Meldinger fra landssentralen
Dato Melding
Problem med forbruks- og utvekslingstall løst.

Problemene vi har hatt med forbruk- og utvekslingstall skal nå være løst. Det kan være litt forsinkelser før det blir oppdatert på statnett.no og Nordpool sine sider. Vi beklager ulempene dette har medført.

Informasjon om reservemarkedene på nye Statnett.no.

I forbindelse med modernisering av hjemmesidene til Statnett har statnett.no fått nytt utseende. Aktører kan finne resultater fra reservemarkedene på følgende side:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tall-og-data-fra-reservemarkeder/

Feil i forbruks- og utvekslingstall.

I forbindelse med omlegging av interne støttesystemer har det oppstått en feil i henting av målt utveksling. Dette medfører at vi beregner feil målt forbruk og forbruksprognosen blir feil.

Data for målt utveksling, målt forbruk og forbruksprognose som ligger på statnett.no og på Nordpool sine sider har vært feil siden kl. 12:00 i dag.

Vi jobber med å utbedre feilen og beklager de ulempene dette medfører.

Webinar regarding common aFRR capacity market in the Nordics.

Statnett, Svenska kraftnät, Energinet and Fingrid invite market participants and other stakeholders to a webinar regarding the IT-implementation for the upcoming common aFRR capacity market in the Nordics. The purpose of the webinar is to introduce market participants to the IT solution that enables the market.

Date: Wednesday December 12th
Time: 2 pm – 4 pm CET

The meeting will be held in English.

Registration is done by sending an e-mail to: mette.hesjedal@statnett.no. You will then receive the Skype details.

The agenda of the webinar will have two main topics:

·       User interface of the IT-solution

o   A demo of the solution (which is currently under development), where we show some of the key screens and scenarios

·       Technical interface using ECP

o   A high-level walk through of the "Implementation guide aFRR capacity market – BSP"

The final version of the "Implementation guide aFRR capacity market – BSP" is to be found here:  http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/sekundarreserver/

If you have any specific questions to the topics in the agenda, or areas of interested to be covered, please send us an e-mail in advance to mette.hesjedal@statnett.no. It will be possible to ask questions in writing during the webinar, using the chat functionality in Skype.

Please also find information regarding Nordic Balancing Concept (NBM), including update from the aFRR capacity market implementation project here: http://nordicbalancingmodel.net/

Unntak fra krav til minstevolum i regulerkraftmarkedet i NO1 gjeldende fra 17. desember 2018.

Statnett har høsten 2018 gjennomført en vilkårsrevisjon for balansemarkedene. Nye vilkår for opsjonsmarkedet for regulerkraft (RKOM) ble publisert 1.10.2018 og trådde i kraft 12.11.2018. Nye vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM) ble publisert 23.10.2018, og har tentativ dato for ikrafttredelse 5.3.2019.  

Statnett ønsker å stimulere til et høyere volum i RKOM i NO1 allerede for vintersesongen 2018/2019. For å ta hensyn til at de nye RKM vilkårene først trer i kraft fra 5.3.2019 vil vi derfor gi et unntak fra gjeldende RKM vilkår datert 7.12.2016. Det betyr at aktører i NO1 har anledning til å by inn inntil ett bud med kvantum fra og med 5 til 9 MW per stasjonsgruppe, med virkning fra 17. desember 2018.

For mer informasjon om unntaket, se varselet på vår nettside her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

Innsending av produksjonsplaner i 2019.

I arbeidet med europeisk koordinering av nettmodeller og arbeidet mot Nordisk RSC, har det tidligere blitt delt informasjon og oppfordring om frivillig innsending av produksjonsplaner til Statnett på tidligere tidspunkt enn dagens praksis.

Fredag 11. mai sendte Statnett ut melding om at arbeidet med Common Grid Model har vært gjenstand for vesentlige forsinkelser, og at alle produsenter bes forberede seg på levering av produksjonsplaner kl. 16:00 fra 1. januar 2019. Denne informasjonen ble sendt med daværende informasjon om nye retningslinjer knyttet til ny fos § 8a.

Nyeste informasjon angående endingene i fos § 8a, og tilhørende retningslinjer, er at dette vil være gjeldende fra 1. juli 2019. Endringer i forskriftsteksten som er vedtatt angir at fra 1. juli 2019 vil frist for innsending av produksjonsplaner fastsettes av systemansvarlig. Nytt tidspunkt for innsending vi da være kl. 16:00. Tidsfristen for innsending av produksjonsplaner vil fra 1. juli 2019 fremkomme av retningslinjer knyttet til systemansvaret.

Vi ønsker å takke alle produsenter som har vært med på den frivillige ordningen. Dere har bidratt til økt forståelse for nettmodellering, forpliktelser og muligheter knyttet til Common Grid Model og Nordisk RSC.

For spørsmål ang endringer i fos §8a og tilhørende retningslinjer, vennligst kontakt Roar Kristensen på epost: Roar.Kristensen@statnett.no

For spørsmål knyttet til Common Grid Model og Nordisk RSC, vennligst kontakt Frida Holand på epost: Frida.Holand@statnett.no

Høring av retningslinjer til systemansvaret - §§ 5, 6, 8, 8a, 8b, 14a og 21.

NVE vedtok i slutten av mai 2018 flere endringer i forskrift om systemansvar i kraftsystemet (fos) - se nyhetssak. Ny fos § 28a pålegger den systemansvarlige å utarbeide forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret. Utarbeidelsen av, og senere endringer i, retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen og innholdet i retningslinjene skal deretter godkjennes av NVE.

Systemansvarlig har utarbeidet et utkast til retningslinjer for § 5 flaskehalser og budområder, § 6 fastsettelse av handelskapasitet, § 8 anmelding, § 8a planlegging av produksjon, § 8b planlagt effektregulering, §14a rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse og § 21 systemvern.
Utkastet til disse retningslinjene sendes nå på høring.

Tidligere i år var utkastet for retningslinjer til § 22 om feilanalyse og statistikk ute på høring.

Endringer i fos § 22 med tilhørende retningslinjer gjøres gjeldende fra 1.1.2019, mens de øvrige bestemmelsene nevnt ovenfor trer i kraft 1.7.2019.

Høringsfrist for retningslinjer for fos §§ 5, 6, 8, 8a, 8b, 14a og 21 er 1.2.2019.

 Link til høringsdokumentet finner du her.

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2018/2019.

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2018/2019 for ukene 46-16, totalt 23 uker, og har besluttet kjøp som følger.

Kjøpt volum er totalt 647 MW. 
Fra produktet RKOM-B er det kjøpt inn 567 MW til pris 10,32 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for alle områder
Fra produktet RKOM-H er det kjøpt inn 80 MW til pris 30,00 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for alle områder.

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 12.11.2018.
For mer info om RKOM, se: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad  tlf. 2390 3546

Adam Öggesjö        tlf. 2390 3096

23.10.2018 Endring av vilkår for FCR, aFRR, RKM og produksjonsglatting.

Statnett har publisert nye markedsvilkår for markedene for primærreserve (FCR), sekundærreserve (aFRR), regulerkraft, samt produksjonsglatting.

Nye vilkår vil tre i kraft ved idriftsettelse av Fifty MMS v14.0. Antatt dato for idriftsettelse er satt til 5. mars 2019. Statnett vil informere bransjen om endelig dato for idriftsettelse av MMS v14.0 og ikrafttredelse av nye vilkår senest 4 uker i forkant.

Statnett har samlet og kommentert innsendte høringsinnspill.

For øvrige spørsmål knyttet vilkårene, send epost til: martha.oberg@statnett.no

Informasjon om forum for systemtjenester som arrangeres 31. oktober 2018 .

Feil link i forrige melding. Riktig link til informasjon om forum for systemtjenester finner du her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Dialog-og-samarbeid-med-bransjen/Forum-for-systemtjenester/

Varsel om vedtak for betaling for systemtjenester 2019.

Varsel om vedtak for betaling for systemtjenester 2019 etter fos §27 og varsel om vedtak om betaling for systemvern, produksjonsfrakobling 2019, er nå tilgjengelig på Statnett sine nettsider:

 http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/

Varslene blir også sendt per epost til deltakere på forum for systemtjenester, hvor aktører er invitert til å kommentere varselet og utviklingen knyttet til utvikling av nye markedsløsninger og systemtjenester.

Dersom aktørene har kommentarer, må dette skriftlig oversendes systemansvarlig innen 16. november. Endelig vedtak vil fattes av systemansvarlig i etterkant av dette.

Du finner mer informasjon om forum for systemtjenester som arrangeres 31. oktober 2018 her.

Nye markedsvilkår for RKOM fra 12.11.2018.

Statnett har publisert nye markedsvilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM), med virkning fra 12.11.2018. Bakgrunn for endringer, oppsummering av høringsinnspill og nye markedsvilkår for RKOM finnes her: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

Hovedendringene i de nye vilkårene er:

  • Leverandører som er med i ordning for fleksibelt forbruk med redusert tariff tillates deltagelse i RKOM. Statnett stiller krav til at slike leverandører informerer berørt nettselskap om deres deltagelse i RKOM. Varslingsrutiner avtales bilateralt mellom leverandøren og nettselskapet.  I tilfeller der manglende leveranse i RKOM skyldes utkobling etter ordningen for fleksibelt forbruk med redusert tariff, settes avkortningsfaktoren A=2 for både RKOM-H og RKOM-B.

