

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/reservemarkeder/market-information-afrr-procurement-q4-2020.pdf

Link til Statnetts informasjonsside om aFRR:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Statnett ønsker bud i RKOM-uke.

Statnett ønsker bud i RKOM-uke fra leveringsuke 37 og fremover. Tilbudsfrist for leveringsuke 37 er fredag 4. september kl 12:00. Resultatet publiseres på statnett.no og til den enkelte aktør via Fifty-web innen kl. 14.00. Det er kun behov for bud i Dagsegmentet og kjøp gjøres etter behov fra uke til uke. Ved behov for bud i Nattsegmentet vil dette varsles senere i egen melding.

For spørsmål, send e-post til D-vakt@statnett.no

For mer informasjon rundt RKOM:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Informasjon om aFRR-innkjøpet i uke 32.

I uke 32 ble det kjøpt inn mer aFRR en vanlig i Norge. For helgen i uke 32 og for ukedagene i uke 33, ble det i Norge kjøpt inn et volum tilsvarende det nordiske behovet. Det vil si at det ble kjøpt inn 195-255 MW mer aFRR enn det som var det norske behovet. Planen var å kjøpe inn det samme volumet som tidligere, et volum som er beskrevet i meldingen publisert 17.06.2020. Innkjøpet i uke 32 var mao. et feilinnkjøp.

Referansegruppe for FiftyWeb.

Det jobbes med å få FiftyWeb over på ny plattform, fra å være applikasjon til å bli web-basert. I den forbindelse ønsker vi å etablere en referansegruppe bestående av aktører som benytter FiftyWeb, for avklaringer og eventuell test i løpet av høsten 2020.

De som er interessert i å bidra, eller ønsker mer informasjon, kan kontakte Merethe Mikkelsen, merethe.mikkelsen@statnett.nosnarest, eller innen 1.august.

Krav til elektronisk bestilling (eBestill) av regulerkraft og produksjonsflytting innen utgangen av 2020.

Statnett har publisert oppdaterte krav til elektronisk bestilling (eBestill) av regulerkraft og produksjonsflytting, inkludert endelig tidspunkt for kravstillelse.

Statnett opprettholder kravet om eBestill fra utgangen av 2020. Da vi likevel ikke kommer til å tilby en forenklet løsning for eBestill, åpner vi for at aktører som ikke rekker denne fristen kan sende inn en begrunnet søknad om utsettelse. Søknad kan sendes til firmapost@statnett.no merket med 17/00694.

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q3 2020.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 27 er publisert på Statnetts hjemmeside.

Link til melding:

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/marked/reservemarkeder/market-information_afrr-procurement-q3-2020.pdf

 Link til Statnetts informasjonsside om aFRR:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Webinar : Konsept for plan- og budobjekt (stasjonsgrupper).

Statnett inviterer til webinar for å presentere status på arbeidet med plan- og budobjekt (dagens stasjonsgrupper) 18.6.2020 kl. 12:00-14:00. Se invitasjon og påmelding på statnett.no under Møter og arrangementer (Link)  

Høringsforslag om overgang fra ukesoppkjøp for FCR-N til D-2 oppkjøp for FCR-N og FCR-D Opp .

Statnett foreslår å erstatte dagens ukemarked for kjøp av primærreserve (FCR) med et D-2-marked. D-2-markedet vil klareres daglig, to dager før leveransedøgnet. Statnett foreslår å innføre timesoppløsning i D-2-markedet. Det vil være mulig å by inn FCR-N og FCR-D i D-2-markedet. I dag er det kun mulig å by inn FCR-N i ukemarkedet.

Vi foreslår at endringene skal implementeres 30. november 2020.

Forslag til nye vilkår for markedet for primærreserve (FCR) og høringsbrev for mer informasjon om forslaget finner du her: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/primarreserver/

Høringsfristen er satt til 28. august.

Ny kilde for valutakurs i markedene for primærreserve og regulerkraft.

Kilde for valutakurs i Fifty MMS endres til den europeiske sentralbanken (European Central Bank - ESB/ECB) fra og med 3. juni 2020. Dette skjer pga. åpningen for flere kraftbørser, multiple NEMOs (Nominated Electricity Market Operators), i det nordiske kraftmarkedet. Mer informasjon om dette finner du i denne nyhetssaken.

https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2020/apner-for-flere-kraftborser-fra-3.-juni/

Informasjonen blir oppdatert i vilkårene for markedet for primærreserve (FCR), regulerkraftmarkedet (RKM) og produksjonsglatting, som vil gjelde fra 3. juni 2020. Oppdaterte vilkår kan finnes her:

Primærreservemarkedet (FCR)

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/primarreserver/

Regulerkraftmarkedet (RKM)

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftmarkedet/

Produksjonsglatting

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/systemtjenester/

Spesialkjøp i RKOM uke 21.

