Meldinger fra landssentralen
Dato Melding
Nye vilkår for primærreserve (FCR) gjeldende fra 2. desember 2019.

Statnett har publisert nye vilkår for primærreserve (FCR) gjeldende fra 2. desember 2019 på statnett.no. Endringene foretatt i vilkårsdokumentet følger som en konsekvens av ny beregning av aktivert FCR samt nytt prinsipp for prising av avvik og implementeres som en del av Fifty MMS v.15.0.

Oppdatert vilkårsdokument samt informasjonsbrev som beskriver endringene, finnes på informasjonssiden om primærreservemarkedet. Informasjonsbrevet beskriver også endringer i FCR-markedet som kommer i løpet av 2020. 

Nytt marked for FFR fra 2020.

De nordiske TSO-ene vil prøve å ta i bruk Fast Frequency Reserve (FFR) før sommeren 2020, for å ivareta frekvensstabiliteten i perioder med lav rotasjonsenergi (inertia) i kraftsystemet. Statnett inviterer interesserte markedsaktører til et informasjonsmøte om et nytt norsk marked i Oslo den 31. oktober 2019. For mer informasjon og påmelding, eller for spørsmål, kontakt ffr@statnett.no. Påmeldte vil få et informasjonsnotat før møtet som forberedelse til diskusjon. Etter møtet ønsker Statnett skriftlige innspill før 20. november. Se også informasjon om nordisk frekvensstabilitet på www.statnett.no, LINK.

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2019/2020.

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2019/2020

Markedsperioden er fra og med uke 46 i 2019, til og med uke 16 i 2020, totalt 23 uker.

Det gis kun bud for markedssegmentet Hverdager (mandag-fredag), Dag (05:00-24:00)

Frist for budgiving er fredag 18.10.2019, kl. 12:00 

Vedståelsesfrist er onsdag 30.10.2019, kl. 12:00 

Budskjema for RKOM-sesong, vilkår og søknadsskjema for deltakelse i RKOM finnes her: 

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) er satt til minimum 1700 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og minimum 500 MW for å dekke ubalanser. Reservebehovet for å dekke ubalanser kan være høyere enn 500 MW i tilfeller der det forventes flaskehalser mellom elspotområder. Minimum 500 MW dekkes fra produktet RKOM-H eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. 

En del av reservebehovet vil sikres i RKOM-sesong. Marginalpriser i RKOM-sesong kan variere per elspotområde og produkt, basert på behov og forventede flaskehalser mellom elspotområder og en samlet økonomisk vurdering. 

En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler, som for kommende sesong er 135,9 MW. Av disse langsiktige kontrakter tilsvarer 94,4 MW produktet RKOM-B gjennom hele vinteren og resterende volum tilsvarer produktet RKOM-H.

Innkjøp i RKOM-uke vil gjennomføres med marginalpris per elspotområde, basert på behov. Det vil innebære at elspotområder med lav tilgang og stort behov av reserver kan få høyere pris enn andre elspotområder. På lik linje kan områder med stor tilgang og mindre behov av reserver få lavere pris enn andre elspotområder. Dette vil gjelde for både RKOM-H og RKOM-B.

Volumet i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke per område ut fra prognoser på forventede ubalanser, produksjon, forbruk, utveksling og sannsynlige flaskehalser. 

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad      tlf 2390 3546

Adam Öggesjö                  tlf 2390 3096

Eller send e-post til RKOM@statnett.no

Ny versjon av "User Guide – Norwegian balance regulation market" på EDIEL-portalen.

Se tidligere informasjon om endret beregning av aktivert FCR publisert 28.06.2019.

Statnett endrer beregning av aktivert FCR i slutten av november 2019. Ny versjon av User Guide – Norwegian balance regulation market som ivaretar denne endringen, er publisert på EDIEL-portalen.

Endelig informasjon om vilkårsendringer med detaljer publiseres senere.

Ved spørsmål, ta kontakt med gudny.hauknes@statnett.no

Markedsinformasjon om aFRR-innkjøp for Q4 2019.

Informasjon om innkjøp av aFRR fra og med uke 40 er publisert på Statnetts hjemmeside.

Link til melding:

https://www.statnett.no/contentassets/746fb9cc5c084aa584dfd3e478e74287/market-information_afrr-procurement-q4-2019.pdf

Link til Statnetts informasjonsside om aFRR:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Oppdatert implementasjonsguide for common aFRR kapasitetsmarked i Fifty Nordic MMS.

Prosjektet Fifty Nordic MMS, som lager et felles aFRR kapasitetsmarked, har publisert en oppdatering til implementeringsguiden (v1.3), inkludert oppdaterte eksempelfiler for bud og markedsresultat.

Dere finner den oppdaterte versjonen her: http://nordicbalancingmodel.net/updated-version-implementation-guide-afrr-capacity-market-bsp/

Endringer i guiden:

Endringene som er gjort imøtekommer en rekke ønsker endringsønsker og forbedringer, som er oppsummert nedenfor:

 • Den aksepterte budmeldingen inkluderer nå aksepterte og originale pris- og volumelementer, samt separate årsakskoder for full og delvis budgodkjenning
 • Den nå tilgjengelige partirollen BSP (A46) erstatter den midlertidig brukte BRP (A08)-rollen
 • Tredjepartsagenter kan nå bli autorisert til å by og motta markedsresultater på vegne av BSP'er ved å bruke dataleverandørrollen (A39)
 • Prosesser for publisering / tilbaketrekking av markedsresultater, samt scenarier som ikke er kjøp, er nå beskrevet mer detaljert
 • Ekstra budvalideringsregler for maksimale mengder er lagt til.

Hvis du har spørsmål, ikke nøl med å kontakte din TSO eller Fifty ved å bruke følgende kontaktinformasjon:

jan.mohr@statnett.no

+47 23902328

pal.haug@Statnett.no

+47 23902800

Statnett ønsker bud i RKOM-uke.

Statnett ønsker bud i RKOM-uke fra leveringsuke 36 og fremover. Tilbudsfrist for leveringsuke 36 er fredag 30. august kl 12:00. Resultatet publiseres på statnett.no og til den enkelte aktør via Fifty-web innen kl. 14.00. Det er kun behov for bud i Dagsegmentet og kjøp gjøres etter behov fra uke til uke. Ved behov for bud i Nattsegmentet vil dette varsles senere i egen melding.

For spørsmål, send e-post til D-vakt@statnett.no

For mer informasjon rundt RKOM:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftopsjonsmarkedet/

Ingen kjøp av RKOM for uke 33 og 34.

Det vil ikke bli kjøpt RKOM for uke 33 eller 34.

Ny beregning av aktivert FCR .

I forbindelse med de endringene som kommer i kraftsystemet framover, som nye utenlandskabler, er det behov for å sikre FCR-D nedregulering ("FCR-D ned") som et eget produkt, og Statnett er i tidlig fase med å vurdere muligheten for innføring av et marked for FCR-D ned i løpet av 2021. Som et ledd i dette, ønsker vi å gjøre beregningen av aktivert FCR mer presis slik at det tydelig vil komme frem hva som er aktivert av FCR-N respektive FCR-D. Statnett planlegger dermed å innføre ny beregning av aktivert FCR ved idriftsettelse av Fifty MMS v15 i månedsskiftet november/desember 2019. Den nye beregningen ble presentert på ISB-møtet i mars 2018. Vi kommer tilbake med endelig dato for endringen i løpet av høsten.

Mer informasjon om den nye beregningen finnes på informasjonssiden for primærreserver - FCR.

Oppdatert Tiltaksplan for systemdrift- og markedsutvikling (SMUP) .

Statnett har oppdatert tiltaksplanen for Systemdrift- og markedsutvikling (SMUP). Dokumentet kan du finne på Statnetts nettside: Systemdrifts- og markedsutvikling

 Gjennom jevnlige oppdateringer av Tiltaksplanen i SMUP vil vi gi kraftbransjen god innsikt i planene for utvikling av nye systemdrifts- og markedsløsninger. Oppdatert Tiltaksplan i juni 2019 gir informasjon om viktige tiltak, med oppdatering av status og videre planer.  Tiltaksplanen er omfattende og ambisiøs, og gjenspeiler behovet for omfattende tiltak for å møte et kraftsystem i endring. Den oppdaterte Tiltaksplanen er tydeligere enn tidligere på hva som må til for å ivareta en effektiv balansering av kraftsystemet i Norden, og behovet for å automatisere balanseringsprosessen.

Vi ønsker å gi informasjon som påvirker aktørene så tidlig som mulig. Samtidig er det fortsatt usikkerhet knyttet til både løsninger og fremdrift.

Endringene i kraftsystemet og nye løsninger i systemdriften berører hele bransjen, og gjennomføring av tiltaksplanen er avhengig av et tett og godt samarbeid i kraftbransjen. Vi tilstreber å gi bransjen god informasjon og å involvere bransjen i utviklingen av nye systemdrifts- og markedsløsninger. Bransjens innspill er viktig for å oppnå effektive løsninger og realistiske endringsprosesser.

aFRR-innkjøp Q3 2019 - markedsmelding.

