Den umiddelbare reaksjonen på en endring/utfall av produksjon eller forbruk, fanges opp ved at den roterende massen (roterende energien) i kraftsystemet omgjøres til elektrisk energi. I neste omgang vil frekvensen endre seg, noe som i sin tur aktiverer primærreserver (Frequency Containment Reserves, FCR). Denne reguleringen er fullt og helt knyttet til automatiske funksjoner, og er delt i normaldriftsreserver (FCR-N) og driftsforstyrrelsesreserve (FCR-D).

D-2 og D-1-marked

Det er etablert et eget marked for å sikre at det er tilstrekkelig primærrespons i systemet. Markedet for primærreserver består av et D-2 og et D-1-marked. Aktørene velger om de vil delta i ett eller i begge delmarkeder. D-2-markedet kjøres før elspotmarkedet og benyttes av de aktørene hvor denne rekkefølgen er mest hensiktsmessig, mens D-1-markedet kjøres etter elspotmarkedet for å dekke "restbehov" etter energihandelen i Elspot, inklusive utvekslingsønsker fra andre TSO-er. Denne oppdelingen er valgt i samråd mellom Statnett og produsentene for å unngå for stor omlegging av planlagt produksjon etter klarering i elspotmarkedet og for å sikre tilgjengeligheten på tilstrekkelige reservevolumer.

Norge er et langstrakt land med en nettstruktur som kan gi separasjon av nettområder. Det er derfor nødvendig med distribusjon av roterende masse og frekvensstyrte reserver i systemet i ulike deler av nettet.  For å sikre en distribusjon av reservene blant aggregatene som er i drift, stiller systemansvarlig krav til aktører med generatorer over 10 MVA om maksimalt 12 % statikk for aggregat som ikke har fått tilslag i markedet. Aktører som velger å stå utenfor markedet, vil få betalt for leveranse gjennom en vedtatt sats.

Nye nordiske tekniske spesifikasjoner for FCR

De nordiske TSOene har definert nye felles nordiske tekniske krav for FCR-N/D samt krav til prekvalifisering. Videre skal det utarbeides en plan for å implementere ny spesifikasjon i eksisterende anlegg. På Statnetts nettside kan du finne mer informasjon om arbeidet med nordisk frekvensstabilitet.