Landssentralen har i dag foretatt et spesialkjøp i RKOM for dagsegmentet tirsdag til fredag i uke 21 (19. - 22. mai). Totalt 1120 MW ble anskaffet. Spesialkjøp blir prissatt ved pay as bid, og høyeste valgte budpris var 30 kr/MW/h.

Dataproblemene med mottak av endringer av RK-bud og produksjonsplaner er nå løst.

Dataproblemene som Statnett hadde i dag tidlig med mottak av endringer av RK-bud og produksjonsplaner er nå blitt løst, og alt fungerer nå som normalt.

mvh

Landssentralen

Statnett kan ikke motta produksjonsplaner/endringer og RK bud.

Statnett har dataproblemer og får ikke motta endringer fra aktører i Fifty. Vi sender ny melding når problemer er løst. Mvh Landssentralen

Statnett ønsker bud i RKOM-uke for uke 21-24. Frist 18 mai kl 10:30..

Grunnet lav tilgang på frivillige RK-reserver ønsker Statnett å få inn bud i RKOM-uke for ukene 21-24. Dette gjelder bud i RKOM-uke for både Dag, Natt, Hverdager og Helg.

For uke 21 Hverdager er frist for bud mandag 18 mai kl 10:30. Budene i uke 21 gjelder fra tirsdag til fredag. Bud må sendes per e-post til D-vakt@statnett.no. Eventuelle tilslag blir sendt ut på e-post fra Statnett til aktører senest kl 11:30.

For bud i RKOM-uke for Helg uke 21 og alle bud i uke 22-24 sendes bud inn på vanlig måte via Fiftyweb.

For spørsmål, ta kontakt på e-post til D-vakt@statnett.no.

Høring om endring av vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM).

Statnett har publisert forslag til nye vilkår for tilbud, aksept, rapportering og avregning i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM), med tilhørende informasjon om bakgrunnen for forslagene til endringene. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen fredag 7. august 2020.

Forslag til endelige vilkår vil bli oversendt til reguleringsmyndigheten for energi (RME) og publisert på våre nettsider etter behandling av eventuelle innspill. Endelige vilkår foreslås å tre i kraft 1. april 2021.

Statnett vil også arrangere et høringsmøte (webinar) den 9. juni. For påmelding og øvrige spørsmål knyttet til høringen, send epost til: lill.sandvik@statnett.no.

RKOM-uke 18-32.

Statnett vurderer at det ikke er behov for innkjøp i RKOM-uke markedet for leveringsukene 18-32. Aktører som normalt deltar trenger ikke å anmelde bud i markedet eller kontrollere tilslag i denne perioden. Fra leveringsuke 33 ønskes det igjen bud i markedet og Statnett vil da vurdere eventuelle innkjøp som normalt. Vil det likevel oppstå behov for innkjøp i perioden vil det bli sendt ut en egen melding om dette med oppfordring om å gi bud.

Høring om nordisk forslag til endret metode for tilleggsspesifikasjoner for FCR.

De nordiske TSOene har sendt forslag til endret metode for tilleggsspesifikasjoner for primærreserve (FCR) på høring.

De nordiske TSOene har tidligere konsultert en slik metode i henhold til SOGL artikkel 154(2) med et varsel om at det vil innføres et nytt produkt, FCR-D ned, for å håndtere utfall av forbruksenheter, radiallinjer med leveranse fra det sammenkoplede nettet eller HVDC forbindelser med eksport. TSOene sender nå på høring et forslag til endring i metoden for tilleggsspesifikasjoner for FCR som innebærer konkretisering av spesifikasjoner for det nye produktet.

Høringsfristen for endret metode er 1. mai 2020.

For mer informasjon, se Statnett sin nettside:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/horinger-og-konsultasjoner/horing-fcr-d-ned/

Særskilte påskefrister for reservemarkedene..

Alle budfrister som normalt er torsdag og fredag i uke 15 er endret til tirsdag 07.04.2020.

Dette gjelder:

aFRR-helg for uke 15 og aFRR-hverdager for uke 16, med frist kl 10:00.

RKOM-helg for uke 15 og RKOM-uke for uke 16, med frist kl 12:00.

FCR helg for uke 15 og hverdager for uke 16, med frist kl 14:00.