Det er publisert informasjon på Statnetts hjemmeside om innkjøp av kapasitet for aFRR fra og med uke 27 (1.juli 2019). Den største endringen er at vi nå skal anskaffe aFRR kapasitet i helgene. Vi gjør oppmerksom på at vilkårene i den forbindelse er oppdatert.

Link til melding:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Klarering for de nye tidspunktet vil foregå slik:
Hverdag uke W vil klareres torsdag uke W-1 med første innkjøp torsdag 27. juni
Helg uke W vil klareres torsdag uke W med første innkjøp torsdag 4. juli.

Med vennlig hilsen

Landssentralen

23903000

T+47 23 90 30 00


Statnett

Nydalen Allé 33, 0484 Oslo

PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo


statnett.no

RKOM uke 24-32.

Statnett vurderer at det ikke er behov for innkjøp i RKOM-uke markedet for leveringsukene 24-32. Aktører som normalt deltar trenger ikke å anmelde bud i markedet eller kontrollere tilslag i denne perioden. Fra leveringsuke 33 ønskes det igjen bud i markedet og Statnett vil da vurdere eventuelle innkjøp som normalt. Vil det likevel oppstå behov for innkjøp i perioden vil det bli sendt ut en egen melding om dette med oppfordring om å gi bud.

Utfasing av BalanseWeb og underlag for balanseavregning i eSett og FiftyWeb.

Siden mars 2016 har eSett hatt ansvar for balanaseavregning på vegne av Statnett og norske aktører. Fram til nå har underlag for balanseavregning blitt sendt fra Landssentralen til IT-systemet som Statnett tidligere benyttet for slik avregning. Underlaget har gjennom dette fortsatt vært tilgjengelig i BalanseWeb. BalanseWeb er nå faset ut.

Underlag for balanseavregning er fortsatt tilgjengelig hos eSett og i FiftyWeb. EDI-meldinger til aktører sendes som før.

Dersom dere har spørsmål til dette, ber vi dere ta kontakt på mail: avregning@statnett.no

Konkurranse for å delta i pilot i regulerkraftmarkedet i NO1 vintersesong 2019/2020 .

Statnett planlegger en pilot i regulerkraftmarkedet i prisområde NO1 for vintersesongen 2019/2020. Vi har nå publisert konkurransen på Doffin, se her.  Der henvises det til Statnetts kontaktperson for å få tilgang til konkurransegrunnlaget. Målgruppen for piloten er leverandører av oppreguleringsressurser i NO1, og nedre budkvantum i piloten er 1 MW. Vi ønsker å stimulere til deltagelse i regulerkraftmarkedet fra en bredde av teknologier og aktører, og vi ønsker særlig å stimulere til å realisere fleksibilitetspotensialet som er knyttet til byområder. For å delta i piloten må bidraget inneholde et element av innovasjon på metode og/eller teknologi.

Markedsresultat for primærreservemarkedet ble publisert ca. kl. 21.

På grunn av tekniske problemer hos Statnett ble markedsresultat for primærreservemarkedet publisert forsinket, ca. kl. 21. Vi beklager forsinkelsen og ulempene det måtte medføre for deltakerne i markedet.

Ang. utsatt frist for innsending av bud til primærreservemarkedet.

Problemene med innsending av bud til primærreservemarkedet er fortsatt ikke løst. Fristen for budgiving er derfor forlenget til 2045. Dersom vi ikke er i stand til å gjennomføre kjøp innen kl 21:00 vil behovet for reserver blir håndtert gjennom systemkritiske vedtak etter forskrift om systemansvar (fos) § 9.

Utsatt frist for innsending av bud til primærreservemarkedet.

Tekniske problemer hos Statnett gjør at fristen for innsending av bud til primærreservemarkedet for 24. mai er utsatt. Ny frist er satt til 19:45 med forventet klarering innen 20:00.

Idemyldring og informasjonsmøte om ny pilot i regulerkraftmarkedet 21.mai .

Statnett ønsker å gjennomføre en pilot i regulerkraftmarkedet i prisområde NO1 for vintersesongen 2019/2020. Piloten skal stimulere til markedsutvikling, og er en av flere aktiviteter Statnett gjør for å øke fleksibiliteten i kraftsystemet. Vi vil gjennom en konkurranse søke leverandører som ønsker å delta i denne piloten, og vil med dette invitere til idémyldring og informasjonsmøte med bransjen i forkant av konkurransen. . Målgruppen for møtet og konkurransen er leverandører av oppreguleringsressurser, det vil si aktører med mulighet for å redusere forbruket sitt eller øke produksjonen sin.

Mer informasjon om møtet og påmelding finnes på her.

Utsatt krav til elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting.

Statnett publiserte 15. juni 2017 et varsel om at vi vil stille krav til elektronisk bestilling (eBestill) av regulerkraft og produksjonsflytting innen utgangen av 2019.

Statnett ønsker ikke å stille krav til eBestill av regulerkraft og produksjonsflytting før en forenklet løsning er på plass, og arbeidet tar noe lengre tid enn først planlagt. Derfor utsettes kravet for når aktørene må ha en løsning for eBestill på drift.

Krav til elektronisk bestilling (eBestill) av regulerkraft og produksjonsflytting vil gjelde fra utgangen av 2020. Eksakt tidspunkt for kravstillelse vil bli varslet minimum 6 måneder i forkant.

Mer informasjon om krav til elektronisk bestilling finnes på informasjonssiden for regulerkraftmarkedet.

Endret budfrist for primærmarkedet hverdager uke 21.

Budfrist for primærmarkedet hverdager uke 21 er endret til torsdag 16.mai kl 1400.

Statnett har gjennomført spesialkjøp av RKOM for uke 19.

På grunn av begrenset tilgang på ressurser i RK-markedet retning opp har Landssentralen i dag gjennomført kjøp i RKOM for uke 19, med leveranse fra tirsdag 07.05.2019 til fredag 10.05.2019 i tidsrommet kl 05-24. RKOM-ressurser anskaffet ved spesialkjøp prissettes som pay-as-bid. Total innkjøpt volum i perioden er 537MW.

Berørte aktører er kontaktet og gjort kjent med tilslag.

Ved spørsmål, kontakt d-vakt@statnett.no

Endret budfrist for RKOM uke 21.

Budfrist for RKOM uke 21 er endret til torsdag 16.mai kl 1200.

Nye vilkår for primærreserve (FCR) gjeldende fra 8. mai 2019.

Statnett har publisert nye vilkår for primærreserve (FCR) gjeldende fra 8. mai 2019 på statnett.no. Endringene foretatt i vilkårsdokumentet følger som en konsekvens av produksjonssetting av Fifty MMS v.14.0 og endret praksis knyttet til avregning og budutvelgelse, samt et ønske om å presisere gjeldende praksis i vilkårene.

Endringene knytter seg til

1) presisering av beregning av avvik benyttet som underlag i avregning av FCR-leveranse, og

2) ny praksis for klarering av FCR i D-1-markedet.

Oppdatert vilkårsdokument samt informasjonsbrev som beskriver endringene, finnes på informasjonssiden om primærreservemarkedet.

Oppgjør for primærreserver i EUR fra uke 15.

Etter overgang til ny versjon av et av våre IT-systemer er det kommet en utfordring knyttet til håndtering av desimaler i avviksrapportene for primærreserver. Dette medfører at vi må avvente fakturering av oppgjørene for primærreserver i EUR fra og med uke 15 inntil dette er løst. Vi arbeider med å rette dette og så snart det er rettet vil sende ut kreditfakturaene.

Vi beklager de ulempene dette medfører.

Særskilte påskefrister for reservemarkedene .


Alle budfrister som normalt er torsdag og fredag i uke 16 er endret til tirsdag 16.04.2019.

Dette gjelder:

 • aFRR for uke 17, med frist kl 10:00.
 • RKOM-helg for uke 16 og RKOM-uke for uke 17, med frist kl 12:00.
 • FCR helg for uke 16 og hverdager for uke 17, med frist kl 14:00

Tilbudsperioden er også utvidet. 

Statnett har gjennomført spesialkjøp av RKOM for uke 15.

På grunn av begrenset tilgang på ressurser i RK-markedet retning opp har Landssentralen i dag gjennomført kjøp i RKOM-markedet for uke 15, med leveranse fra onsdag 10.04.2019 til fredag 12.04.2019 i tidsrommet 05-24. RKOM-ressurser anskaffet i spesialkjøp prissettes som pay-as-bid.

Berørte aktører er kontaktet og gjort kjent med tilslag.

Ved spørsmål, kontakt d-vakt@statnett.no.

Nytt tidspunkt for overgang til EUR for FCR D-1-markedet.