  • Det blir separate oppkjøp for helg og hverdag for RKOM-uke. Budfrist for RKOM-uke Hverdager (mandag-fredag) er normalt fredag kl. 12.00 for kommende uke. Budfrist for RKOM-uke Helg (lørdag-søndag) er normalt torsdag kl. 12.00 for kommende helg.

  • RKOM-sesong handles kun for hverdager.

I tillegg viser vilkårene til en endring som er foreslått i vilkårene for regulerkraftmarkedet (RKM):

  • I NO1 tillates det inntil ett bud med kvantum fra og med 5 til 9 MW per stasjonsgruppe."

Frysperiode i forbindelse med nytt driftssentralsystem.

Statnett skal skifte ut eksisterende driftssentralsystem (SPIDER) med nytt (E-Terra). Det nye systemet skal etter foreliggende plan implementeres i november og desember 2018. I den mest kritiske fasen av implementeringen må mengende topologiendringer i kraftsystemet begrenses til et minimum.

Dette innebærer at det blir en frysperiode for idriftsettelse av nye anlegg i transmisjons- og regionalnett og for gjennomføring av planlagte driftsstanser (Ref. forskrift om systemansvaret § 17.) Det vil også bli begrensninger for når man kan endre balanseansvar og registrere nye produksjonsanlegg.

Frysperioden vil være i perioden 2. desember 2018 – 2. januar 2019.

Se nyhetssak på Kundeportalen for mer informasjon: http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/Frysperiode-i-forbindelse-med-nytt-driftssentralsystem/

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2018/2019.

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2018/2019

Markedsperioden er fra og med uke 46 i 2018, til og med uke 16 i 2019, totalt 23 uker.

Det gis kun bud for markedssegmentet Hverdager (mandag-fredag), Dag (05:00-24:00)

Frist for budgiving er fredag 19.10.2018, kl. 12:00 

Vedståelsesfrist er onsdag 31.10.2018, kl. 12:00 

Budskjema for RKOM-sesong og vilkår for RKOM finnes her: 

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM 

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no

For kommende sesong er reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) satt til minimum 1700 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og minimum 500 MW for å dekke ubalanser. Reservebehovet for å dekke ubalanser kan være høyere enn 500 MW i tilfeller der det forventes flaskehalser mellom elspotområder. Minimum 500 MW dekkes fra produktet RKOM-H eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. 

En del av reservebehovet vil sikres i RKOM-sesong. Marginalpriser i RKOM-sesong kan variere per elspotområde og produkt, basert på behov og forventede flaskehalser mellom elspotområder og en samlet økonomisk vurdering. 

En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler, som for kommende sesong er 135,9 MW. I perioden uke 44/2018-49/2018 er volumet 185,9 MW. Av disse langsiktige kontrakter tilsvarer 94,4 MW produktet RKOM-B gjennom hele vinteren og resterende volum tilsvarer produktet RKOM-H.

Innkjøp i RKOM-uke vil gjennomføres med marginalpris per elspotområde, basert på behov. Det vil innebære at elspotområder med lav tilgang og stort behov av reserver kan få høyere pris enn andre elspotområder. På lik linje kan områder med stor tilgang og mindre behov av reserver få lavere pris enn andre elspotområder. Dette vil gjelde for både RKOM-H og RKOM-B.

Volumet i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke per område ut fra prognoser på forventede ubalanser, produksjon, forbruk, utveksling og sannsynlige flaskehalser. 

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestadtlf 2390 3546

Adam Öggesjö           tlf 2390 3096

Eller send e-post til RKOM@statnett.no

Interessentseminar om den nye nordiske balanseringsmodellen.

De nordiske TSOene vil arrangere et seminar for interessenter om den nye nordiske balanseringsmodellen onsdag 7. november 2018 på Radisson Blu Arlandia Hotel, Stockholm Arlanda mellom kl 10:00 – 15:00.

Les mer om seminaret og meld deg på her:

http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/Interessentseminar-om-den-nye-nordiske-balanseringsmodellen/

Invitasjon til norsk aktørmøte om forslag til nordisk aFRR marked .

Statnett inviterer norske aktører til et telefonmøte onsdag 26.9 kl 13:00 – 14:30 i forbindelse med forslagene til nordisk aFRR kapasitetsmarked og metode for allokering av overføringskapasitet som er på høring frem til 4. oktober. Intensjonen er å gi norske aktører anledning til å ta opp spørsmål knyttet til forslagene. Dette vil være et supplement til det nordiske webinaret torsdag 20.9.

Påmelding til telefonmøte gjøres ved å sende e-post til:

Finn Erik L. Pettersen Finn.Pettersen@statnett.no

Kapasitet for aFRR for ukene 40-52 2018.

Det er publisert informasjon på Statnetts hjemmeside om innkjøp av kapasitet for aFRR for ukene 40-52 2018. For Norge vil innkjøpet som tidligere være ca. 105 MW i de aktuelle timene. 

Link til melding:

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Systemansvar/Market%20information_aFRR%20procurement%20Q4%202018.pdf

Høring om forslag til aktiveringsformål og prising av balanseenergi for europeiske balansemarkeder.

Et felles europeisk TSO-forslag om klassifisering av aktiveringsformål for balanseenergi og prising av balanseenergi og overføringskapasitet benyttet til utveksling av balanseenergi eller ubalansenetting for europeiske markedsplattformen er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer.

Informasjon om høringen er tilgjengelig på

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Horinger-og-konsultasjoner/

Høringen er åpen til 13. november 2018.

Webinar i anledning høring om nordisk aFRR kapasitetsmarked.

Torsdag 20. september fra kl 12:00 til 13:30 inviterer de nordiske TSOene til et åpent webinar i forbindelse med høringen om forslag til marked for aFRR kapasitet og allokeringsmetode for overføringskapasitet. Formålet med møtet er å presentere hovedinnholdet i forslagene som er på høring og svare på spørsmål fra nordiske aktører.

Påloggingsinformasjon til webinaret kan fås ved å sende e-post til:

Finn Erik L. Pettersen finn.pettersen@statnett.no

Statnett vil også tilby norske aktører et eget webmøte i etterkant av dette webinaret. Det vil komme nærmere informasjon om det.

Nytt system for markedsinformasjon utsatt.

Nytt system for markedsinformasjon utsatt

Statnett har sammen med de andre nordiske systemoperatørene gjennomført et prosjekt for å etablere en tjeneste for innsending av data om utilgjengelig kapasitet i forbruk, produksjon eller transmisjon. Lanseringen av denne tjenesten er utsatt på ubestemt tid. Registrering om bruk av tjeneste for innsending av data er ikke pliktig for norske aktører inntil EUs tredje elmarkedspakke er innført.

http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/Nytt-system-for-markedsinformasjon-utsatt/

Implementering av felles aFRR kapasitetsmarked i Norden.

Her følger informasjon knyttet til implementeringen av felles aFRR kapasitetsmarked i Norden.

Implementasjonsguide

Det er nå lagt ut en oppdatert versjon av implementasjonsguiden, (v0.93), for felles aFRR kapasitetsmarked i Norden. Dokumentet er fortsatt under arbeid, og vi oppfordrer markedsaktører og systemleverandører til å gi tilbakemeldinger på denne tidlige versjonen av implementasjonsguiden, samt melde fra om når de forventer å være klare for testing av integrasjoner.

Implementasjonsguiden ligger her: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/sekundarreserver/

Brukervennlighetstest

I uke 42 og 43 planlegger Fifty Nordic MMS-prosjektet å kjøre en rekke brukervennlighetstester for markedsaktører som vil delta i det nye felles aFRR kapasitetsmarkedet. Testen vil ta ca 1,5 time per aktør, og vil bli kjørt i den nye IT-løsningen som er under utvikling. Testene vil finne sted i Statnett sine lokaler i Nydalen i Oslo. Løsningen er kun på engelsk.

Formålet med brukervennlighetstesten er å evaluere systemet, vi tester altså ikke brukerne. Resultatene vil bli benyttet i Fifty-prosjektet internt, og potensielle forbedringer vil bli vurdert. Vi respekterer personvernet til den enkelte bruker, men vi vil beholde nødvendig informasjon for å kunne kommunisere funn fra testen, der målet er å oppnå forbedret brukskvalitet i løsningen.

Aktører som er interessert i å delta i testen, vennligst ta kontakt med Saga Davidsdottir på e-post: saga.davidsdottir@statnett.no.

Høring om forslag til nordisk marked for aFRR kapasitet.

De nordiske TSOene har sendt forslag til nordisk marked for aFRR til høring. Inkludert er forslag til felles harmoniserte regler og prosesser for utveksling og anskaffelse av aFRR og forslag til markedsbasert allokeringsprosess mellom markedsområder med sikte på å utveksle aFRR-kapasitet.