Tilbudsperiodene er endret. 

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q2 2020.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 14 er publisert på Statnetts hjemmeside.

Link til melding:

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/reservemarkeder/market-information_afrr-procurement-q2-2020.pdf

Link til Statnetts informasjonsside om aFRR:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

FFR-demo 2020, ny tilbudsfrist 16. mars kl. 14..

Statnett har besluttet å forlenge tilbudsfristen i FFR-anskaffelsen, da ikke alle interesserte tilbydere rakk å levere tilbud i tide. Vi oppfordrer også alle som har levert tilbud til å komplettere sine tilbud om de ønsker å gjøre endringer.

 Se også:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/ffr/ffrdemo2020/

For spørsmål, kontakt ffr@statnett.no.

Statnett inviterer til å gi bud på FFR for sommeren 2020.

Statnett innfører bruk av FFR i demonstrasjonsprosjektet "FFR-demo 2020", og vi inviterer til å gi tilbud på reservekapasitet. Tilbud må inkludere dokumentasjon av teknisk løsning. Implementering og prekvalifisering kan skje etter anskaffelsesprosessen, men før FFR skal leveres i form av reservekapasitet.

Markedsperioden er fra og med 1. mai (fra midnatt) til 30. september (til midnatt). Statnett ber om tilbud på to ulike kontrakter, "FFR Profil" og "FFR Flex":

 • "FFR Profil" leveres gjennom hele sesongen alle netter fra kl. 22 til kl. 07, samt hele døgnet på lørdager og søndager. Leveransen omfatter 2037 timer totalt.
 • "FFR Flex" omfatter reserve for 200 timer som leveres etter bestilling fra Landssentralen. Bestilling skjer senest dagen før leveranse, eller etter avtale med leverandøren.

Statnett ønsker å kjøpe 50 MW FFR Profil, og 100 MW FFR Flex. Faktisk kjøp er avhengig av tilbudene og kan bli lavere.

Leverandører som ikke forventer å være klare med implementering og prekvalifisering til 1. mai kan tilby FFR og angi dato for forventet oppstart av levering.

For hvert produkt vil Statnett betale en uniform markedspris som bestemmes av den høyeste prisen blant de tilbud som velges. Statnett vil velge de tilbud som samlet dekker Statnetts behov til lavest kostnad. Tilbudte volum kan bli akseptert helt eller delvis om de ikke er markert som udelelige volum. Bud med lavere pris enn høyeste aksepterte budpris kan bli overhoppet for å sikre lavest mulig totalkostnad for valgte bud.

Frist for budgivning er fredag 6. mars 2020 kl. 14. Vedståelsesfrist er fredag 15. mai 2020 kl. 14.

Statnett planlegger å meddele markedsresultat senest fredag 20. mars 2020 kl. 14. Deretter må valgte leverandører sørge for implementering og test av tekniske løsninger, slik at de er prekvalifisert før oppstart av FFR-leveranse. Den senere vedståelsesfristen kan bli brukt av Statnett til å komplettere anskaffelsen om valgte leverandører ikke blir prekvalifisert.

Informasjon om FFR inkludert vilkår og tilbudsskjema finnes her:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/FFR

Tilbud sendes til ffr@statnett.no. Spørsmål kan sendes til samme epostadresse, eller til simon.weizenegger@statnett.no.

Frist for å velge tjeneste for innsamling og publisering av data. .

De nordiske TSO-ene har etablert en ny tjeneste, NUCS, for innsamling og publisering av data om utilgjengelig kapasitet på ENTSO-E Transparency Platform. Dette er gjort for å sikre fortsatt god transparens i kraftmarkedet når vi får flere kraftbørser som følge av europeiske regelverk. Markedsaktørene er forpliktet til å bruke NUCS eller en annen godkjent tjeneste til deling av slike data. Mer informasjon: 
https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nyhetsarkiv/nordiske-markedsaktorer-bes-om-a-velge-tjeneste-for-datainnsending/

Spørsmål kan rettes til nucs@statnett.no.

Systemansvarlig sender nå oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret ut på høring .

Fra 1.7.2019 ble retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret gjeldende for forskrift om systemansvaret §§ 5, 6, 8, 8a, 8b og 21 og for energilovforskriften § 6-1 (tidligere fos § 14a, endret fra 1.11.2019). I godkjenningsbrevet fra NVE (nå RME) var det forbehold om enkelte oppdateringer innen 1.4.2020. Systemansvarlig sender nå på høring oppdaterte retningslinjer iht. tilbakemeldinger i godkjenningsbrevet. Det er i tillegg gjort noen ytterligere oppdateringer initiert av systemansvarlig.

Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi) og NVE. RME skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av fos og NVE skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av enf § 6-1.

Statnett som systemansvarlig har nå utarbeidet forslag til nye retningslinjer for: 

 • fos § 5 om flaskehalser og budområder
 • fos § 6 om fastsettelse av handelskapasitet
 • fos § 8a om planlegging av produksjon
 • fos § 8b om planlegging av effektregulering
 • fos § 21 om systemvern
 • enf § 6-1 om rapportering av anleggsdata før idriftsettelse

Høringsdokument med forslag til oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret ligger tilgjengelig på våre hjemmesider: Høring om oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret.

Innspill til forslaget til oppdaterte retningslinjer for ovennevnte paragrafer sendes systemansvarlig innen 9.3.2020.

Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 18/01329. 

Problemer med EDI-meldinger løst.

Problemer med EDI-meldinger løst. Mvh Landssentralen

Problemer med EDI-meldinger.

Pga. uforutsette IT-problemer har vi den siste timen ikke kunnet motta eller sende EDI-meldinger. Det jobbes aktivt med å løse problemet. Mvh. Landssentralen

Vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester 2020, jf. fos §9, §15 og §27.

Statnett har fattet vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester for 2020 etter forskrift om systemansvaret (fos) §9, §15 og § 27. Statnett har mottatt fire skriftlige innspill til varselet om vedtak som ble sendt ut 23.10.19, og Statnett har kommentert disse i vedtaksbrevet.

Vedtaket om omfatter produksjonsflytting, regulerstyrke og tilhørende roterende reserve og reaktiv effekt. For øvrige systemtjenester hvor det skal betales i henhold til fos § 27, fattes egne vedtak.

Vedtaket omfatter endring av valuta for betaling av restleveranse fra NOK til EUR, og inneholder informasjon om at separate vedtak om betaling for produksjonsfrakobling vil bli fattet som varslet den 25.10.2019; Det innføres en felles løsning om å betale kostnader basert på innsendt underlag fra produsent, forbruker og nettselskap for drift. Egne standardsatser for PFK for drift, vedlikehold og aktivering fjernes.

For mer informasjon og link til vedtak, se våre nettsider:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/systemtjenester/

Endrede frister for reservemarkeder i julen..

Alle reservemarkeder med frist den 26.12.2019 (2. juledag) får utsatt frist til 27.12. 19 kl 1000.

Dette gjelder: FCR-N (primær) for helg uke 52; aFRR for helg uke 52 og hverdager uke 1; samt RKOM helg uke 52.

God Jul hilsen Landssentralen.

Frysperiode for utsending av FCR-avregningsgrunnlag opphevet..

Viser til meldinger fra Landssentralen om frysperiode for utsendelse av FCR-avregningsgrunnlag.

Feilen vi hadde i vårt system etter produksjonssettingen forrige uke er nå rettet og frysperioden er opphevet.

Frekvensrapporter og avregningsgrunnlag for aktivert FCR er sendt til aktører og eSett for alle døgn i uke 50 og passerte døgn i inneværende uke.

Frist for endring av avregningsgrunnlag for FCR-reguleringer for uke 50 er utvidet til midnatt natt til torsdag. Normalt er tidsfrist innen midnatt natt til tirsdag.

Ved spørsmål kan aktører kontakte Landssentralen.

Utsending av avregningsunderlag for FCR-markedet ytterligere forsinket.

Avregningsunderlaget for aktivert FCR for uke 50 blir ytterligere forsinket, som følge av en feil i den nye beregningsmetodikken. Vi beklager de ulemper dette medfører. Så fort feilen er rettet vil avregningsunderlaget for hele uke 50 bli sendt ut.

Feilen ble oppdaget under en testsending av avregningsgrunnlaget for den 15.desember til alle balanseansvarlige aktører. Se derfor bort fra dette avregnigsunderlaget.

Balanseansvarlige aktører skal fortsette å sende inn oppdaterte systemdata i henhold til gitte frister. Øvrige avregningsunderlag blir distribuert som vanlig

Ytterligere forlenget frysperiode for utsending av FCR-avregningsgrunnlag - utvidet til mandag 16. desember 2019..

Viser til meldinger fra Landssentralen 11. og 12. desember 2019 om utvidet frysperiode for utsendelse av FCR-avregningsgrunnlag.

Frysperioden utvides til mandag 16. desember 2019 ca kl. 12:00. Aktører og eSett vil ikke motta avregningsunderlag for aktivert FCR for døgn i uke 50 inntil frysperioden er opphevet.

Frist for endring av avregningsunderlag for FCR-reguleringer for uke 50 er utvidet til midnatt natt til onsdag. Normalt er tidsfrist innen midnatt natt til tirsdag.

Ved spørsmål kan aktører kontakte Gudny Hauknes, tlf: 23904118/e-post: gudny.hauknes@statnett.no.

Ny forlenget frysperiode for utsending av FCR-avregningsgrunnlag - utvidet til fredag 13. desember 2019.

Viser til melding fra Landssentralen 11. desember 2019 om utvidet frysperiode for utsendelse av FCR-avregningsgrunnlag.

Frysperioden utvides til fredag 13. desember 2019. Aktører og eSett vil ikke motta avregningsunderlag for aktivert FCR for døgn i uke 50 inntil frysperioden er opphevet.

Ved spørsmål kan aktører kontakte Gudny Hauknes, tlf: 23904118/e-post: gudny.hauknes@statnett.no.

Forlenget frysperiode for utsending av FCR-avregningsgrunnlag - utvidet til torsdag 12. desember 2019.

Forlengelsen refererer til melding fra Landssentralen 28. november 2019 om innføring av ny beregning av aktivert FCR.

Frysperiode for utsendelse av FCR-avregningsgrunnlag, tidligere kunngjort fra mandag 9. desember 2019 til onsdag 11. desember 2019, forlenges til torsdag 12. desember 2019.

Forlengelsen skyldes feil avdekket ved produksjonssetting hos Statnett 10.12.2019. Feilen gir uoverensstemmelse mellom 'Frekvensrapport' og 'Aktivert FCR' i avregningsunderlaget for FCR. Feilen skyldes ulik bruk av frekvensmålingene fra SCADA-systemet i de to rapportene.
 
Etter feilrettingen vil aktivert FCR beregnes pr. kvarter med middelfrekvens i Hz for kvarteret, jf. vilkår og informasjon på informasjonssiden til FCR-markedet. Totalt aktivert FCR midles til timesverdier som før.

Tiltak er iverksatt for å rette feilen.

Distribusjon av avregningsunderlag, aktivert FCR, til aktører og eSett for døgn i uke 50, er stoppet i frysperioden. Underlaget vil bli distribuert straks frysperioden oppheves.
 
Som før skal balanseansvarlige aktører gjennom hele frysperioden sende inn oppdaterte systemdata i henhold til gitte tidsfrister.

Ved spørsmål, ta kontakt med Gudny Hauknes, tlf: 23904118/e-post: gudny.hauknes@statnett.no.

Link til markedsinformasjon om aFRR-innkjøp Q1 2020.

Riktig link til markedsinformasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 2 ligger her:

https://www.statnett.no/contentassets/746fb9cc5c084aa584dfd3e478e74287/market-information_afrr-procurement-q1-2020.pdf

Utsending av avregningsunderlag i forbindelse med nye vilkår for FCR-markedet 09.12.2019.

Statnett innfører ny beregning av aktivert FCR fra og med mandag 9. desember 2019 (uke 50).

Tidligere har Statnett beregnet ett volum for aktivert FCR og distribuert volumet som én kode til balanseansvarlige aktører. Ny beregning splitter aktivert FCR-volum i FCR-N og FCR-D Opp, og aktivert volum vil etter ny beregning distribueres med nye koder. For mer informasjon om kodene, se edielportalen.

Balanseoppgjøret avregnes per uke, og for at avregningen skal bli korrekt, sørger Statnett for at uke 50 kun blir avregnet etter nytt beregningsprinsipp og med nye koder. Uke 49 avregnes etter gammelt prinsipp, og siste frist for endring av avregningsunderlag for uke 49 er mandag 9. desember kl. 13.00. Normalt er tidsfrist innen midnatt natt til tirsdag for foregående uke.

I perioden fra mandag 9. desember kl. 13.00 til onsdag formiddag 11. desember vil det ikke bli sendt ut avregningsunderlag for FCR. Øvrig avregningsunderlag blir distribuert som vanlig i denne perioden. Onsdag formiddag etter produksjonssetting av Fifty MMS v.15.0 og nytt beregningsprinsipp er kontrollert og godkjent, vil avregningsunderlag for FCR for mandags- og tirsdagsdøgnet sendes til balanseansvarlige aktører.

Balanseansvarlige aktører skal gjennom hele frysperioden sende inn oppdaterte systemdata i henhold til gitte tidsfrister.

For mer informasjon om ny beregning av aktivert FCR vises det til informasjonsbrevet som ble sendt ut sammen med oppdaterte FCR-vilkår. Disse dokumentene finnes på informasjonssiden til FCR-markedet.

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp for Q1 2020. .

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 2 er publisert på Statnetts hjemmeside.

Link til melding:

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/systemansvaret/om-systemansvaret/market-information_afrr-procurement-q1-2020.pdf

Link til Statnetts informasjonsside om aFRR:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Problemer med EDI-meldinger løst.

Problemene Statnett hadde med EDI-meldingene er nå løst og alt skal fungere som normalt igjen.

Problemer med EDI-meldinger.

Pga. uforutsette IT-problemer har vi den siste timen ikke kunnet motta eller sende EDI-meldinger. Det jobbes aktivt med å løse problemet. Mvh. Landssentralen

Innsending av produksjonsplaner til Statnett kl 16:00.

Alle aktører i kraftsystemet er pålagt å sende inn produksjonsplaner til systemansvarlig i henhold til gjeldende frister i forskrift for systemansvar. Vi minner om at tidspunktet for når produksjonsplaner skal være inne hos Statnett, er kl. 16:00. Brudd på plikten til å melde inn produksjonsplaner innen kl 16:00, vil bli rapportert til Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Ny forskrift for systemansvar trådte i kraft 1. juli 2019.

Nytt tidspunkt for innsending av produksjonsplan til systemansvarlig er begrunnet i felles forpliktelser tilknyttet det felles europeiske samarbeidet med Common Grid Model (CGM). Common Grid Model, som inneholder blant annet norske produksjonsplaner, er grunnlaget for nordiske driftssikkerhetsanalyser.

Oppstart av NUCS 3. desember – ny innsamling og publisering av meldinger om utilgjengelig kapasitet..

Oppstart av NUCS 3. desember – ny innsamling og publisering av meldinger om utilgjengelig kapasitet.

All Statnetts markedsinformasjon i form av UMM (Urgent Market Information) på Nord Pools hjemmeside vil bli kansellert tirsdag 3. desember i tiden 09:00-11:00. Dette medfører at den samme informasjonen også vil bli kansellert på ENTSO-E Transparency Platform. Årsaken er "Change of service".

Den samme informasjonen vil bli re-publisert på NUCS (www.nucs.net) senest kl. 11, og på ENTSO-E Transparency Platform i løpet av dagen.

For mer informasjon om NUCS, se https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/markedsinformasjon/, eller kontakt inge.stenklov@statnett.no.

Endret dato for nye FCR-vilkår: gjeldende fra 09.12.2019 .

Statnett har publisert vilkår for primærreserve (FCR) med ny dato for ikrafttredelse på statnett.no. Endringene som følger av nye vilkår er avhengig av ny funksjonalitet i Fifty MMS, og i forbindelse med ferdigstillelse av Fifty MMS v.15.0 opplever vi noen utfordringer. Nye vilkår for FCR-markedet er derfor utsatt en uke og gjelder fra og med 9. desember 2019. Oppdatert vilkårsdokument finnes på informasjonssiden til FCR-markedet.

Informasjon om frysperiode for utsending av avregningsunderlag i forbindelse med nye vilkår for FCR blir publisert på Landssentralens meldingstjeneste i neste uke.

Systemansvarlig sender nå forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret ut på høring.

1.11.2019 ble det gjort endringer i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos). Dette innebærer en utvidelse av fos § 28a, som pålegger systemansvarlig å utarbeide ytterligere forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret. Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Innholdet i retningslinjene skal godkjennes av RME (Reguleringsmyndigheten for energi).

Statnett som systemansvarlig har nå utarbeidet forslag til nye retningslinjer for: 

 • § 7 om overføringsgrenser 
 • § 9 om regulerstyrke og effektreserve 
 • § 11 om marked for regulerkraft 
 • § 12 om anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser 
 • § 13 om tvangsmessig utkobling av forbruk 
 • § 14 om fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet 
 • § 15 om spenningsregulering og reaktiv effekt 
 • § 16 om koblingsbilde 
 • § 17 om samordning av driftsstanser 
 • § 18 om målinger og meldinger 
 • § 20 om vern og reléplanlegging 
 • § 22b om rapportering av spenningskvalitet 

Høringsdokument med forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret ligger nå tilgjengelig på våre hjemmesider: Høring om retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret

Innspill til forslaget om nye retningslinjer for ovennevnte paragrafer sendes systemansvarlig innen 7.2.2020. 

Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 19/01229. 

Ny versjon av "User Guide - Norwegian balance regulation market" på EDIEL-portalen.

Melding utsendt 13.09.2019 om endret beregning av aktivert FCR publisert 28.06.2019 innholdt feil lenke. Riktig lenke ligger vedlagt:

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/marked/reservemarkeder/ny-beregning-av-aktivert-fcr.pdf

Statnett endrer beregning av aktivert FCR i slutten av november 2019. Ny versjon av User Guide – Norwegian balance regulation market som ivaretar denne endringen, er publisert på EDIEL-portalen.

Endelig informasjon om vilkårsendringer med detaljer publiseres senere.

Ved spørsmål, ta kontakt med gudny.hauknes@statnett.no

Døgnmarked for FCR-N 06.11.2019 er klart.

Store vanskeligheter med markedssystemet (Fifty og Fiftyweb) gjorde det vanskelig å sende inn primærbud for morgendagen. Fristen ble utsatt til kl 1945 og resultatet ble publisert kl. 20:09. Alle systemer ser nå ut til å være i orden.

Innkjøp av FCR-N for 06.11.19 forsinket .

Tekniske problemer hos Statnett gjør at fristen for innsending av bud til primærreservemarkedet for 06. november er utsatt. Ny frist er satt til 1945 med forventet klarering innen kl 20.00. 

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2019/2020.

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2019/2020 for ukene 46-16, totalt 23 uker, og har besluttet kjøp som følger.

Kjøpt volum er totalt 692 MW. 
Fra produktet RKOM-B er det kjøpt inn 632 MW til pris 10,84 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for alle områder
Fra produktet RKOM-H er det kjøpt inn 60 MW til pris 33,00 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for alle områder.

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 12.11.2018.
For mer info om RKOM, se: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad     tlf. 2390 3546

Adam Öggesjö                tlf. 2390 3096

Varsel om vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester 2020.

Varsel om vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester 2019 etter fos § 9, § 15 og § 27 og varsel om vedtak om betaling for systemvern, produksjonsfrakobling 2019, er nå tilgjengelig på Statnett sine nettsider:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/systemtjenester/

Varslene blir også sendt per epost til deltakere på forum for systemtjenester, hvor aktører er invitert til å kommentere varselet og utviklingen knyttet til utvikling av nye markedsløsninger og systemtjenester.

Dersom aktørene har kommentarer, må dette skriftlig oversendes systemansvarlig innen 15. november. Endelig vedtak vil fattes av systemansvarlig i etterkant av dette.

Du finner mer informasjon om forum for systemtjenester som arrangeres 30. oktober 2019 her.

Nye vilkår for primærreserve (FCR) gjeldende fra 2. desember 2019.

Statnett har publisert nye vilkår for primærreserve (FCR) gjeldende fra 2. desember 2019 på statnett.no. Endringene foretatt i vilkårsdokumentet følger som en konsekvens av ny beregning av aktivert FCR samt nytt prinsipp for prising av avvik og implementeres som en del av Fifty MMS v.15.0.

Oppdatert vilkårsdokument samt informasjonsbrev som beskriver endringene, finnes på informasjonssiden om primærreservemarkedet. Informasjonsbrevet beskriver også endringer i FCR-markedet som kommer i løpet av 2020. 

Nytt marked for FFR fra 2020.

De nordiske TSO-ene vil prøve å ta i bruk Fast Frequency Reserve (FFR) før sommeren 2020, for å ivareta frekvensstabiliteten i perioder med lav rotasjonsenergi (inertia) i kraftsystemet. Statnett inviterer interesserte markedsaktører til et informasjonsmøte om et nytt norsk marked i Oslo den 31. oktober 2019. For mer informasjon og påmelding, eller for spørsmål, kontakt ffr@statnett.no. Påmeldte vil få et informasjonsnotat før møtet som forberedelse til diskusjon. Etter møtet ønsker Statnett skriftlige innspill før 20. november. Se også informasjon om nordisk frekvensstabilitet på www.statnett.no, LINK.

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2019/2020.

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2019/2020

Markedsperioden er fra og med uke 46 i 2019, til og med uke 16 i 2020, totalt 23 uker.

Det gis kun bud for markedssegmentet Hverdager (mandag-fredag), Dag (05:00-24:00)

Frist for budgiving er fredag 18.10.2019, kl. 12:00 

Vedståelsesfrist er onsdag 30.10.2019, kl. 12:00 

Budskjema for RKOM-sesong, vilkår og søknadsskjema for deltakelse i RKOM finnes her: 

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) er satt til minimum 1700 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og minimum 500 MW for å dekke ubalanser. Reservebehovet for å dekke ubalanser kan være høyere enn 500 MW i tilfeller der det forventes flaskehalser mellom elspotområder. Minimum 500 MW dekkes fra produktet RKOM-H eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. 