Viser til tidligere publisert tidsplan for overgang til EUR for FCR-markedene. På grunn av utfordringer med videresalg av FCR til de andre nordiske landene har vi ikke mulighet til å gå over til EUR før vi har felles klarering med Svenska kraftnät (Svk) for FCR i D-1-markedet. Det vil først skje fra og med handelsdag 7. mai 2019 for leveranse 8. mai 2019.

Ukemarkedene vil ha overgang til EUR som først planlagt.

Oppdatert tidsplan finnes her.

Avlyst kjøp i markedet for primærreserver for tirsdag 2. april.

Grunnet omfattende IKT-problemer med en ny versjon av landssentralens markedssystem (fifty)knyttet til innsending av bud til markedet for primærreserver vil det ikke bli gjennomført kjøp i dette markedet for tirsdag 2. april. Behovet for reserver blir håndtert gjennom systemkritiske vedtak etter forskrift om systemansvar (fos) § 9. 

Nytt tidspunkt for overgang til EUR for RKM vedrørende vilkårsendring 02.04.2019.

Viser til tidligere publisert melding for overgang til EUR for RKM. Nytt tidspunkt for endring av hovedvaluta i Fifty fra NOK til EUR er 2. april 2019 kl. 12.00. Fram til kl. 12.00 er det kun mulig å gi bud i NOK/MWh. Etter kl. 12.00 er det mulig å gi bud i både EUR/MWh og NOK/MWh.

Publisering av RK-priser 2. april 2019:

 • Fram til kl. 10.00 publiserer Statnett RK-priser i NOK.
 • I tidsrommet kl. 10.00 og 12.00 settes Fifty v14.0 i produksjon, og da publiseres det ikke RK-priser.
 • Etter kl. 12.00 publiseres RK-priser i EUR, inkludert for de timene det ikke har vært publisert RK-priser (kl. 10.00-12.00).

Etter produksjonssetting av Fifty v14.0, vil all utsending av avregningsunderlag være i EUR. Det betyr at avregningsunderlag for driftsdøgnet 2. april, som sendes ut til aktører ca kl. 01.35 3. april, er i EUR.

Presisering av tidspunkt for overgang til EUR for RKM vedrørende vilkårsendring 02.04.2019.

Viser til tidligere publiserte markedsvilkår for regulerkraftmarkedet (RKM) gjeldende fra 2. april 2019. Endringen i hovedvaluta i Fifty fra NOK til EUR skjer ved driftsettelse av ny funksjonalitet (Fifty v.14), 2. april 2019 kl. 14.00. Fra dette tidspunkt vil det være mulig for aktører i RKM å angi bud i EUR/MWh. Aktører må da også være i stand til å motta grunnlag for balanseavregning i EUR.

Kapasitet for aFRR ukene 14-26, 2019.

Det er publisert informasjon på Statnetts hjemmeside om innkjøp av kapasitet for aFRR for ukene 14-26, 2019. For Norge vil innkjøpet som tidligere være ca. 105 MW i de aktuelle timene.

Link til melding:

https://www.statnett.no/contentassets/641f63152efe44eea566aaa9a22cb0b3/market-information_afrr-procurement-q2-2019.pdf

For all leveranse uke W, vil markedene klareres torsdag uke W-1, klokka 10, som i dag. Tilbudsperioden er også uforandret.

Kapasitet for aFRR ukene 14-26, 2019.

Det er publisert informasjon på Statnetts hjemmeside om innkjøp av kapasitet for aFRR for ukene 14-26, 2019. For Norge vil innkjøpet som tidligere være ca. 105 MW i de aktuelle timene.

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/sekundarreserver/

Detaljert tidsplan for overgang til EUR for FCR-markedene vedrørende vilkårsendring 02.04.2019 .

Viser til tidligere publiserte markedsvilkår for primærreserve (FCR) gjeldende fra 2. april 2019. Den detaljerte tidsplanen for overgang til EUR som følger av nye vilkår for FCR-markedene er nå publisert. De ulike handelstidspunktene og leveranseperiodene for de forskjellige produktene og segmentene i FCR-markedene medfører at de nye vilkårene praktisk sett vil bli gjeldende ved forskjellige tidspunkter. Vi ønsker derfor å presisere når aktører i FCR-markedene kan benytte seg av EUR som hovedvaluta, og når markedsresultat og avregning endres fra NOK til EUR.

Detaljert tidsplan finnes her.

Nye vilkår for FCR, RKM og produksjonsglatting trer i kraft 2. april 2019.

Viser til tidligere publiserte markedsvilkår for markedene for primærreserve (FCR), regulerkraft (RK) samt produksjonsglatting. Flere av endringene i vilkårene er knyttet til idriftsettelse av Fifty MMS v14.0.

Fifty MMS v14.0 har vært utsatt på grunn av kompleksitet i leveransen, og ny dato for idriftsettelse er 2. april 2019. Nye vilkår er gjeldende fra samme dato.

For FCR-markedet og RKM er det innført krav til at nye reguleringsobjekt må godkjennes av Statnett for å kunne delta i markedet. Søknadsskjema for å bli prekvalifisert er publisert sammen med nye vilkår for hvert marked.

EUR innføres som standardvaluta for avregning og prising i markedsklareringen for FCR-markedet. Detaljert tidsplan for overgang til EUR for FCR-markedene kommer innen kort tid.

Oppdatert informasjon om nye vilkår for FCR, aFRR, RKM og produksjonsglatting.

Oppdatert informasjon om nye vilkår for FCR, aFRR, RKM og produksjonsglattingIdriftsettelse av Fifty MMS v14.0 planlagt 05.03.19 blir utsatt grunnet kompleksitet i leveransen. Utsettelsen medfører også utsettelse for ikrafttredelse av nye vilkår for FCR, RKM og produksjonsglatting. Ny dato for idriftsettelse og ikrafttredelse av nye vilkår vil bli kommunisert senest 4 uker i forkant. Vi estimerer dette til å bli i løpet av Q2 2019. Selv om idriftsettelsen blir utsatt så ønsker vi å opprettholde dialog og plan for test for de aktørene som er involvert i det.

Nye vilkår for sekundærreserve, aFRR, er uavhengig av Fifty MMS v.14.0 og vil tre i kraft i henhold til tidligere kommunisert dato 05.03.19.

Her finner du nye markedsvilkår for sekundærreserve, aFRR

Feil på oppgjør for RKOM ukene 50, 51 og 52.

Viser til tidligere melding om feil i oppgjør for RKOM sendt 8 januar 2019.

Feilen er nå rettet. Nytt datagrunnlag for avviksrapport er publisert til FiftyWeb.

Statnett vil sende korreksjonsoppgjør for ukene 50, 51 og 52. Oppgjøret for uke 1 vil sendes på vanlig måte, om enn noe forsinket.

Vi beklager de ulempene dette medfører.

For spørsmål knyttet til avregning av RKOM, vennligst kontakt Landsentralen på epost: D-vakt@statnett.no

Fritak fra vedtak om levering av grunnleveranse, trinn 2.

Produsenter i Norge med aggregater som har krav til levering av grunnleveranse kan søke om fritak fra vedtak om maks 12 % statikk.

Mer informasjon om kriterier for søknad finnes her: link.

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/Primarreserver/

Feil på oppgjør for RKOM ukene 50, 51 og 52.

På grunn av et avvik i et av våre IT-systemer er avregning og fakturering av RKOM for ukene 50, 51 og 52 blitt feil og markedspris for RKOM Hverdager har blitt benyttet for RKOM Helg.

Kreditfakturaer fra Statnett for disse ukene vil bli gjort opp på vanlig måte.

Når avviket er rettet, vil Statnett sende korreksjonsoppgjør for 50, 51 og 52. Oppgjøret av uke 1 vil avvente inntil feilen er rettet.

Vi beklager de ulempene dette medfører.

For spørsmål knyttet til avregning av RKOM, vennligst kontakt Landsentralen på epost: D-vakt@statnett.no

Feil høringsfrist i forrige melding.

Høringsfristen i forrige melding er selvsagt 1.2.2019, og ikke 1.2.2109.

Endring i høringsdokument for systemansvarliges retningslinjer.

I pågående høring av systemansvarliges retningslinjer for å utøve systemansvaret er det i de foreslåtte retningslinjene gjort en mindre endring i § 5 første ledd. Teksten i annet avsnitt endres fra "Systemansvarlig håndterer ikke flaskehalser i distribusjonsnett." til "Systemansvarlig håndterer flaskehalser på transformatorer mellom distribusjonsnett og regionalnett/transmisjonsnett forutsatt at det finnes tilgjengelige regulerkraftbud i distribusjonsnettet som kan avlaste flaskehalsen, og systemansvarlig er varslet om flaskehalsen på forhånd." Høringsfrist for denne endringen og hele høringsdokumentet er fremdeles 1.2.2109.

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/horinger-og-konsultasjoner/horing-om-retningslinjer-for-systemansvaret/

Vedtak om betaling for systemtjenester 2019, jf. fos §27.

Statnett har fattet vedtak om betaling for systemtjenester for 2019 etter forskrift om systemansvaret (fos) § 27. Statnett har mottatt ett skriftlig innspill til varselet om vedtak som ble sendt ut 17.10.18, og Statnett har kommentert dette i vedtaksbrevet.

Vedtaket omfatter produksjonsflytting, regulerstyrke og tilhørende roterende reserve og reaktiv effekt. Vedtaket er i henhold til det som tidligere er varslet for systemtjenestene lastfølge og regulerstyrke. For betaling av reaktiv effekt justerer systemansvarlig den faste betalingsmodellen. For aggregater ≥10 MVA som er tilknyttet regional - og sentralnettet og som bidrar med utveksling av reaktiv effekt, betales 250 kr per installert generatorytelse (MVA) per år. For øvrige systemtjenester hvor det skal betales i henhold til fos § 27, fattes egne vedtak.

For mer informasjon og link til vedtak, se våre nettsider:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/praktisering-av-systemansvaret/systemtjenester/

Problem med forbruks- og utvekslingstall løst. .
  Problemene vi har hatt med forbruk- og utvekslingstall skal nå være løst. Vi beklager ulempene dette har medført.
Feil i forbruks- og utvekslingstall.
  I forbindelse med omlegging av interne støttesystemer har det oppstått en feil i henting av målt utveksling. Dette medfører at vi beregner feil målt forbruk og forbruksprognosen blir feil. Data for målt utveksling, målt forbruk og forbruksprognose som ligger på statnett.no og på Nordpool sine sider har vært feil siden kl. 14:00 i dag. Vi jobber med å utbedre feilen og beklager de ulempene dette medfører.
Problem med forbruks- og utvekslingstall løst.

Problemene vi har hatt med forbruk- og utvekslingstall skal nå være løst. Det kan være litt forsinkelser før det blir oppdatert på statnett.no og Nordpool sine sider. Vi beklager ulempene dette har medført.

Informasjon om reservemarkedene på nye Statnett.no.

I forbindelse med modernisering av hjemmesidene til Statnett har statnett.no fått nytt utseende. Aktører kan finne resultater fra reservemarkedene på følgende side:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/tall-og-data-fra-reservemarkeder/

Feil i forbruks- og utvekslingstall.

I forbindelse med omlegging av interne støttesystemer har det oppstått en feil i henting av målt utveksling. Dette medfører at vi beregner feil målt forbruk og forbruksprognosen blir feil.

Data for målt utveksling, målt forbruk og forbruksprognose som ligger på statnett.no og på Nordpool sine sider har vært feil siden kl. 12:00 i dag.

Vi jobber med å utbedre feilen og beklager de ulempene dette medfører.

Webinar regarding common aFRR capacity market in the Nordics.

Statnett, Svenska kraftnät, Energinet and Fingrid invite market participants and other stakeholders to a webinar regarding the IT-implementation for the upcoming common aFRR capacity market in the Nordics. The purpose of the webinar is to introduce market participants to the IT solution that enables the market.

Date: Wednesday December 12th
Time: 2 pm – 4 pm CET

The meeting will be held in English.

Registration is done by sending an e-mail to: mette.hesjedal@statnett.no. You will then receive the Skype details.

The agenda of the webinar will have two main topics:

·       User interface of the IT-solution

o   A demo of the solution (which is currently under development), where we show some of the key screens and scenarios

·       Technical interface using ECP

o   A high-level walk through of the "Implementation guide aFRR capacity market – BSP"

The final version of the "Implementation guide aFRR capacity market – BSP" is to be found here:  http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/sekundarreserver/

If you have any specific questions to the topics in the agenda, or areas of interested to be covered, please send us an e-mail in advance to mette.hesjedal@statnett.no. It will be possible to ask questions in writing during the webinar, using the chat functionality in Skype.

Please also find information regarding Nordic Balancing Concept (NBM), including update from the aFRR capacity market implementation project here: http://nordicbalancingmodel.net/

Unntak fra krav til minstevolum i regulerkraftmarkedet i NO1 gjeldende fra 17. desember 2018.

Statnett har høsten 2018 gjennomført en vilkårsrevisjon for balansemarkedene. Nye vilkår for opsjonsmarkedet for regulerkraft (RKOM) ble publisert 1.10.2018 og trådde i kraft 12.11.2018. Nye vilkår for regulerkraftmarkedet (RKM) ble publisert 23.10.2018, og har tentativ dato for ikrafttredelse 5.3.2019.  

Statnett ønsker å stimulere til et høyere volum i RKOM i NO1 allerede for vintersesongen 2018/2019. For å ta hensyn til at de nye RKM vilkårene først trer i kraft fra 5.3.2019 vil vi derfor gi et unntak fra gjeldende RKM vilkår datert 7.12.2016. Det betyr at aktører i NO1 har anledning til å by inn inntil ett bud med kvantum fra og med 5 til 9 MW per stasjonsgruppe, med virkning fra 17. desember 2018.

For mer informasjon om unntaket, se varselet på vår nettside her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

Innsending av produksjonsplaner i 2019.

I arbeidet med europeisk koordinering av nettmodeller og arbeidet mot Nordisk RSC, har det tidligere blitt delt informasjon og oppfordring om frivillig innsending av produksjonsplaner til Statnett på tidligere tidspunkt enn dagens praksis.

Fredag 11. mai sendte Statnett ut melding om at arbeidet med Common Grid Model har vært gjenstand for vesentlige forsinkelser, og at alle produsenter bes forberede seg på levering av produksjonsplaner kl. 16:00 fra 1. januar 2019. Denne informasjonen ble sendt med daværende informasjon om nye retningslinjer knyttet til ny fos § 8a.

Nyeste informasjon angående endingene i fos § 8a, og tilhørende retningslinjer, er at dette vil være gjeldende fra 1. juli 2019. Endringer i forskriftsteksten som er vedtatt angir at fra 1. juli 2019 vil frist for innsending av produksjonsplaner fastsettes av systemansvarlig. Nytt tidspunkt for innsending vi da være kl. 16:00. Tidsfristen for innsending av produksjonsplaner vil fra 1. juli 2019 fremkomme av retningslinjer knyttet til systemansvaret.

Vi ønsker å takke alle produsenter som har vært med på den frivillige ordningen. Dere har bidratt til økt forståelse for nettmodellering, forpliktelser og muligheter knyttet til Common Grid Model og Nordisk RSC.

For spørsmål ang endringer i fos §8a og tilhørende retningslinjer, vennligst kontakt Roar Kristensen på epost: Roar.Kristensen@statnett.no

For spørsmål knyttet til Common Grid Model og Nordisk RSC, vennligst kontakt Frida Holand på epost: Frida.Holand@statnett.no

Høring av retningslinjer til systemansvaret - §§ 5, 6, 8, 8a, 8b, 14a og 21.

NVE vedtok i slutten av mai 2018 flere endringer i forskrift om systemansvar i kraftsystemet (fos) - se nyhetssak. Ny fos § 28a pålegger den systemansvarlige å utarbeide forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret. Utarbeidelsen av, og senere endringer i, retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen og innholdet i retningslinjene skal deretter godkjennes av NVE.

Systemansvarlig har utarbeidet et utkast til retningslinjer for § 5 flaskehalser og budområder, § 6 fastsettelse av handelskapasitet, § 8 anmelding, § 8a planlegging av produksjon, § 8b planlagt effektregulering, §14a rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse og § 21 systemvern.
Utkastet til disse retningslinjene sendes nå på høring.

Tidligere i år var utkastet for retningslinjer til § 22 om feilanalyse og statistikk ute på høring.

Endringer i fos § 22 med tilhørende retningslinjer gjøres gjeldende fra 1.1.2019, mens de øvrige bestemmelsene nevnt ovenfor trer i kraft 1.7.2019.

Høringsfrist for retningslinjer for fos §§ 5, 6, 8, 8a, 8b, 14a og 21 er 1.2.2019.

 Link til høringsdokumentet finner du her.

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2018/2019.

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2018/2019 for ukene 46-16, totalt 23 uker, og har besluttet kjøp som følger.

Kjøpt volum er totalt 647 MW. 
Fra produktet RKOM-B er det kjøpt inn 567 MW til pris 10,32 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for alle områder
Fra produktet RKOM-H er det kjøpt inn 80 MW til pris 30,00 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen for alle områder.

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 12.11.2018.
For mer info om RKOM, se: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad  tlf. 2390 3546

Adam Öggesjö        tlf. 2390 3096

23.10.2018 Endring av vilkår for FCR, aFRR, RKM og produksjonsglatting.

Statnett har publisert nye markedsvilkår for markedene for primærreserve (FCR), sekundærreserve (aFRR), regulerkraft, samt produksjonsglatting.

Nye vilkår vil tre i kraft ved idriftsettelse av Fifty MMS v14.0. Antatt dato for idriftsettelse er satt til 5. mars 2019. Statnett vil informere bransjen om endelig dato for idriftsettelse av MMS v14.0 og ikrafttredelse av nye vilkår senest 4 uker i forkant.

Statnett har samlet og kommentert innsendte høringsinnspill.

For øvrige spørsmål knyttet vilkårene, send epost til: martha.oberg@statnett.no

Informasjon om forum for systemtjenester som arrangeres 31. oktober 2018 .

Feil link i forrige melding. Riktig link til informasjon om forum for systemtjenester finner du her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Dialog-og-samarbeid-med-bransjen/Forum-for-systemtjenester/

Varsel om vedtak for betaling for systemtjenester 2019.

Varsel om vedtak for betaling for systemtjenester 2019 etter fos §27 og varsel om vedtak om betaling for systemvern, produksjonsfrakobling 2019, er nå tilgjengelig på Statnett sine nettsider:

 http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/

Varslene blir også sendt per epost til deltakere på forum for systemtjenester, hvor aktører er invitert til å kommentere varselet og utviklingen knyttet til utvikling av nye markedsløsninger og systemtjenester.

Dersom aktørene har kommentarer, må dette skriftlig oversendes systemansvarlig innen 16. november. Endelig vedtak vil fattes av systemansvarlig i etterkant av dette.

Du finner mer informasjon om forum for systemtjenester som arrangeres 31. oktober 2018 her.

Nye markedsvilkår for RKOM fra 12.11.2018.

Statnett har publisert nye markedsvilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM), med virkning fra 12.11.2018. Bakgrunn for endringer, oppsummering av høringsinnspill og nye markedsvilkår for RKOM finnes her: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

Hovedendringene i de nye vilkårene er:

 • Leverandører som er med i ordning for fleksibelt forbruk med redusert tariff tillates deltagelse i RKOM. Statnett stiller krav til at slike leverandører informerer berørt nettselskap om deres deltagelse i RKOM. Varslingsrutiner avtales bilateralt mellom leverandøren og nettselskapet.  I tilfeller der manglende leveranse i RKOM skyldes utkobling etter ordningen for fleksibelt forbruk med redusert tariff, settes avkortningsfaktoren A=2 for både RKOM-H og RKOM-B.

 • Det blir separate oppkjøp for helg og hverdag for RKOM-uke. Budfrist for RKOM-uke Hverdager (mandag-fredag) er normalt fredag kl. 12.00 for kommende uke. Budfrist for RKOM-uke Helg (lørdag-søndag) er normalt torsdag kl. 12.00 for kommende helg.

 • RKOM-sesong handles kun for hverdager.

I tillegg viser vilkårene til en endring som er foreslått i vilkårene for regulerkraftmarkedet (RKM):

 • I NO1 tillates det inntil ett bud med kvantum fra og med 5 til 9 MW per stasjonsgruppe."

Frysperiode i forbindelse med nytt driftssentralsystem.

Statnett skal skifte ut eksisterende driftssentralsystem (SPIDER) med nytt (E-Terra). Det nye systemet skal etter foreliggende plan implementeres i november og desember 2018. I den mest kritiske fasen av implementeringen må mengende topologiendringer i kraftsystemet begrenses til et minimum.

Dette innebærer at det blir en frysperiode for idriftsettelse av nye anlegg i transmisjons- og regionalnett og for gjennomføring av planlagte driftsstanser (Ref. forskrift om systemansvaret § 17.) Det vil også bli begrensninger for når man kan endre balanseansvar og registrere nye produksjonsanlegg.

Frysperioden vil være i perioden 2. desember 2018 – 2. januar 2019.

Se nyhetssak på Kundeportalen for mer informasjon: http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/Frysperiode-i-forbindelse-med-nytt-driftssentralsystem/

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2018/2019.

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2018/2019

Markedsperioden er fra og med uke 46 i 2018, til og med uke 16 i 2019, totalt 23 uker.

Det gis kun bud for markedssegmentet Hverdager (mandag-fredag), Dag (05:00-24:00)

Frist for budgiving er fredag 19.10.2018, kl. 12:00 

Vedståelsesfrist er onsdag 31.10.2018, kl. 12:00 

Budskjema for RKOM-sesong og vilkår for RKOM finnes her: 

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM 

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no

For kommende sesong er reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) satt til minimum 1700 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og minimum 500 MW for å dekke ubalanser. Reservebehovet for å dekke ubalanser kan være høyere enn 500 MW i tilfeller der det forventes flaskehalser mellom elspotområder. Minimum 500 MW dekkes fra produktet RKOM-H eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. 

En del av reservebehovet vil sikres i RKOM-sesong. Marginalpriser i RKOM-sesong kan variere per elspotområde og produkt, basert på behov og forventede flaskehalser mellom elspotområder og en samlet økonomisk vurdering. 

En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler, som for kommende sesong er 135,9 MW. I perioden uke 44/2018-49/2018 er volumet 185,9 MW. Av disse langsiktige kontrakter tilsvarer 94,4 MW produktet RKOM-B gjennom hele vinteren og resterende volum tilsvarer produktet RKOM-H.

Innkjøp i RKOM-uke vil gjennomføres med marginalpris per elspotområde, basert på behov. Det vil innebære at elspotområder med lav tilgang og stort behov av reserver kan få høyere pris enn andre elspotområder. På lik linje kan områder med stor tilgang og mindre behov av reserver få lavere pris enn andre elspotområder. Dette vil gjelde for både RKOM-H og RKOM-B.

Volumet i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke per område ut fra prognoser på forventede ubalanser, produksjon, forbruk, utveksling og sannsynlige flaskehalser. 

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestadtlf 2390 3546

Adam Öggesjö           tlf 2390 3096

Eller send e-post til RKOM@statnett.no

Interessentseminar om den nye nordiske balanseringsmodellen.

De nordiske TSOene vil arrangere et seminar for interessenter om den nye nordiske balanseringsmodellen onsdag 7. november 2018 på Radisson Blu Arlandia Hotel, Stockholm Arlanda mellom kl 10:00 – 15:00.

Les mer om seminaret og meld deg på her:

http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/Interessentseminar-om-den-nye-nordiske-balanseringsmodellen/

Invitasjon til norsk aktørmøte om forslag til nordisk aFRR marked .

Statnett inviterer norske aktører til et telefonmøte onsdag 26.9 kl 13:00 – 14:30 i forbindelse med forslagene til nordisk aFRR kapasitetsmarked og metode for allokering av overføringskapasitet som er på høring frem til 4. oktober. Intensjonen er å gi norske aktører anledning til å ta opp spørsmål knyttet til forslagene. Dette vil være et supplement til det nordiske webinaret torsdag 20.9.

Påmelding til telefonmøte gjøres ved å sende e-post til:

Finn Erik L. Pettersen Finn.Pettersen@statnett.no

Kapasitet for aFRR for ukene 40-52 2018.

Det er publisert informasjon på Statnetts hjemmeside om innkjøp av kapasitet for aFRR for ukene 40-52 2018. For Norge vil innkjøpet som tidligere være ca. 105 MW i de aktuelle timene. 

Link til melding:

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Systemansvar/Market%20information_aFRR%20procurement%20Q4%202018.pdf

Høring om forslag til aktiveringsformål og prising av balanseenergi for europeiske balansemarkeder.

Et felles europeisk TSO-forslag om klassifisering av aktiveringsformål for balanseenergi og prising av balanseenergi og overføringskapasitet benyttet til utveksling av balanseenergi eller ubalansenetting for europeiske markedsplattformen er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer.

Informasjon om høringen er tilgjengelig på

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Horinger-og-konsultasjoner/

Høringen er åpen til 13. november 2018.

Webinar i anledning høring om nordisk aFRR kapasitetsmarked.

Torsdag 20. september fra kl 12:00 til 13:30 inviterer de nordiske TSOene til et åpent webinar i forbindelse med høringen om forslag til marked for aFRR kapasitet og allokeringsmetode for overføringskapasitet. Formålet med møtet er å presentere hovedinnholdet i forslagene som er på høring og svare på spørsmål fra nordiske aktører.

Påloggingsinformasjon til webinaret kan fås ved å sende e-post til:

Finn Erik L. Pettersen finn.pettersen@statnett.no

Statnett vil også tilby norske aktører et eget webmøte i etterkant av dette webinaret. Det vil komme nærmere informasjon om det.

Nytt system for markedsinformasjon utsatt.

Nytt system for markedsinformasjon utsatt

Statnett har sammen med de andre nordiske systemoperatørene gjennomført et prosjekt for å etablere en tjeneste for innsending av data om utilgjengelig kapasitet i forbruk, produksjon eller transmisjon. Lanseringen av denne tjenesten er utsatt på ubestemt tid. Registrering om bruk av tjeneste for innsending av data er ikke pliktig for norske aktører inntil EUs tredje elmarkedspakke er innført.

http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/Nytt-system-for-markedsinformasjon-utsatt/

Implementering av felles aFRR kapasitetsmarked i Norden.

Her følger informasjon knyttet til implementeringen av felles aFRR kapasitetsmarked i Norden.