Informasjon om høringen er tilgjengelig på http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Horinger-og-konsultasjoner/

Høringen varer til den 4. oktober 2018.

Statnett ønsker bud i RKOM-uke.

Statnett ønsker bud i RKOM-uke fra leveringsuke 36. Tilbudsfrist for leveringsuke 36 er fredag 31. august kl 12:00. Resultatet publiseres på statnett.no og til den enkelte aktør via Fifty-web innen kl. 14.00. Det er kun behov for bud i Dagsegmentet og kjøp gjøres etter behov fra uke til uke. Ved behov for bud i Nattsegmentet vil dette varsles senere i egen melding. 

For spørsmål, send e-post til D-vakt@statnett.no

Ny frist for valg av NUCS til innsamling og publisering av data.

De nordiske TSO-ene forbereder en ny tjeneste, NUCS, for innsamling og publisering av data om utilgjengelig kapasitet. Dette gjøres for å sikre fortsatt god transparens i kraftmarkedet når vi får flere kraftbørser som følge av europeiske regelverk. 

Markedsaktørene er forpliktet til å bruke NUCS eller en annen godkjent tjeneste til publisering av slike data. Fristen for valg av tjeneste utsettes inntil videre. Dette skyldes at behovet er endret på grunn av fremdriften i etableringen av nye børser i Norden. Informasjon om ny frist vil bli gitt så snart ny informasjon er tilgjengelig.

Mer informasjon: http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/Nordiske-markedsaktorer-ma-velge-tjeneste-for-datainnsending/

Spørsmål kan rettes til inge.stenklov@statnett.no   

RKOM uke 35-37.

Statnett vurderer at det ikke er behov for innkjøp i RKOM-uke markedet for leveringsukene 35-37.

Aktører som normalt deltar trenger ikke å anmelde bud i markedet eller kontrollere tilslag i denne perioden. Fra leveringsuke 38 ønskes det igjen bud i markedet og Statnett vil da vurdere eventuelle innkjøp som normalt. Vil det likevel oppstå behov for innkjøp i perioden vil det bli sendt ut en egen melding om dette med oppfordring om å gi bud.

Varsel om endring av vilkår for produksjonsglatting.

Statnett har publisert forslag til nye vilkår for produksjonsglatting, med tilhørende varsel med informasjon om bakgrunnen for forslagene til endringene. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen 10. september 2018. Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig i etterkant av dette.

Statnett vil også arrangere et høringsmøte den 3. september. For påmelding og øvrige spørsmål knyttet til høringen, send epost til: martha.oberg@statnett.no.

Varsel og forslag til nye vilkår for produksjonsglatting.

Implementering av felles aFRR kapasitetsmarked i Norden.

Her følger informasjon om tidsplan for implementering av felles aFRR kapasitetsmarked i Norden, inkludert et tidlig utkast av implementasjonsguiden for dette markedet. Vi oppfordrer markedsaktører og systemleverandører til å gi tilbakemeldinger på denne tidlige versjonen av implementasjonsguiden, samt melde fra om når de forventer å være klare for testing av integrasjoner.

Vedlegg knyttet til saken ligger her:  http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/sekundarreserver/

Vedlegg:

-         -  Common aFRR Capacity Marked – Information to Balance Service Provider

-         -  Implementation guide – aFRR capacity marked

Varsel om endring av vilkår for FCR, aFRR, RKM og RKOM.

Statnett har publisert forslag til nye markedsvilkår for FCR-markedet, aFRR-markedet, regulerkraftmarkedet og regulerkraftopsjonsmarkedet, med tilhørende varsel med informasjon om bakgrunnen for forslagene til endringene. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen 10. september 2018. Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig i etterkant av dette.

Statnett vil også arrangere et høringsmøte den 3. september. Informasjon om møtet vil publiseres på Statnett sin kundeportal. For påmelding og øvrige spørsmål knyttet til høringen send en epost til martha.oberg@statnett.no.

·         Varsel og forslag til nye markedsvilkår for primærreserve, FCR:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/Primarreserver/

·         Varsel og forslag til nye markedsvilkår for sekundærreserve, aFRR:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/sekundarreserver/

·         Varsel og forslag til nye markedsvilkår for regulerkraftmarkedet, RKM:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

·         Varsel og forslag til nye markedsvilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet, RKOM:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

RKOM uke 24-34.

Statnett vurderer at det ikke er behov for innkjøp i RKOM-uke markedet for leveringsukene 24-34. Aktører som nomalt deltar trenger ikke å anmelde bud i markedet eller kontrollere tilslag i denne perioden. Fra leveringsuke 35 ønskes det igjen bud i markedet og Statnett vil da vurdere eventuelle innkjøp som normalt. Vil det likevel oppstå behov for innkjøp i perioden vil det bli sendt ut en egen melding om dette med oppfordring om å gi bud.

Ny prognose for framtidig budområdeinndeling i Norge.

Statnett har publisert en ny prognose for framtidig budområdeinndeling i Norge. Se dokumentet her:

http://www.statnett.no/Global/Markedsmelding%20-%20Prognose%20for%20fremtidig%20elspotomr%C3%A5deinndeling%202018.pdf

Kapasitet for aFRR for ukene 27-39 2018.

Det er publisert informasjon på Statnetts hjemmeside om innkjøp av kapasitet for aFRR for ukene 27-39 2018. Nytt for i år er at det vil kjøpes kapasitet for aFRR for alle ukene gjennom sommeren. For Norge vil innkjøpet som tidligere være ca. 105 MW i de aktuelle timene. 

Link til melding:

http://www.statnett.no/Documents/Kraftsystemet/Utvikling%20av%20kraftsystemet/Information%20aFRR%20procurement%20Q3%202018.pdf

Innsending av produksjonsplaner.

Høsten 2017 ba Statnett om frivillig innsending av produksjonsplaner kl. 16:00 i forbindelse med etablering av Common Grid Model (CGM) for driftssikkerhetsberegninger for neste dag. Noen leverer derfor i dag planene kl. 16:00, men langt fra alle.

Arbeidet med CGM har i mellomtiden dessverre blitt vesentlig forsinket. Dette skyldes Beredskapforskriftens krav til håndtering av kraftsensitive data og de resulterende krav til IT-sikkerhet, som ble langt mer omfattende og kompliserte enn man hadde antatt tidligere. Behov for å motta planer klokken 16:00 er derfor dessverre ikke tilstede før flere ting er på plass. Vi har derfor heller ikke fulgt opp dette mot de som fortsatt leverer på et senere tidspunkt. Vi regner i dag med at det vil bli et krav om å levere kl. 16:00 på bakgrunn av de reviderte forskriftene fra ca. 1. januar 2019.

Vi er takknemlige for de som har etterkommet vårt ønske om å levere planene kl. 16:00. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte ha medført. De aktørene som i dag frivillig leverer kl. 16:00 kan selv velge kan selv velge om de vil fortsette med å sende kl. 16:00 eller gå midlertidig tilbake til et senere tidspunkt.

Alle henstilles til å forberede seg på levering kl. 16:00 fra januar 2019.

Særskilte frister for reservemarkedene i uke 20.

Alle budfrister som normalt er torsdag i uke 20 er endret til onsdag 16.05.2018.

Dette gjelder:
- aFRR for uke 21, med frist kl 10:00.
- FCR helg for uke 20 med frist kl 12:00.

Budfrister som normalt er fredag er ikke endret.

Særskilte frister for reservemarkedene i uke 19.

Alle budfrister som normalt er torsdag i uke 19 er endret til onsdag 9.05.2018.

Dette gjelder:
- aFRR for uke 20, med frist kl 10:00.
- FCR helg for uke 19 med frist kl 12:00.

Budfrister som normalt er fredag er ikke endret.

Anskaffelse av raske reserver for pilotprosjektet "FFR".

Anskaffelse av raske reserver for pilotprosjektet "FFR":

Formålet med pilotprosjektet er å få kunnskap om kilder til raske reserver, hvor mye som kan gjøres tilgjengelig for systemdriften, hvilke kostnader dette har for leverandører av reserve, og hva dette betyr for samfunnsøkonomiske kostnader.

Statnett inviterer til tilbud på leveringsevne og reserve for leveranse i ukene 24-36. Reserven skal aktiveres ved frekvens 49.6 Hz (lokal måling), og være fullt aktivert etter 2 sekunder. Anskaffelsesunderlag er sendt til bransjeorganisasjoner og mulige tilbydere som har deltatt i diskusjoner. Eventuelle andre tilbydere kan få underlaget ved å kontakte Synnøve Skjelbreid Salthe (synnove.salthe@statnett.no).

Tilbudsfrist er 3. mai kl. 12.00.

Information_aFRR ramp-up180321.

Informasjon om aFRR ramp-up er publisert på http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/sekundarreserver/

IKT-problemer hos Statnett er nå løst.

Statnett har hatt problemer med IT-infrastruktur i tidsrommet kl. 11:00-14:30 i dag. Problemene medførte at Statnett ikke kunne motta produksjonsplaner, RK-bud eller andre meldinger fra aktørene. Disse problemene er nå løst, og planer og meldinger kan derfor sendes inn på vanlig vis. Noen forsinkelser på bekreftelsesmeldinger fra Statnett må forventes, da meldingskøen er svært lang.

Problemer med meldinger til Fifty.

Pga problemer med mailservermottaker opplever vi problemer med å ta i mot meldinger som skal til Fifty. Markedsaktørene kan oppleve å få meldinger avvist eller satt på vent.

Særskilte påskefrister for reservemarkedene i uke 13 .

Alle budfrister som normalt er torsdag og fredag i uke 13 er endret til tirsdag 27.03.2018.

Dette gjelder:
- aFRR for uke 14, med frist kl 10:00.
- FCR helg for uke 13 og hverdager for uke 14, med frist kl 12:00.
- RKOM-uke for uke 14, med frist kl 12:00.

Nordisk studie av fremtidig inertia-problematikk.

De nordiske systemoperatørene startet i 2016 fase to av en studie av fremtidig inertia i kraftsystemet.

Studien har som mål å estimere fremtidig variasjon av treghet eller inertia i det nordiske kraftsystemet, evaluere mulige tiltak for å håndtere situasjoner med lite tilgjengelig inertia, og se på ulike muligheter for overvåkning av frekvensstabiliteten og prognostisere hvor mye inertia som vil være tilgjengelig.

Rapporten finnes tilgjengelig på http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/Nordisk-studie-av-fremtidig-inertia-problematikk/

Quarterly report on available transmission capacity for the energy market.

Nordic TSOs are starting the publication of quarterly report on available transmission capacity for the energy market. The report shows the average capacity available for the energy market (ATC) compared to the maximum value (NTC), for all connected Nordic bidding zones, and for interconnectors to other synchronous systems. In cases of average capacity lower than 75%, the report explains the main reasons for capacity reduction. The report can be accessed by the link below.

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Systemansvar/Transmission%20capacity%20available%20to%20the%20market%20-%20Report%20Q3_2017.pdf

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Systemansvar/Transmission%20capacity%20available%20to%20the%20market%20-%20Report%20Q2_2017.pdf

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Systemansvar/Transmission%20capacity%20available%20to%20the%20market%20-%20Report%20Q1_2017.pdf

New reports will be posted to: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Nedlastingssenter/Rapporter-fra-landssentralen/

Behov for bud i RKOM-uke nattsegment uke 7-10.

I perioden uke 7-10 kan det bli aktuelt med kjøp i RKOM-uke nattsegment. Statnett ber i den forbindelse om bud i RKOM-uke for nattsegmentet for disse uker. Nattsegmentet er definert som mandag-søndag kl 00:00-05:00. 

Innkjøp gjøres etter behov og beslutning om kjøp gjøres ukentlig fredager kl 12 for neste uke.

For spørsmål send e-post til D-vakt@statnett.no

Behov for bud i RKOM-uke nattsegment for uke 6.

Grunnet kaldt vær og forventet lav tilgang på bud i RK-markedet kan det bli aktuelt med kjøp i RKOM-uke nattsegment. Statnett ber i den forbindelse om bud i RKOM-uke for nattsegmentet for uke 6. Nattsegmentet er definert som kl 00:00-05:00. 

For spørsmål send e-post til D-vakt@statnett.no

IKT-problemer hos Statnett er nå løst.

Statnett har hatt problemer med IT-infrastruktur i tidsrommet kl. 14:00-17:15 i dag. Problemene medførte at Statnett ikke kunne motta produksjonsplaner, RK-bud eller andre meldinger fra aktørene. Disse problemene er nå løst, og planer og meldinger kan derfor sendes inn på vanlig vis. Noen forsinkelser på bekreftelsesmeldinger fra Statnett må forventes, da meldingskøen er svært lang.

Kapasitet for aFRR for ukene 1-26 2018.

Det er publisert informasjon på Statnetts hjemmeside om innkjøp av kapasitet for aFRR for ukene 1-26 2018. For Norge vil innkjøpet som tidligere være ca. 105 MW i de aktuelle timene.

Merk at i uke 1 vil det kun bli kjøpt inn for tirsdag-fredag. 

Link til melding:

http://www.statnett.no/Documents/Kraftsystemet/Utvikling%20av%20kraftsystemet/Procurement%20of%20aFRR%20in%20the%20first%20half-year%202018.pdf

Vedtak for betaling for systemtjenester 2018 jf. fos §27.

Vedtak om betaling for systemtjenester 2018 etter forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) §27 er nå tilgjengelig på Statnett sine nettsider:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/

Vedtaket vil også bli sendt ut per firmapost.

Statnett har mottatt 4 innspill til varselet om vedtak som ble sendt ut 18.10.2018, og vedtaket er i henhold til det som tidligere er varslet. For systemtjenesten systemvern (fos § 21), herunder produksjonsfrakobling (PFK) og belastningsfrakobling (BFK frekvensstyrt og hendelsesstyrt) gis egne varsler og vedtak om betaling. Betaling for omprioriteringer av planlagte driftsstanser (fos § 17 siste ledd) fattes også i egne vedtak.

Du finner mer informasjon om forum for systemtjenester her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/Forum-for-systemtjenester/

Forslag til inndeling i LFC-blokker i det nordiske synkronsystemet.

Systemoperatørene i Danmark, Norge og Sverige er enige om en modell for framtidig balansering av det synkrone skandinaviske kraftsystemet. Nå legges det fram et forslag om frekvensreguleringsblokker  (LFC-blokker) på høring. Dette er et første viktig skritt mot etablering av den nye balanseringsmodellen. Aktører inviteres til å gi innspill.

Mer informasjon på Statnetts høringsside: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Horinger-og-konsultasjoner/

Oppdatert melding om utilgjengelighetsdata.

Meldingen om "Innsamling og publisering av data for utilgjengelig kapasitet" sendt 13/11 kl 14:00 er oppdatert. Se oppdatert informasjon her: http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/Innsamling-og-publisering-av-data-for-utilgjengelig-kapasitet/

Konsultasjon angående nye europeiske plattformer for balansering.

ENTSO-E gjennomfører nå to konsultasjoner for design av nye plattformer for balansemarkedene i Europa.

MARI-prosjektet skal implementere en plattform for utveksling av mFRR.

PICASSO-prosjektet skal implementere en plattform for utveksling av aFRR.

Vi oppfordrer norske aktører til å bidra med sine innspill til designet av disse markedsplassene som blir sentrale i fremtidens balansemarkeder.

Les mer på Statnetts samleside for konsultasjoner og høringer

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Horinger-og-konsultasjoner/

Landssentralens halvårsrapport 1/2017 er publisert.

Halvårsrapporten, og øvrige rapporter, finner du her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Nedlastingssenter/Rapporter-fra-landssentralen/

Elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting.

Det vises til varsel om krav til elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting publisert 15. juni 2017. Statnett har publisert svar på høringsinnspillene samt et informasjonsskriv om elektronisk bestilling.

Statnett planlegger å innføre bruk av elektronisk bestilling fra april 2018. Krav til elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting vi gjelde fra utgangen av 2019. For å oppfordre til tidligere oppstart, gir Statnett en kompensasjon til de aktørene som er i gang med elektronisk bestilling innen 15. mai 2018. Aktører som planlegger å bli godkjent innen 15. mai 2018, og som ikke allerede har indikert dette, oppfordres til å varsle Statnett innen 15. desember 2017.

For mer informasjon, se de publiserte dokumentene:

Svar på høringsinnspill:

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM/Oppsummering%20av%20h%c3%b8ringsinnspill%20til%20elektronisk%20bestilling%20av%20regulerkraft%20og%20produksjonsflytting.pdf

Informasjonsskriv:

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM/Informasjon%20om%20elektronisk%20bestilling%20av%20regulerkraft%20og%20produksjonsflytting.pdf

Fritak fra vedtak om levering av grunnleveranse.

Fritak fra vedtak om levering av grunnleveranse

Produsenter i Norge med aggregater som ikke er kritiske for støtte i separatdrift kan søke om fritak fra vedtak om maks 12 % statikk. Fritaket kan skje enten ved aktivering av dødbånd eller økt statikk.

Mer informasjon om kriterier for søknad finnes her:

http://www.statnett.no/PageFiles/4044/Fritak%20fra%20vedtak%20om%20levering%20av%20grunnleveranse.pdf

[dokumentet er plassert her: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/Primarreserver/]

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2017/2018.

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2017/2018 for ukene 45-16, totalt 24 uker, og har besluttet kjøp som følger.

Kjøpt volum for områder NO2/NO3/NO4/NO5 er totalt 545 MW, der hele volumen er av RKOM-B. Prisen i disse områdene er 8,20 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen.

Kjøpt volum for område NO1 er 80MW, der 50MW er av RKOM-B og 30MW av RKOM-H. Prisen i dette område er 27,00kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen.

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 26.09.2016. Bud med tilslag i NO1 får en høyere pris grunnet forventning om flaskehals inn til området og krav på reserver.

