aFRR (automatic frequency restoration reserve) bringer frekvensen tilbake til 50,00 Hz, og frigir dermed den aktiverte primærreserven slik at den er tilgjengelig til å håndtere nye feil og ubalanser. I øvrige Europa brukes aFRR også for å kontrollere balansen per land. aFRR omtales også som sekundærregulering eller Load Frequency Control (LFC).

I likhet med primærreserver er dette en automatisk reguleringsfunksjon. I dag er det i hovedsak produksjonsanlegg som leverer aFRR. Sekundærreserver fungerer ved at TSOen sender et reguleringssignal til leverandørens (BSP) kontrollsystem, som automatisk endrer produksjonen eller forbruket i anlegget. Responstiden for aFRR er i dag maksimalt fire minutter etter mottatt signal fra TSOen. