Den umiddelbare reaksjonen på en endring/utfall av produksjon eller forbruk, fanges opp ved at den roterende massen (roterende energien) i kraftsystemet omgjøres til elektrisk energi. I neste omgang vil frekvensen endre seg, noe som i sin tur aktiverer primærreserver. Primærreguleringen er fullt og helt knyttet til automatiske funksjoner, og er delt i normaldriftsreserver (FCR-N) og driftsforstyrrelsesreserve (FCR-D).

FCR-N aktiveres innenfor normalfrekvensbåndet, 49,9 Hz – 50,1 Hz, og har som hensikt å begrense frekvensavvik ved strukturelle ubalanser mellom produksjon og forbruk. Ved større ubalanser i forbindelse med feilhendelser på produksjonsanlegg, forbruksanlegg eller transmisjonskomponenter, aktiveres FCR-D. FCR-D er delt mellom FCR-D opp for underfrekvens, aktivert i frekvensområdet 49,9 Hz – 49,5 Hz, og FCR-D ned for overfrekvens, aktivert i frekvensområdet 50,1 Hz – 50,5 Hz. Primærreservene skal forbli aktivert til sekundær- og tertiærreservene (aFRR og mFRR) bringer systemet tilbake i balanse. 

D-2 og D-1-marked

Det er etablert et eget marked for å sikre at det er tilstrekkelig primærrespons i systemet. Markedet for primærreserver består av et D-2 og et D-1-marked. Aktørene velger om de vil delta i ett eller i begge delmarkeder. D-2-markedet kjøres før elspotmarkedet og benyttes av de aktørene hvor denne rekkefølgen er mest hensiktsmessig, mens D-1-markedet kjøres etter elspotmarkedet for å dekke "restbehov" etter energihandelen i Elspot, inklusive utvekslingsønsker fra andre TSO-er. Denne oppdelingen er valgt i samråd mellom Statnett og produsentene for å unngå for stor omlegging av planlagt produksjon etter klarering i elspotmarkedet og for å sikre tilgjengeligheten på tilstrekkelige reservevolumer.

Norge er et langstrakt land med en nettstruktur som kan gi separasjon av nettområder. Det er derfor nødvendig med distribusjon av roterende masse og frekvensstyrte reserver i systemet i ulike deler av nettet.  For å sikre en distribusjon av reservene blant aggregatene som er i drift, stiller systemansvarlig krav til aktører med generatorer over 10 MVA om maksimalt 12 % statikk for aggregat som ikke har fått tilslag i markedet. Aktører som velger å stå utenfor markedet, vil få betalt for leveranse gjennom en vedtatt sats.


Vil du levere FCR?

Statnett er hele tiden interessert i nye aktører til reservemarkedene. Nye aktører må gjennom en prekvalifiseringsprosess for å verifisere at responsen til reservene møter de tekniske spesifikasjonene. Mer informasjon om deltagelse i FCR-markedet, prekvalifisering, tekniske krav og søknadsskjema kan finnes i dokumentene nedenfor.


Nye nordiske tekniske spesifikasjoner for FCR

De nordiske TSOene har definert nye felles nordiske tekniske krav for FCR-N/D samt krav til prekvalifisering. De nye kravene er utviklet i henhold til den europeiske forordningen om systemdrift og ble godkjent av de nordiske reguleringsmyndighetene 3. april 2023. Kravene vil i Norge tre i kraft 1.1.2024. Markedsvilkårene for deltagelse i FCR-markedene vil oppdateres slik at de henviser til de nye kravene.

For eksisterende tilbydere av FCR i markedet vil det være en transisjonsperiode fra og med Q1 2024 som kan vare til 2028, der alle reguleringsobjekt må prekvalifisere seg i henhold til de nye kravene for å fortsatt ha markedstilgang. Figur under viser veikart for overgangen til nye tekniske krav.

Tidslinje for nye tekniske krav til primærreserver (FCR)
Tidslinje for nye tekniske krav til primærreserver (FCR)

 

De nordiske TSOene har utarbeidet materiale som skal støtte prekvalifiseringsprosessen. Oversikten over det nye og oppdaterte materiale kan sees nedenfor.

  • Technical Requirements for Frequency Containment Reserve Provision in the Nordic Synchronous Area – Detaljert beskrivelse av de tekniske kravene og prekvalifiseringsprosessen.
  • Prequalification tool – Et program til bruk for å evaluere prekvalifiseringstestene. NB! IT-verktøyet er fortsatt under utvikling og vil bli oppdatert i løpet av implementeringsperioden.

    Last ned programmet ved å klikke på denne linken

  • User manual Prequalification Tool – Støttedokument til prekvalifiseringsprogrammet.
  • Implementation and Tuning Guideline for FCR Provision – Støttedokument knyttet til tuning av FCR-leveranse enheter.