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad           tlf. 2390 3546

Adam Öggesjö                       tlf. 2390 3096

Nordisk prosjekt for frekvensforbedring - første fase avsluttet .

I slutten av 2014 startet de nordiske TSO-ene et prosjekt for frekvensforbedring, også kalt "Revision of the Frequency Containment Process". Prosjektets mål er å revidere og harmonisere nordiske krav til primærreserve (FCR-N og FCR-D), og det overordnede målet er å forbedre frekvenskvaliteten.

Prosjektets første fase er nå avsluttet. Omfattende arbeid har resultert i et første utkast til en harmonisert nordisk kravspesifikasjon, samt støttende dokument. Arbeidet er gjort i samarbeid mellom de nordiske TSO-ene og en referansegruppe bestående av kraftprodusenter, industri, utstyrsprodusenter, bransjeorganisasjoner m.fl.

Mer informasjon om prosjektet og dokumentene finnes her:

http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/Felles-nordisk-prosjekt-for-revisjon-av-krav-til-primarreserve--forste-fase-avsluttet/

Varsel om vedtak for betaling for systemtjenester 2018 jf. fos §27.

Varsel om vedtak for betaling for systemtjenester 2018 etter fos §27 er nå tilgjengelig på Statnett sine nettsider:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/

Varselet er også sendt per epost til deltakere på forum for systemtjenester, hvor aktører er invitert til å kommentere varselet og utviklingen knyttet til utvikling av nye markedsløsninger og systemtjenester.

Dersom aktørene har kommentarer, må dette skriftlig oversendes systemansvarlig innen 15. november. Endelig vedtak vil fattes av systemansvarlig i etterkant av dette. Tilbakemeldinger sendes systemansvarlig per epost til firmapost@statnett.no merket med 12/01258.

Du finner mer informasjon om forum for systemtjenester her.

Frivillig ordning: Tidligere innsending av produksjonsplaner.

Statnett har tidligere, bl.a. på Forum for Systemtjenester, kommunisert at det i forbindelse med europeiske prosesser etter hvert vil bli behov for tidligere innsending av produksjonsplaner. Se også Melding fra Landssentralen 12.01.2017.

Bakgrunnen for dette behovet er etablering av en felles europeisk nettmodell ("Common Grid Model" eller CGM) for blant annet kapasitetsberegninger i henhold til Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management. Modellen etableres daglig for 24 timer neste dag og 24 timer dagen etter. Statnett skal oversende modellen for felles beregning neste dag innen kl. 18:00, og vi vil trenge to timer for interne prosesser og kvalitetskontroll. Det er derfor nødvendig at vi får inn produksjonsplaner innen kl. 16:00. Daglige testkjøringer skal starte fra 1. november, og det vil derfor være fra denne datoen at vi har behov for produksjonsplanene innsendt innen kl. 16.00.

Dagens frist, kl. 19:00, er angitt i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Denne forskriften er som kjent under endring, og intensjonen er at endringene i forskriften skal tre i kraft fra 1. januar 2018.  NVE legger i høringen opp til at det skal etableres detaljerte retningslinjer til de enkelte bestemmelser i forskriften, og at tidspunkter tas ut av bestemmelsen og inn i retningslinjene. De eventuelle endringene i forskriften er ikke ventet å bli vedtatt før mot slutten av året. Statnett vil derfor spørre produsentene om de kan være med på en midlertidig frivillig ordning for levering av produksjonsplaner innen kl. 16:00 fram til dette blir et formelt krav nedfelt i godkjente retningslinjer. Dette vil være til stor hjelp for å få gjennomført nødvendige tester og få på plass alle rutiner innen formell idriftsettelse av CGM med kapasitetsberegninger i juni 2018.

Vi forstår at det kan variere mellom aktørene hvor enkelt det er å gjennomføre dette, og vi setter pris på om flest mulig gjør dette så snart de har muligheten, også om det blir etter 1. november. Vi vil kunne etablere modellen også om planene kommer senere, men dette vil redusere kvaliteten i modellen, og derfor gi dårligere grunnlag for modelltestene framover. Øvrige rutiner med hensyn til innsending og oppdatering av planer forblir uendret.

Vi håper at flest mulig aktører vil ha kunne levere planer kl. 16:00 så raskt som mulig. Vennligst send en tilbakemelding til firmapost@statnett.no der det refereres til saksnummer 17/01070.

Spørsmål om bakgrunn kan stilles til Gerard Doorman, gerard.doorman@statnett.no.

Spørsmål av praktisk karakter stilles til Landssentralen, landssentral@statnett.no.

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2017/2018.

Markedsperioden er fra og med uke 45 i 2017, til og med uke 16 i 2018, totalt 24 uker.

Frist for budgiving er fredag 13.10.2017, kl. 12:00 

Vedståelsesfrist er onsdag 25.10.2017, kl. 12:00 

Budskjema for RKOM sesong og vilkår for RKOM finnes her: 

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM 

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no

For kommende sesong er reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) satt til minimum 1700 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og minimum 500 MW for å dekke ubalanser. Reservebehovet for å dekke ubalanser kan være høyere enn 500 MW i tilfeller der det forventes flaskehalser mellom elspotområder. Minimum 500 MW dekkes fra produktet RKOM-H eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM.

En del av reservebehovet vil sikres i RKOM sesong. Marginalpriser i RKOM sesong kan variere per elspotområde og produkt, basert på behov og forventede flaskehalser mellom elspotområder og en samlet økonomisk vurdering.

En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler, som for kommende sesong er 135,9 MW. I perioden uke 45/2017-13/2018 er volumet 185,9 MW. Av disse langsiktige kontrakter tilsvarer 94,4 MW produktet RKOM-B gjennom hele vinteren og resterende volum tilsvarer produktet RKOM-H.

Innkjøp i RKOM uke vil i større grad enn tidligere gjennomføres med marginalpris per elspotområde, basert på behov. Det vil innebære at elspotområder med lav tilgang og stort behov av reserver kan få høyere pris enn andre elspotområder. På lik linje kan områder med stor tilgang og mindre behov av reserver få lavere pris enn andre elspotområder. Dette vil gjelde for både RKOM-H og RKOM-B.

Volumet i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke per område ut fra prognoser på forventede ubalanser, produksjon, forbruk, utveksling og sannsynlige flaskehalser. 

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad tlf 2390 3546

Adam Öggesjö             tlf 2390 3096

Eller send e-post til RKOM@statnett.no

Valutaomregning i Fifty fra NOK til EUR omgjør enkelte balansereguleringer til spesialreguleringer.

Vi har dessverre avdekket en feil i Fifty ved valutaomregning fra NOK til EUR som omgjør enkelte balansereguleringer til spesialreguleringer. Dette gjelder balansereguleringer på RK-bud der budprisen er lik RK-pris i hele NOK-kroner.

Inntil vi får rettet feilen, vil slike feilaktig omgjorte reguleringer vises i FiftyWeb og sendes til eSett og aktører som spesialreguleringer. Feilen forventes rettet i løpet av uke 38.

Alle aktiveringer i primær, sekundær og RK-markedet går inn i balanseoppgjøret. Balanseoppgjøret utføres av eSett, som gjennomgående benytter Euro. Alle aktører får riktig oppgjør, og det vi har avdekket, gir ingen økonomiske konsekvenser for aktørene.

Vi presiserer samtidig at det er RK-priser i EUR som gjelder for balanseoppgjøret. På grunn av valutaomregning kan RK-prisene i NOK som presenteres på Nordpool Spot sine hjemmesider og RK-prisene i NOK fra Statnett (i FiftyWeb og i avregningsunderlag fra Fifty), avvike med noen øre. 

Utvidet prøveordning kommende vinter for å stimulere til økt reservevolum i NO1.

Statnett har behov for økt reservevolum i NO1 og gjennomførte i januar og februar 2017 en prøveordning der det ble gitt unntak fra noen av vilkårene for deltakelse i RKOM og RK i prisområde NO1. Det er behov for ytterligere reservevolum i NO1, og Statnett ønsker å gjennomføre en ny og utvidet prøveordning førstkommende vinter. Aktører i NO1 gis mulighet til å søke om tre unntak.

Utfyllende informasjon om prøveordningen og kriterier for deltakelse finnes i dokumentet "Utvidet prøveordning med unntak for NO1 vinteren 2017-2018" som ligger her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

Aktørmøte om utvikling av FCR.

Statnett inviterer aktører og bransjeorganisasjoner til informasjonsmøte om den pågående utviklingen av FCR (primærreserver). Hovedpunkter på agendaen:

  1. Informasjon om utviklingen av nye, nordiske krav til FCR-N/D

  2. Informasjon om krav til regulering i separatdrift og hvordan dette sikres

  3. Prosess for trinnvis fjerning av vedtak om grunnleveranse

Dato: 26. september 2017

Tidspunkt: kl. 10.00 – 15.00

Sted: Nydalen

Meld deg på ved å sende epost til rita.johnsen@statnett.no. Påmeldingsfrist: 20. september 2017.

Underlag til møtet publiseres på Statnetts Kundeportal under "Kommende arrangementer" når møtet nærmer seg.