Implementasjonsguide

Det er nå lagt ut en oppdatert versjon av implementasjonsguiden, (v0.93), for felles aFRR kapasitetsmarked i Norden. Dokumentet er fortsatt under arbeid, og vi oppfordrer markedsaktører og systemleverandører til å gi tilbakemeldinger på denne tidlige versjonen av implementasjonsguiden, samt melde fra om når de forventer å være klare for testing av integrasjoner.

Implementasjonsguiden ligger her: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/sekundarreserver/

Brukervennlighetstest

I uke 42 og 43 planlegger Fifty Nordic MMS-prosjektet å kjøre en rekke brukervennlighetstester for markedsaktører som vil delta i det nye felles aFRR kapasitetsmarkedet. Testen vil ta ca 1,5 time per aktør, og vil bli kjørt i den nye IT-løsningen som er under utvikling. Testene vil finne sted i Statnett sine lokaler i Nydalen i Oslo. Løsningen er kun på engelsk.

Formålet med brukervennlighetstesten er å evaluere systemet, vi tester altså ikke brukerne. Resultatene vil bli benyttet i Fifty-prosjektet internt, og potensielle forbedringer vil bli vurdert. Vi respekterer personvernet til den enkelte bruker, men vi vil beholde nødvendig informasjon for å kunne kommunisere funn fra testen, der målet er å oppnå forbedret brukskvalitet i løsningen.

Aktører som er interessert i å delta i testen, vennligst ta kontakt med Saga Davidsdottir på e-post: saga.davidsdottir@statnett.no.

Høring om forslag til nordisk marked for aFRR kapasitet.

De nordiske TSOene har sendt forslag til nordisk marked for aFRR til høring. Inkludert er forslag til felles harmoniserte regler og prosesser for utveksling og anskaffelse av aFRR og forslag til markedsbasert allokeringsprosess mellom markedsområder med sikte på å utveksle aFRR-kapasitet.

Informasjon om høringen er tilgjengelig på http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Horinger-og-konsultasjoner/

Høringen varer til den 4. oktober 2018.

Statnett ønsker bud i RKOM-uke.

Statnett ønsker bud i RKOM-uke fra leveringsuke 36. Tilbudsfrist for leveringsuke 36 er fredag 31. august kl 12:00. Resultatet publiseres på statnett.no og til den enkelte aktør via Fifty-web innen kl. 14.00. Det er kun behov for bud i Dagsegmentet og kjøp gjøres etter behov fra uke til uke. Ved behov for bud i Nattsegmentet vil dette varsles senere i egen melding. 

For spørsmål, send e-post til D-vakt@statnett.no

Ny frist for valg av NUCS til innsamling og publisering av data.

De nordiske TSO-ene forbereder en ny tjeneste, NUCS, for innsamling og publisering av data om utilgjengelig kapasitet. Dette gjøres for å sikre fortsatt god transparens i kraftmarkedet når vi får flere kraftbørser som følge av europeiske regelverk. 

Markedsaktørene er forpliktet til å bruke NUCS eller en annen godkjent tjeneste til publisering av slike data. Fristen for valg av tjeneste utsettes inntil videre. Dette skyldes at behovet er endret på grunn av fremdriften i etableringen av nye børser i Norden. Informasjon om ny frist vil bli gitt så snart ny informasjon er tilgjengelig.

Mer informasjon: http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/Nordiske-markedsaktorer-ma-velge-tjeneste-for-datainnsending/

Spørsmål kan rettes til inge.stenklov@statnett.no   

RKOM uke 35-37.

Statnett vurderer at det ikke er behov for innkjøp i RKOM-uke markedet for leveringsukene 35-37.

Aktører som normalt deltar trenger ikke å anmelde bud i markedet eller kontrollere tilslag i denne perioden. Fra leveringsuke 38 ønskes det igjen bud i markedet og Statnett vil da vurdere eventuelle innkjøp som normalt. Vil det likevel oppstå behov for innkjøp i perioden vil det bli sendt ut en egen melding om dette med oppfordring om å gi bud.

Varsel om endring av vilkår for produksjonsglatting.

Statnett har publisert forslag til nye vilkår for produksjonsglatting, med tilhørende varsel med informasjon om bakgrunnen for forslagene til endringene. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen 10. september 2018. Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig i etterkant av dette.

Statnett vil også arrangere et høringsmøte den 3. september. For påmelding og øvrige spørsmål knyttet til høringen, send epost til: martha.oberg@statnett.no.

Varsel og forslag til nye vilkår for produksjonsglatting.

Implementering av felles aFRR kapasitetsmarked i Norden.

Her følger informasjon om tidsplan for implementering av felles aFRR kapasitetsmarked i Norden, inkludert et tidlig utkast av implementasjonsguiden for dette markedet. Vi oppfordrer markedsaktører og systemleverandører til å gi tilbakemeldinger på denne tidlige versjonen av implementasjonsguiden, samt melde fra om når de forventer å være klare for testing av integrasjoner.

Vedlegg knyttet til saken ligger her:  http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/sekundarreserver/

Vedlegg:

-         -  Common aFRR Capacity Marked – Information to Balance Service Provider

-         -  Implementation guide – aFRR capacity marked

Varsel om endring av vilkår for FCR, aFRR, RKM og RKOM.

Statnett har publisert forslag til nye markedsvilkår for FCR-markedet, aFRR-markedet, regulerkraftmarkedet og regulerkraftopsjonsmarkedet, med tilhørende varsel med informasjon om bakgrunnen for forslagene til endringene. Kommentarer til varslet om endring av vilkår kan oversendes systemansvarlig innen 10. september 2018. Endelige vilkår vil publiseres av systemansvarlig i etterkant av dette.

Statnett vil også arrangere et høringsmøte den 3. september. Informasjon om møtet vil publiseres på Statnett sin kundeportal. For påmelding og øvrige spørsmål knyttet til høringen send en epost til martha.oberg@statnett.no.

·         Varsel og forslag til nye markedsvilkår for primærreserve, FCR:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/Primarreserver/

·         Varsel og forslag til nye markedsvilkår for sekundærreserve, aFRR:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/sekundarreserver/

·         Varsel og forslag til nye markedsvilkår for regulerkraftmarkedet, RKM:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-regulerkraftmarkedet-RKM/

·         Varsel og forslag til nye markedsvilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet, RKOM:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM/

RKOM uke 24-34.

Statnett vurderer at det ikke er behov for innkjøp i RKOM-uke markedet for leveringsukene 24-34. Aktører som nomalt deltar trenger ikke å anmelde bud i markedet eller kontrollere tilslag i denne perioden. Fra leveringsuke 35 ønskes det igjen bud i markedet og Statnett vil da vurdere eventuelle innkjøp som normalt. Vil det likevel oppstå behov for innkjøp i perioden vil det bli sendt ut en egen melding om dette med oppfordring om å gi bud.

Ny prognose for framtidig budområdeinndeling i Norge.

Statnett har publisert en ny prognose for framtidig budområdeinndeling i Norge. Se dokumentet her:

http://www.statnett.no/Global/Markedsmelding%20-%20Prognose%20for%20fremtidig%20elspotomr%C3%A5deinndeling%202018.pdf

Kapasitet for aFRR for ukene 27-39 2018.

Det er publisert informasjon på Statnetts hjemmeside om innkjøp av kapasitet for aFRR for ukene 27-39 2018. Nytt for i år er at det vil kjøpes kapasitet for aFRR for alle ukene gjennom sommeren. For Norge vil innkjøpet som tidligere være ca. 105 MW i de aktuelle timene. 

Link til melding:

http://www.statnett.no/Documents/Kraftsystemet/Utvikling%20av%20kraftsystemet/Information%20aFRR%20procurement%20Q3%202018.pdf

Innsending av produksjonsplaner.

Høsten 2017 ba Statnett om frivillig innsending av produksjonsplaner kl. 16:00 i forbindelse med etablering av Common Grid Model (CGM) for driftssikkerhetsberegninger for neste dag. Noen leverer derfor i dag planene kl. 16:00, men langt fra alle.

Arbeidet med CGM har i mellomtiden dessverre blitt vesentlig forsinket. Dette skyldes Beredskapforskriftens krav til håndtering av kraftsensitive data og de resulterende krav til IT-sikkerhet, som ble langt mer omfattende og kompliserte enn man hadde antatt tidligere. Behov for å motta planer klokken 16:00 er derfor dessverre ikke tilstede før flere ting er på plass. Vi har derfor heller ikke fulgt opp dette mot de som fortsatt leverer på et senere tidspunkt. Vi regner i dag med at det vil bli et krav om å levere kl. 16:00 på bakgrunn av de reviderte forskriftene fra ca. 1. januar 2019.

Vi er takknemlige for de som har etterkommet vårt ønske om å levere planene kl. 16:00. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte ha medført. De aktørene som i dag frivillig leverer kl. 16:00 kan selv velge kan selv velge om de vil fortsette med å sende kl. 16:00 eller gå midlertidig tilbake til et senere tidspunkt.