En del av reservebehovet vil sikres i RKOM-sesong. Marginalpriser i RKOM-sesong kan variere per elspotområde og produkt, basert på behov og forventede flaskehalser mellom elspotområder og en samlet økonomisk vurdering. 

En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler, som for kommende sesong er 135,9 MW. Av disse langsiktige kontrakter tilsvarer 94,4 MW produktet RKOM-B gjennom hele vinteren og resterende volum tilsvarer produktet RKOM-H.

Innkjøp i RKOM-uke vil gjennomføres med marginalpris per elspotområde, basert på behov. Det vil innebære at elspotområder med lav tilgang og stort behov av reserver kan få høyere pris enn andre elspotområder. På lik linje kan områder med stor tilgang og mindre behov av reserver få lavere pris enn andre elspotområder. Dette vil gjelde for både RKOM-H og RKOM-B.

Volumet i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke per område ut fra prognoser på forventede ubalanser, produksjon, forbruk, utveksling og sannsynlige flaskehalser. 

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad      tlf 2390 3546

Adam Öggesjö                  tlf 2390 3096

Eller send e-post til RKOM@statnett.no

Ny versjon av "User Guide – Norwegian balance regulation market" på EDIEL-portalen.

Se tidligere informasjon om endret beregning av aktivert FCR publisert 28.06.2019.

Statnett endrer beregning av aktivert FCR i slutten av november 2019. Ny versjon av User Guide – Norwegian balance regulation market som ivaretar denne endringen, er publisert på EDIEL-portalen.

Endelig informasjon om vilkårsendringer med detaljer publiseres senere.

Ved spørsmål, ta kontakt med gudny.hauknes@statnett.no

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp for Q4 2019.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 40 er publisert på Statnetts hjemmeside.

Link til melding:

https://www.statnett.no/contentassets/746fb9cc5c084aa584dfd3e478e74287/market-information_afrr-procurement-q4-2019.pdf

Link til Statnetts informasjonsside om aFRR:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Oppdatert implementasjonsguide for common aFRR kapasitetsmarked i Fifty Nordic MMS.

Prosjektet Fifty Nordic MMS, som lager et felles aFRR kapasitetsmarked, har publisert en oppdatering til implementeringsguiden (v1.3), inkludert oppdaterte eksempelfiler for bud og markedsresultat.

Dere finner den oppdaterte versjonen her: http://nordicbalancingmodel.net/updated-version-implementation-guide-afrr-capacity-market-bsp/

Endringer i guiden:

Endringene som er gjort imøtekommer en rekke ønsker endringsønsker og forbedringer, som er oppsummert nedenfor:

 • Den aksepterte budmeldingen inkluderer nå aksepterte og originale pris- og volumelementer, samt separate årsakskoder for full og delvis budgodkjenning
 • Den nå tilgjengelige partirollen BSP (A46) erstatter den midlertidig brukte BRP (A08)-rollen
 • Tredjepartsagenter kan nå bli autorisert til å by og motta markedsresultater på vegne av BSP'er ved å bruke dataleverandørrollen (A39)
 • Prosesser for publisering / tilbaketrekking av markedsresultater, samt scenarier som ikke er kjøp, er nå beskrevet mer detaljert
 • Ekstra budvalideringsregler for maksimale mengder er lagt til.

Hvis du har spørsmål, ikke nøl med å kontakte din TSO eller Fifty ved å bruke følgende kontaktinformasjon:

jan.mohr@statnett.no

+47 23902328

pal.haug@Statnett.no

+47 23902800

Statnett ønsker bud i RKOM-uke.

Statnett ønsker bud i RKOM-uke fra leveringsuke 36 og fremover. Tilbudsfrist for leveringsuke 36 er fredag 30. august kl 12:00. Resultatet publiseres på statnett.no og til den enkelte aktør via Fifty-web innen kl. 14.00. Det er kun behov for bud i Dagsegmentet og kjøp gjøres etter behov fra uke til uke. Ved behov for bud i Nattsegmentet vil dette varsles senere i egen melding.

For spørsmål, send e-post til D-vakt@statnett.no

For mer informasjon rundt RKOM:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Ingen kjøp av RKOM for uke 33 og 34.

Det vil ikke bli kjøpt RKOM for uke 33 eller 34.