Statnetts markedssystem endrer navn fra LARM til Fifty MMS..

Statnett og Svenska kraftnät har siden starten av 2016 samarbeidet om felles utvikling – og videreutvikling av regulerings- og markedsløsning for balansering av det det norske og svenske kraftsystemet. Samarbeidet startet ved at Svenska kraftnät kjøpte seg inn i Statnetts IT systemløsning (kalt LARM) i desember 2015. Systemet er nå videreutviklet slik at begge TSOer skal kunne bruke systemet, og systemet har samtidig endret navn til Fifty MMS, oppkalt etter frekvensen (50Hz) i det nordiske synkronområdet når det er i balanse. Fifty MMS gir oversikt over planer for produksjon og forbruk i nær sann tid og beslutningsstøtte for å sikre kraftbalansen. Endring i forbruk møtes av endring av produksjon – noe som skjer mer automatisk enn tidligere, takket være Fifty.

FiftyWeb (tidligere LARMweb) er kanalen som markedsaktørene kan bruke for kommunikasjon med sine respektive TSOer. Markedsaktørene kan som tidligere sende inn produksjonsplaner, systemdata, RK-anmeldinger og bud for de ulike markedene. Det er også tilgang til ulike rapporter og oversikter (Eksempelvis utførte reguleringer, produksjonsflyttinger, aktiveringer, tilslag på bud)

Den versjonen av Fifty MMS og FiftyWeb som skal settes i produksjon i slutten av august 2017 inneholder følgende nyheter:

  • Det vises priser i EUR i tillegg til lokal valuta

  • RK-priser vil bli sendt ut så snart de er godkjent

  • Justering av krav til obligatorisk innhold og kompletthet i meldinger med produksjonsplaner og systemdata. Meldinger kan nå inneholde data for flere døgn eller data for kun noen av de "ikke-låste" timene i et døgn, uten å bli avvist. Det er ikke behov for å gjøre noen endringer hos aktørene på grunn av dette

Til informasjon planlegges løsningen lansert for markedsaktører i Sverige fra starten av oktober.

FiftyWeb vil som sin forgjenger LARMweb være en løsning for mindre aktører og en alternativ løsning for større aktører. Pålogging vil være som tidligere og aksesseres gjennom kundeportalen: http://www.statnett.no/Kundeportal/

Ved spørsmål om Fifty løsningen kan markedsaktørene henvende seg til Statnett via: fifty@statnett.no

Kapasitet for aFRR for ukene 34-51 i 2017.

Det er publisert informasjon på Statnetts hjemmeside om innkjøp av kapasitet for aFRR for ukene 34-51 2017. For Norge vil innkjøpet som tidligere være ca. 105 MW i de aktuelle timene. Link til melding:

http://www.statnett.no/Documents/Kraftsystemet/Utvikling%20av%20kraftsystemet/aFRR%20procurement%20second%20half%202017.pdf

Nordisk aFRR(sekundærreserver) sommer 2017.

Det vil ikke bli kjøpt inn Nordisk aFRR for de kommende ukene, og innkjøp vil først starte opp igjen etter sommeren. Det vil bli sendt ny melding om oppstart når dette er endelig bestemt.

RKOM uke 26-34.

Statnett vurderer at det ikke er behov for innkjøp i RKOM-uke markedet for leveringsukene 26-34. Aktører som nomalt deltar trenger ikke å anmelde bud i markedet eller kontrollere tilslag i denne perioden. Fra leveringsuke 35 ønskes det igjen bud i markedet og Statnett vil da vurdere eventuelle innkjøp som normalt. Vil det likevel oppstå behov for innkjøp i perioden vil det bli sendt ut en egen melding om dette med oppfordring om å gi bud.

Varsel om krav til elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting.

Statnett har på sine nettsider for reservemarkeder publisert et varsel om krav til elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting. Bakgrunnen for kravstillelsen er at det er behov for å effektivisere bestillinger av reguleringer, og Statnett mener det er nødvending at deltakelse i regulerkraftmarkedet og produksjonsflytting er basert på elektronisk bestilling.

Statnett inviterer aktører og interesserte til å komme med innspill til varselet. Tilbakemeldinger merkes med saksnummer 17/00694 og sendes til firmapost@statnett.no. Fristen for innspill er satt til 15. september 2017.

For mer informasjon se vedlagt link:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

Mindre endringer i Statnetts praktisering av systemansvaret, gjeldende fra 13. juni 2017.

§ 8 femte ledd

Gjeldende fra 13. juni 2017 stiller Statnett krav til aktører som leverer produksjonsplaner med varierende planverdier per kvarter gjennom timen om også å levere regulerkraftbud (RK-bud) med varierende kvantum per kvarter i de samme timene. Det nye kravet til RK-bud gjør at formuleringen "Aktører anmelder maksimal RK-kapasitet for timen" i vilkårene til produksjonsglatting og krav til kvartersplaner, samt i praktiseringen av fos § 8 femte ledd ikke lengre er aktuell.

I tillegg vil teksten i Statnetts praktisering av systemansvaret fos § 8 femte ledd som beskriver krav om kvartersplaner bli forenklet og erstattet med en henvisning til Statnetts til enhver tid gjeldende krav til kvartersplaner.

§ 8 syvende ledd

Begrepet lastfølge erstattes med produksjonsflytting for bedre å samsvare med begrepsbruken som benyttes i kommunikasjon med aktørene under drift. Dette medfører ingen endring i eksisterende praktisering, og aktører vil ikke bli påvirket.

§ 12 femte ledd

Henvisningen til prinsipper for avregning er oppdatert som følge av opprettelsen av felles nordisk balanseavregning, eSett.

De nye versjonene av veilederne til enkeltparagrafene vil foreligge på Statnett.no 13. juni

Fosweb: Initiativ for økt automatisering av rapportering av anleggsdata - invitasjon til deltakelse.

Statnett som systemansvarlig ønsker å invitere til et initiativ i hvilket vi, sammen med interesserte konsesjonærer, ser på forutsetningene for automatisk dataoverføring fra anleggsregister/ driftssentralsystem til Fosweb.

Frist for å melde ditt selskaps interesse er 8. juni 2017.

Les mer på http://www.statnett.no/Fosweb-Kraftsystemdata/.

Endring i vilkår for produksjonsglatting og krav til kvartersplaner ved store produksjonsendring.

Statnett har på sine hjemmesider for systemtjenester publisert nye vilkår for produksjonsglatting og krav til kvartersplaner ved store produksjonsendringer sammen med et brev som informerer om endringene i vilkår- og kravdokumentet.

Bakgrunnen for revisjonen er at Statnett fra 13. juni 2017 stiller krav til aktører som leverer produksjonsplaner med varierende planverdi per kvarter gjennom timen om også å levere RK-bud med varierende kvantum per kvarter i de samme timene. Det nye kravet til RK-bud gjør at formuleringen "Aktører anmelder maksimal RK-kapasitet for timen" i dokumentene for produksjonsglatting og krav til kvartersplaner ikke lengre er riktig.

For mer informasjon og nye vilkår og krav se vedlagt link:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/Produksjonsglatting/

Kraftsituasjonen for området nord for Ofoten vurderes til å være stram..

Kaldt vær i Nord-Norge har ført til at tilsiget nå ligger godt under det som er normalt. Vannmagasinene i området nord for Ofoten er tappet ned, og ligger nå under normalen, i påvente av at snøsmeltingen skal komme i gang. Statnett vurderer kraftsituasjonen i området nord for Ofoten som stram. Dette innebærer at fleksibiliteten i kraftsystemet og systemets evne til å håndtere en lang periode med lite tilsig eller langvarige feil på overførings- og produksjonsanlegg er begrenset. Statnett følger situasjonen tett, og vurderer ulike ordinære virkemidler i driften.

For mer informasjon se statnett.no

Halvårsrapport fra Landssentralen andre halvår 2016 er publisert..

Halvårsrapporten, og øvrige rapporter fra Landssentralen, finnes her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Nedlastingssenter/Rapporter-fra-landssentralen/

Endrede budfrister i Statnetts markeder grunnet påsken.

Alle budfrister som normalt er torsdag og fredag i uke 15 er endret til tirsdag 11.04.2017.

Dette gjelder:

 - aFRR for uke 16, med frist kl 10:00.

 - FCR helg for uke 15 og hverdager for uke 16, med frist kl 12:00.

 - RKOM-uke for uke 16, med frist kl 12:00.

Tidligere innsending av produksjonsplaner.

Statnett har tidligere, bl.a. på Forum for Systemtjenester, kommunisert at det i forbindelse med europeiske prosesser etter hvert vil bli behov for tidligere innsending av produksjonsplaner. Dagens frist, kl 19:00, er angitt i Forskrift for Systemansvaret, og kan ikke uten videre endres. Flere produsenter har imidlertid antydet at de kan være med på en midlertidig frivillig ordning.