Alle henstilles til å forberede seg på levering kl. 16:00 fra januar 2019.

Særskilte frister for reservemarkedene i uke 20.

Alle budfrister som normalt er torsdag i uke 20 er endret til onsdag 16.05.2018.

Dette gjelder:
- aFRR for uke 21, med frist kl 10:00.
- FCR helg for uke 20 med frist kl 12:00.

Budfrister som normalt er fredag er ikke endret.

Særskilte frister for reservemarkedene i uke 19.

Alle budfrister som normalt er torsdag i uke 19 er endret til onsdag 9.05.2018.

Dette gjelder:
- aFRR for uke 20, med frist kl 10:00.
- FCR helg for uke 19 med frist kl 12:00.

Budfrister som normalt er fredag er ikke endret.

Anskaffelse av raske reserver for pilotprosjektet "FFR".

Anskaffelse av raske reserver for pilotprosjektet "FFR":

Formålet med pilotprosjektet er å få kunnskap om kilder til raske reserver, hvor mye som kan gjøres tilgjengelig for systemdriften, hvilke kostnader dette har for leverandører av reserve, og hva dette betyr for samfunnsøkonomiske kostnader.

Statnett inviterer til tilbud på leveringsevne og reserve for leveranse i ukene 24-36. Reserven skal aktiveres ved frekvens 49.6 Hz (lokal måling), og være fullt aktivert etter 2 sekunder. Anskaffelsesunderlag er sendt til bransjeorganisasjoner og mulige tilbydere som har deltatt i diskusjoner. Eventuelle andre tilbydere kan få underlaget ved å kontakte Synnøve Skjelbreid Salthe (synnove.salthe@statnett.no).

Tilbudsfrist er 3. mai kl. 12.00.

Information_aFRR ramp-up180321.

Informasjon om aFRR ramp-up er publisert på http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/sekundarreserver/

IKT-problemer hos Statnett er nå løst.

Statnett har hatt problemer med IT-infrastruktur i tidsrommet kl. 11:00-14:30 i dag. Problemene medførte at Statnett ikke kunne motta produksjonsplaner, RK-bud eller andre meldinger fra aktørene. Disse problemene er nå løst, og planer og meldinger kan derfor sendes inn på vanlig vis. Noen forsinkelser på bekreftelsesmeldinger fra Statnett må forventes, da meldingskøen er svært lang.

Problemer med meldinger til Fifty.

Pga problemer med mailservermottaker opplever vi problemer med å ta i mot meldinger som skal til Fifty. Markedsaktørene kan oppleve å få meldinger avvist eller satt på vent.

Særskilte påskefrister for reservemarkedene i uke 13 .

Alle budfrister som normalt er torsdag og fredag i uke 13 er endret til tirsdag 27.03.2018.

Dette gjelder:
- aFRR for uke 14, med frist kl 10:00.
- FCR helg for uke 13 og hverdager for uke 14, med frist kl 12:00.
- RKOM-uke for uke 14, med frist kl 12:00.

Nordisk studie av fremtidig inertia-problematikk.

De nordiske systemoperatørene startet i 2016 fase to av en studie av fremtidig inertia i kraftsystemet.

Studien har som mål å estimere fremtidig variasjon av treghet eller inertia i det nordiske kraftsystemet, evaluere mulige tiltak for å håndtere situasjoner med lite tilgjengelig inertia, og se på ulike muligheter for overvåkning av frekvensstabiliteten og prognostisere hvor mye inertia som vil være tilgjengelig.

Rapporten finnes tilgjengelig på http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/Nordisk-studie-av-fremtidig-inertia-problematikk/

Quarterly report on available transmission capacity for the energy market.

Nordic TSOs are starting the publication of quarterly report on available transmission capacity for the energy market. The report shows the average capacity available for the energy market (ATC) compared to the maximum value (NTC), for all connected Nordic bidding zones, and for interconnectors to other synchronous systems. In cases of average capacity lower than 75%, the report explains the main reasons for capacity reduction. The report can be accessed by the link below.

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Systemansvar/Transmission%20capacity%20available%20to%20the%20market%20-%20Report%20Q3_2017.pdf

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Systemansvar/Transmission%20capacity%20available%20to%20the%20market%20-%20Report%20Q2_2017.pdf

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Systemansvar/Transmission%20capacity%20available%20to%20the%20market%20-%20Report%20Q1_2017.pdf

New reports will be posted to: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Nedlastingssenter/Rapporter-fra-landssentralen/

Behov for bud i RKOM-uke nattsegment uke 7-10.

I perioden uke 7-10 kan det bli aktuelt med kjøp i RKOM-uke nattsegment. Statnett ber i den forbindelse om bud i RKOM-uke for nattsegmentet for disse uker. Nattsegmentet er definert som mandag-søndag kl 00:00-05:00. 

Innkjøp gjøres etter behov og beslutning om kjøp gjøres ukentlig fredager kl 12 for neste uke.

For spørsmål send e-post til D-vakt@statnett.no

Behov for bud i RKOM-uke nattsegment for uke 6.

Grunnet kaldt vær og forventet lav tilgang på bud i RK-markedet kan det bli aktuelt med kjøp i RKOM-uke nattsegment. Statnett ber i den forbindelse om bud i RKOM-uke for nattsegmentet for uke 6. Nattsegmentet er definert som kl 00:00-05:00. 

For spørsmål send e-post til D-vakt@statnett.no

IKT-problemer hos Statnett er nå løst.

Statnett har hatt problemer med IT-infrastruktur i tidsrommet kl. 14:00-17:15 i dag. Problemene medførte at Statnett ikke kunne motta produksjonsplaner, RK-bud eller andre meldinger fra aktørene. Disse problemene er nå løst, og planer og meldinger kan derfor sendes inn på vanlig vis. Noen forsinkelser på bekreftelsesmeldinger fra Statnett må forventes, da meldingskøen er svært lang.

Kapasitet for aFRR for ukene 1-26 2018.

Det er publisert informasjon på Statnetts hjemmeside om innkjøp av kapasitet for aFRR for ukene 1-26 2018. For Norge vil innkjøpet som tidligere være ca. 105 MW i de aktuelle timene.

Merk at i uke 1 vil det kun bli kjøpt inn for tirsdag-fredag. 

Link til melding:

http://www.statnett.no/Documents/Kraftsystemet/Utvikling%20av%20kraftsystemet/Procurement%20of%20aFRR%20in%20the%20first%20half-year%202018.pdf

Vedtak for betaling for systemtjenester 2018 jf. fos §27.

Vedtak om betaling for systemtjenester 2018 etter forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) §27 er nå tilgjengelig på Statnett sine nettsider:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/

Vedtaket vil også bli sendt ut per firmapost.

Statnett har mottatt 4 innspill til varselet om vedtak som ble sendt ut 18.10.2018, og vedtaket er i henhold til det som tidligere er varslet. For systemtjenesten systemvern (fos § 21), herunder produksjonsfrakobling (PFK) og belastningsfrakobling (BFK frekvensstyrt og hendelsesstyrt) gis egne varsler og vedtak om betaling. Betaling for omprioriteringer av planlagte driftsstanser (fos § 17 siste ledd) fattes også i egne vedtak.

Du finner mer informasjon om forum for systemtjenester her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/Forum-for-systemtjenester/

Forslag til inndeling i LFC-blokker i det nordiske synkronsystemet.

Systemoperatørene i Danmark, Norge og Sverige er enige om en modell for framtidig balansering av det synkrone skandinaviske kraftsystemet. Nå legges det fram et forslag om frekvensreguleringsblokker  (LFC-blokker) på høring. Dette er et første viktig skritt mot etablering av den nye balanseringsmodellen. Aktører inviteres til å gi innspill.

Mer informasjon på Statnetts høringsside: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Horinger-og-konsultasjoner/

Oppdatert melding om utilgjengelighetsdata.

Meldingen om "Innsamling og publisering av data for utilgjengelig kapasitet" sendt 13/11 kl 14:00 er oppdatert. Se oppdatert informasjon her: http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/Innsamling-og-publisering-av-data-for-utilgjengelig-kapasitet/

Konsultasjon angående nye europeiske plattformer for balansering.

ENTSO-E gjennomfører nå to konsultasjoner for design av nye plattformer for balansemarkedene i Europa.

MARI-prosjektet skal implementere en plattform for utveksling av mFRR.

PICASSO-prosjektet skal implementere en plattform for utveksling av aFRR.

Vi oppfordrer norske aktører til å bidra med sine innspill til designet av disse markedsplassene som blir sentrale i fremtidens balansemarkeder.

Les mer på Statnetts samleside for konsultasjoner og høringer

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Horinger-og-konsultasjoner/

Landssentralens halvårsrapport 1/2017 er publisert.

Halvårsrapporten, og øvrige rapporter, finner du her:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Nedlastingssenter/Rapporter-fra-landssentralen/

Elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting.