Vi hadde tidligere ventet at dette behovet kom til å oppstå tidlig i 2017. Fullskalatestingen er imidlertid utsatt til andre halvår av 2017, og vi har derfor ikke behov for tidligere innsending av produksjonsplaner foreløpig. Vi forventer at dette behovet kommer i andre halvdel av 2017, og vil da komme med en ny henvendelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Gerard Doorman, tlf 24072840.

Høring om det planlagte nordiske markedet for aFRR.

Høring om det planlagte nordiske markedet for aFRR

 

De nordiske systemoperatørene i kraftsystemet har blitt enige om å etablere et felles nordisk marked for automatiske sekundærreserver, såkalt aFRR. Markedet vil settes i drift i løpet av første halvår av 2018. Avtalen innebærer at man er enige om etableringen av et marked for innkjøp av reservekapasitet og et marked for aktivering av automatiske sekundærreserver. Avtalen krever regulatorgodkjenning før den trer i kraft.

Norske interessenter inviteres til å komme med kommentarer til den nordiske avtalen. Frist for innspill er 3. februar 2017.

Høringsnotat er tilgjengelig her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/sekundarreserver/

Vedtak om betaling for systemtjenester 2017.

Vedtak om betaling for systemtjenester 2017, jf. fos §27

Statnett har fattet vedtak om betaling for systemtjenester for 2017 etter forskrift om systemansvaret (fos) § 27.  Statnett har ikke mottatt noen kommentarer / innspill til varselet om vedtak som ble sendt ut 21.10.2016, og vedtaket er i henhold til det som tidligere er varslet. 

Vedtaket omfatter produksjonsflytting, regulerstyrke og tilhørende roterende reserve og reaktiv effekt. Gjeldende betaling for disse tjenestene videreføres for 2017. For øvrige systemtjenester hvor det skal betales i henhold til fos § 27, fattes egne vedtak.

For mer informasjon og link til varslingsbrev, se våre nettsider:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/

Seminar om aggregering i reservemarkedene.

De nordiske systemoperatørene inviterer til et seminar for å gi informasjon om og diskutere aggregering i reservemarkedene. Målgruppen for seminaret er aktører i kraftmarkedet, bransjeorganisasjoner og andre med behov for økt kunnskap om aggregering. Hvis det blir mange påmeldte kan vi måtte komme til å begrense antall deltagelse til en person per selskap/markedsaktør.

Agenda:

Introduksjon og bakgrunn 

Diskusjon i mindre grupper

Læring fra diskusjonene

Pågående piloter i de nordiske landene

Dato: Tirsdag 7. februar 2017

Tid: 10:00 - 15:30

Sted: Radisson Blu Arlandia, Arlanda, Sverige 

Påmelding her: 

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kundeportalen/Invitation%20to%20workshop,%20Aggregation%20in%20reserve%20markets.pdf

Nye vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM).

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert oppdaterte vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM), gyldig fra 7. desember 2016.

Forslag til nye vilkår ble varslet 10. november via Landssentralens meldingstjeneste. Det kom innspill fra en aktør at frist 9. mai 2017 for krav til budgiving med kvantum per kvarter kommer tett på NBS-prosjektets (Nordic Balance Settlement) idriftsettelse 1. mai 2017.

Statnett ønsker å ta hensyn til dette innspillet, og ny dato for krav til budgivning med kvantum per kvarter er satt til 13. juni 2017.

Nytt vilkårsdokument er oppdatert med ny dato og vedtas som presentert på hjemmesidene.

For mer informasjon og nye vilkår se vedlagt link:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

Pilot kommende vinter for bedret kontroll på FCR-leveransen i Sør-Norge.

Primærreserver i det norske kraftsystemet består av kjøp i FCR-markedet samt grunnleveranse. I perioder med stor kraftproduksjon blir norsk FCR-leveranse større enn kjøpet i FCR-markedet. For å redusere mengden FCR-leveranse kommende vinter gjennomfører Statnett en pilot i perioden 10. januar - 31. mars 2017. I pilotperioden gis det mulighet til å søke om unntak fra kravet om maksimal statikk. Unntaket kan skje enten ved aktivering av dødbånd eller økt statikk.

Utfyllende informasjon finnes i dokumentet "Tiltak kommende vinter (2017) for bedret kontroll på FCR-leveranse i Sør-Norge" som ligger her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/

Kapasitet for aFRR for ukene 1-25 2017.

Det er publisert informasjon på Statnetts hjemmeside om innkjøp av kapasitet for aFRR for ukene 1-25 2017. Link til melding:

http://www.statnett.no/Documents/Kraftsystemet/Utvikling%20av%20kraftsystemet/Procurement%20of%20automatic%20Frequency%20Restoration%20Reserve%20(aFRR)%20in%20the%20first%20half-year%202017.pdf

Invitasjon til bransjeseminar om kapasitetsfastsettelse.

Statnett inviterer til bransjeseminar om kapasitetsfastsettelse onsdag 14. desember på Radisson Blu Hotel Nydalen i Oslo. Målgruppen for seminaret er aktører i kraftmarkedet, bransjeorganisasjoner og andre med behov for økt kunnskap om temaet kapasitetsfastsettelse.

Agenda:

Innledning v/Tom Tellefsen

Beregning av nettkapasitet v/Øyvind Breidablik

Fastsettelse av handelskapasitet v/Idar Gimmestad

Metode for framtidig fastsettelse av handelskapasitet v/Trond Jensen

Diskusjon

Dato: 14. desember 2016

Tidspunkt: 1300 - 1600

Sted: Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo

Påmelding her.

Varsel om endring i vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM).

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert et forslag til endringer av vilkårene for regulerkraftmarkedet (RKM) sammen med et varslingsbrev som informerer om de planlagte endringene i vilkårsdokumentet.

Bakgrunnen for revisjonen er at Statnett fra 9. mai 2017 vil stille krav til aktører som leverer produksjonsplaner med varierende planverdier per kvarter gjennom timen også skal levere RK-bud med varierende kvantum per kvarter i de samme timene.

Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig etter behandling av eventuelle innspill. Kommentarer til varslet om endring av vilkår sendes skriftlig til systemansvarlig innen 23.11.2016.

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

Nordic System Operation Forum .

On December 1 2016, the Nordic Transmission System Operators (TSOs) will arrange a system operation forum with a purpose to give information and discuss system operational development that will have an impact on the stakeholders in the coming years.

Date: Thursday 1 December 2016
Time: 10:00 - 15:30 (registration starts at 9:30)
Place: Nordic Light Hotel, Vasaplan 1, Stockholm, Sweden

http://www.statnett.no/Kundeportal/Nordic-System-Operation-Forum/

Nordisk aFRR (sekundærreserver).

Nordiske TSO-er er enige om å implementere et felles nordisk marked for aFRR (sekundærreserver). Markedet er planlagt å starte i 2018, først som reservemarked, deretter komplettert med aktiveringsmarked (energi).

For mer informasjon om dette, se http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/sekundarreserver/.

Kjøp i RKOM sesong 2016/2017.

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2016/2017 for ukene 45-15 (7.11.16 - 16.04.17), og har besluttet kjøp.

Kjøpt volum for Norge er 543 MW, hvorav 533 MW er RKOM B og 10 MW er RKOM H.

Prisen er 8,12 kr/MW/time. Prisrekkefølge er lagt til grunn ved aksept av bud, og det er kjøpt samlet på tvers av budområder og produktene RKOM Høykvalitet og RKOM Med begrensninger. Tilslag er dermed gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen.

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 26.09.2016.

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) er for kommende sesong satt til 1700 MW. Minimum 500 MW skal dekkes fra produktet Høykvalitet eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. En del av reservebehovet sikres i RKOM sesong. En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler. For kommende sesong er dette volumet 135,9 MW hvorav 41,5 MW fra produktet RKOM Høykvalitet og 94,4 MW fra produktet RKOM Med begrensninger.  Resterende volum anskaffes i RKOM uke ut fra prognosert behov uke for uke.

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad    tlf. 2390 3546

Tor Kristoffersen          tlf. 2390 3688

eller send e-post til RKOM@statnett.no

Varsel om vedtak om betaling for systemtjenester 2017.

Varsel om vedtak om betaling for systemtjenester 2017, jf. fos §27

Det er sendt ut varsel om vedtak om betaling for systemtjenester for 2017 etter forskrift om systemansvaret (fos) § 27. Varselet omfatter produksjonsflytting, regulerstyrke og tilhørende roterende reserve og reaktiv effekt. Det varsles at gjeldende betaling for disse tjenestene videreføres for 2017. For øvrige systemtjenester hvor det skal betales i henhold til fos § 27, fattes egne vedtak.

Dersom aktørene har kommentarer, må dette skriftlig oversendes systemansvarlig innen 4. november. Endelig vedtak vil fattes av systemansvarlig i etterkant av dette. Tilbakemeldinger sendes systemansvarlig v/Martha Marie Øberg (martha.oberg@statnett.no).

For mer informasjon og link til varslingsbrev, se våre nettsider:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/

LarmWeb status normal.

Det ble i går, 13.10.2016, publisert en melding om at aktører som logget ut av LarmWeb ikke ville kunne logge inn igjen. Dette problemet er nå løst og innlogging i LarmWeb virker som normalt. 