Det vises til varsel om krav til elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting publisert 15. juni 2017. Statnett har publisert svar på høringsinnspillene samt et informasjonsskriv om elektronisk bestilling.

Statnett planlegger å innføre bruk av elektronisk bestilling fra april 2018. Krav til elektronisk bestilling av regulerkraft og produksjonsflytting vi gjelde fra utgangen av 2019. For å oppfordre til tidligere oppstart, gir Statnett en kompensasjon til de aktørene som er i gang med elektronisk bestilling innen 15. mai 2018. Aktører som planlegger å bli godkjent innen 15. mai 2018, og som ikke allerede har indikert dette, oppfordres til å varsle Statnett innen 15. desember 2017.

For mer informasjon, se de publiserte dokumentene:

Svar på høringsinnspill:

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM/Oppsummering%20av%20h%c3%b8ringsinnspill%20til%20elektronisk%20bestilling%20av%20regulerkraft%20og%20produksjonsflytting.pdf

Informasjonsskriv:

http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/RKOM/Informasjon%20om%20elektronisk%20bestilling%20av%20regulerkraft%20og%20produksjonsflytting.pdf

Fritak fra vedtak om levering av grunnleveranse.

Fritak fra vedtak om levering av grunnleveranse

Produsenter i Norge med aggregater som ikke er kritiske for støtte i separatdrift kan søke om fritak fra vedtak om maks 12 % statikk. Fritaket kan skje enten ved aktivering av dødbånd eller økt statikk.

Mer informasjon om kriterier for søknad finnes her:

http://www.statnett.no/PageFiles/4044/Fritak%20fra%20vedtak%20om%20levering%20av%20grunnleveranse.pdf

[dokumentet er plassert her: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Markedsinformasjon/Primarreserver/]

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2017/2018.

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2017/2018 for ukene 45-16, totalt 24 uker, og har besluttet kjøp som følger.

Kjøpt volum for områder NO2/NO3/NO4/NO5 er totalt 545 MW, der hele volumen er av RKOM-B. Prisen i disse områdene er 8,20 kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen.

Kjøpt volum for område NO1 er 80MW, der 50MW er av RKOM-B og 30MW av RKOM-H. Prisen i dette område er 27,00kr/MW/time. Tilslag er gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen.

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 26.09.2016. Bud med tilslag i NO1 får en høyere pris grunnet forventning om flaskehals inn til området og krav på reserver.

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad           tlf. 2390 3546

Adam Öggesjö                       tlf. 2390 3096

Nordisk prosjekt for frekvensforbedring - første fase avsluttet .

I slutten av 2014 startet de nordiske TSO-ene et prosjekt for frekvensforbedring, også kalt "Revision of the Frequency Containment Process". Prosjektets mål er å revidere og harmonisere nordiske krav til primærreserve (FCR-N og FCR-D), og det overordnede målet er å forbedre frekvenskvaliteten.

Prosjektets første fase er nå avsluttet. Omfattende arbeid har resultert i et første utkast til en harmonisert nordisk kravspesifikasjon, samt støttende dokument. Arbeidet er gjort i samarbeid mellom de nordiske TSO-ene og en referansegruppe bestående av kraftprodusenter, industri, utstyrsprodusenter, bransjeorganisasjoner m.fl.

Mer informasjon om prosjektet og dokumentene finnes her:

http://www.statnett.no/Kundeportal/Kundeinformasjon/Felles-nordisk-prosjekt-for-revisjon-av-krav-til-primarreserve--forste-fase-avsluttet/

Varsel om vedtak for betaling for systemtjenester 2018 jf. fos §27.

Varsel om vedtak for betaling for systemtjenester 2018 etter fos §27 er nå tilgjengelig på Statnett sine nettsider:

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Systemansvaret/Systemtjenester/

Varselet er også sendt per epost til deltakere på forum for systemtjenester, hvor aktører er invitert til å kommentere varselet og utviklingen knyttet til utvikling av nye markedsløsninger og systemtjenester.

Dersom aktørene har kommentarer, må dette skriftlig oversendes systemansvarlig innen 15. november. Endelig vedtak vil fattes av systemansvarlig i etterkant av dette. Tilbakemeldinger sendes systemansvarlig per epost til firmapost@statnett.no merket med 12/01258.

Du finner mer informasjon om forum for systemtjenester her.

Frivillig ordning: Tidligere innsending av produksjonsplaner.

Statnett har tidligere, bl.a. på Forum for Systemtjenester, kommunisert at det i forbindelse med europeiske prosesser etter hvert vil bli behov for tidligere innsending av produksjonsplaner. Se også Melding fra Landssentralen 12.01.2017.

Bakgrunnen for dette behovet er etablering av en felles europeisk nettmodell ("Common Grid Model" eller CGM) for blant annet kapasitetsberegninger i henhold til Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management. Modellen etableres daglig for 24 timer neste dag og 24 timer dagen etter. Statnett skal oversende modellen for felles beregning neste dag innen kl. 18:00, og vi vil trenge to timer for interne prosesser og kvalitetskontroll. Det er derfor nødvendig at vi får inn produksjonsplaner innen kl. 16:00. Daglige testkjøringer skal starte fra 1. november, og det vil derfor være fra denne datoen at vi har behov for produksjonsplanene innsendt innen kl. 16.00.

Dagens frist, kl. 19:00, er angitt i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Denne forskriften er som kjent under endring, og intensjonen er at endringene i forskriften skal tre i kraft fra 1. januar 2018.  NVE legger i høringen opp til at det skal etableres detaljerte retningslinjer til de enkelte bestemmelser i forskriften, og at tidspunkter tas ut av bestemmelsen og inn i retningslinjene. De eventuelle endringene i forskriften er ikke ventet å bli vedtatt før mot slutten av året. Statnett vil derfor spørre produsentene om de kan være med på en midlertidig frivillig ordning for levering av produksjonsplaner innen kl. 16:00 fram til dette blir et formelt krav nedfelt i godkjente retningslinjer. Dette vil være til stor hjelp for å få gjennomført nødvendige tester og få på plass alle rutiner innen formell idriftsettelse av CGM med kapasitetsberegninger i juni 2018.

Vi forstår at det kan variere mellom aktørene hvor enkelt det er å gjennomføre dette, og vi setter pris på om flest mulig gjør dette så snart de har muligheten, også om det blir etter 1. november. Vi vil kunne etablere modellen også om planene kommer senere, men dette vil redusere kvaliteten i modellen, og derfor gi dårligere grunnlag for modelltestene framover. Øvrige rutiner med hensyn til innsending og oppdatering av planer forblir uendret.

Vi håper at flest mulig aktører vil ha kunne levere planer kl. 16:00 så raskt som mulig. Vennligst send en tilbakemelding til firmapost@statnett.no der det refereres til saksnummer 17/01070.

Spørsmål om bakgrunn kan stilles til Gerard Doorman, gerard.doorman@statnett.no.

Spørsmål av praktisk karakter stilles til Landssentralen, landssentral@statnett.no.

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2017/2018.

Markedsperioden er fra og med uke 45 i 2017, til og med uke 16 i 2018, totalt 24 uker.

Frist for budgiving er fredag 13.10.2017, kl. 12:00 

Vedståelsesfrist er onsdag 25.10.2017, kl. 12:00 

Budskjema for RKOM sesong og vilkår for RKOM finnes her: 

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM 

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no

For kommende sesong er reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) satt til minimum 1700 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og minimum 500 MW for å dekke ubalanser. Reservebehovet for å dekke ubalanser kan være høyere enn 500 MW i tilfeller der det forventes flaskehalser mellom elspotområder. Minimum 500 MW dekkes fra produktet RKOM-H eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM.

En del av reservebehovet vil sikres i RKOM sesong. Marginalpriser i RKOM sesong kan variere per elspotområde og produkt, basert på behov og forventede flaskehalser mellom elspotområder og en samlet økonomisk vurdering.

En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler, som for kommende sesong er 135,9 MW. I perioden uke 45/2017-13/2018 er volumet 185,9 MW. Av disse langsiktige kontrakter tilsvarer 94,4 MW produktet RKOM-B gjennom hele vinteren og resterende volum tilsvarer produktet RKOM-H.

Innkjøp i RKOM uke vil i større grad enn tidligere gjennomføres med marginalpris per elspotområde, basert på behov. Det vil innebære at elspotområder med lav tilgang og stort behov av reserver kan få høyere pris enn andre elspotområder. På lik linje kan områder med stor tilgang og mindre behov av reserver få lavere pris enn andre elspotområder. Dette vil gjelde for både RKOM-H og RKOM-B.

Volumet i RKOM uke vurderes ved anskaffelse for kommende uke per område ut fra prognoser på forventede ubalanser, produksjon, forbruk, utveksling og sannsynlige flaskehalser. 

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad tlf 2390 3546

Adam Öggesjö             tlf 2390 3096

Eller send e-post til RKOM@statnett.no