Problemer med LarmWeb.

Det har oppstått et sertifikatproblem hos leverandør av LarmWeb som vil medføre at LarmWeb er utilgjengelig for aktører som har logget ut av applikasjonen. Det er veldig viktig at aktører som fremdeles er logget inn IKKE logger ut, for da vil det fremdeles være mulig å sende inn produksjonsplaner og systemdata til oss. Vi jobber med å løse problemet.

Prøveordning kommende vinter for å stimulere til økt reservevolum i NO1.

NO1 er området i Norge med høyest forbruk og lavest tilgang til regulerbar produksjon, og det er behov for økt reservevolum for oppregulering for å håndtere ubalanser i dette området. For å stimulere til at økte RK-volum blir tilgjengelig i NO1 til vinteren, iverksetter Statnett en prøveordning i januar og februar 2017 (uke 1 - 9). Aktørene i NO1 gis mulighet til å søke om to unntak:

1.       Mulighet for å by RK-bud spredd over flere stasjonsgrupper for bud på 10 MW

2.       Mulighet for at fleksibelt forbruk med avtale om redusert tariff kan tilbys som reserve i RKOM

Utfyllende informasjon finnes i dokumentet "Prøveordning med unntak for NO1 i januar og februar 2017" som ligger her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

Riktig link til RKOM vilkår og budskjema.

Det var feil link i sist melding, her er den riktige:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2016/2017.

Markedsperioden er fra og med uke 45 i 2016, til og med uke 15 i 2017.

Frist for budgiving er fredag 21.10.2016, kl. 12:00 

Vedståelsesfrist er onsdag 02.11.2016, kl. 12:00 

Budskjema for RKOM-sesong og vilkår for RKOM finnes her: 

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM 

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no

For kommende sesong er reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) satt til 1700 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og 500 MW for å dekke ubalanser. Minimum 500 MW dekkes fra produktet Høykvalitet eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. En del av reservebehovet vil sikres i RKOM sesong. En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler, som for kommende sesong er 135,9 MW. Volumet i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke ut fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser. 

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad    tlf 2390 3546

Tor Kristoffersen           tlf 2390 3688

Eller send e-post til RKOM@statnett.no

Nye vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM).

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert oppdaterte vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM), gyldig fra 26. september 2016.

Revisjonen er drevet av et ønske om å forbedre eksisterende vilkårsdokumenter for å gi bedre informasjon til nye og eksisterende aktører samt spesifisering av kriterier for budgivning, prissetting og rapportering til systemansvarlig.

Forslag til nye vilkår ble varslet 9. september via landssentralens meldingstjeneste. Det kom innspill fra en aktør angående budperiode fram i tid som er endret fra 8 til 2 uker. Statnett ønsker å ha muligheten til å åpne en ny auksjon ved behov uten at bud langt fram i tid sperrer for det og beholder forslaget om budperiode på 2 uker fram i tid.

Forslag til nytt vilkårsdokument vedtas som presentert i varselet.

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

Problemene med mottak av RK-bud er nå løst.

Dataproblemene med mottak av RK-bud for 12. september er nå løst. Systemet er nå tilbake i normal drift, og bud kan mottas igjen.

Problemer med mottak av RK-bud.

Statnett har ikke mulighet til å ta imot RK-bud for i morgen 12.09.16. Dette skyldes interne IT-problemer. Ny melding følger så fort systemene er tilbake i normal drift.

Nye vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM).

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert et forslag til endringer av vilkårene for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) sammen med et varslingsbrev som informerer om de planlagte endringene i vilkårsdokumentet.

Revisjonen er drevet av et ønske om å forbedre eksisterende vilkårsdokumenter for å gi bedre informasjon til nye og eksisterende aktører samt spesifisering av kriterier for budgivning, prissetting og rapportering til systemansvarlig.

Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig etter behandling av eventuelle innspill. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen 23.09.16.

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

Oppstart av markedet for FRR-A. Kjøp i uke 35-51.

Kjøp av FRR-A gjenopptas f.o.m. uke 35. Det er publisert informasjon hos Nord Pool Spot om innkjøp av kapasitet for FRR-A for uke 35-51.

Link til melding: http://www.nordpoolspot.com/message-center-container/nordicbaltic/exchange-message-list/2016/q2/no.-252016--update-on-exchange-information-no.-482015-frr-a-contracting/

RKOM uke 27-34.

Statnett vurderer at det ikke er behov for innkjøp i RKOM-uke markedet for leveringsukene 27-34. Aktører som nomalt deltar trenger ikke å anmelde bud i markedet eller kontrollere tilslag i denne perioden. Fra leveringsuke 35 ønskes det igjen bud i markedet og Statnett vil da vurdere eventuelle innkjøp som normalt. Vil det likevel oppstå behov for innkjøp i perioden vil det bli sendt ut en egen melding om dette med oppfordring om å gi bud.

Nye vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM).

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert oppdaterte vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM), gyldig fra 8. juni 2016. 

Revisjonen er drevet av et ønske om å forbedre eksisterende vilkårsdokumenter for å gi bedre informasjon til nye og eksisterende aktører samt åpne for, men ikke forplikte, at aktører gir bud med kvartersoppløsning på kvantum i RK-markedet.

Forslag til nye vilkår ble varslet 10. mai via landssentralens meldingstjeneste. Systemansvarlig har ikke mottatt noen kommentarer på forslaget og forslag til nytt vilkårsdokument vedtas derfor som presentert i varselet.

  

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

Vedrørende tidligere utsendt melding om nye vilkår for RK markedet (RKM) den 10. mai 2016.

I forbindelse med publisering av nye vilkår for RK markedet (RKM) den 10. mai 2016 ble vilkårene publisert på www.statnett.no, men en teknisk feil i Statnetts meldingstjeneste medførte at det ikke samtidig ble sendt epost til de som abonnerer på tjenesten. På grunn av dette forlenger vi nå høringsfristen, som opprinnelig var satt til 25. mai 2016, til torsdag 2. juni 2016.

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:
http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

Se også melding publisert 10. mai 2016:

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Meldinger-fra-landssentralen/

Statnett viderefører ikke ordningen med energiopsjoner i forbruk (ENOP) for kommende vinter.

Statnett har oversendt NVE en evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk (ENOP). Denne er en videreføring av den tidligere oversendte gjennomgangen av behovet for SAKS-tiltak. Med bakgrunn i disse vil det ikke bli søkt om videreføring av ENOP-ordningen for neste vinter.

Statnett leverte 15. desember 2014 en rapport til NVE hvor det ble lagt frem nye vurderinger av sannsynlighet for rasjonering og SAKS. Rapporten viser at det er svært lav sannsynlighet for rasjonering frem mot 2022. For vinteren 2015/2016 ble det vurdert at det kun var behov for innkjøp av energiopsjoner i forbruk i Midt-Norge. Linjen Sogndal-Ørskog, som går mellom elspotområdene NO5 og NO3, ventes på drift i løpet av 2016. Denne vil medføre økt importkapasitet til Midt-Norge og redusert sannsynlighet for rasjonering i området. Sannsynligheten for rasjonering vil da ikke være vesentlig høyere enn for resten av landet, og det vil derfor ikke være behov for innkjøp av energiopsjoner i Midt-Norge for kommende vinter. Siden gjeldende behovsvurdering konkluderer med at det ikke er behov for energiopsjoner i Norge for kommende vinter, vil det ikke bli sendt en ny søknad om videreføring av energiopsjonsordningen til NVE for kommende vinter. Det utelukkes ikke at det ved en senere anledning kan bli aktuelt å søke om gjeninnføring av energiopsjoner i forbruk som et SAKS-tiltak.

Nye vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM).

Nye vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM)

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert et forslag til endringer av vilkårene for regulerkraftmarkedet (RKM) sammen med et varslingsbrev som informerer om de planlagte endringene i vilkårsdokumentet.

Revisjonen er drevet av et ønske om å forbedre eksisterende vilkårsdokumenter for å gi bedre informasjon til nye og eksisterende aktører samt åpne for, men ikke forplikte, at aktører gir bud med kvartersoppløsning på kvantum i RK-markedet.

Endringene foretatt i vilkårsdokumentet omfatter ingen påkrevde endringer hos leverandører i regulerkraftmarkedet. Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig etter behandling av eventuelle innspill. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen 25.05.16.

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:
http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

Varsel om endringer i vilkår for FCR-markedet til Statnett.

Statnett har på sine hjemmesider for reservemarkedene publisert et forslag til endringer av FCR-vilkårene sammen med et varslingsbrev som informerer om de planlagte endringene i vilkårsdokumentet. Revisjonen er drevet av et ønske om å forbedre eksisterende vilkårsdokumenter for å gi bedre informasjon til nye og eksisterende aktører.

Endringene foretatt i vilkårsdokumentet omfatter ingen endringer i utformingen av primærmarkedet eller tekniske konsekvenser for aktørene. Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig etter behandling av eventuelle innspill. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen 18.04.16.

For mer informasjon og forlag til nye vilkår se vedlagt link:

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/Primarreserver/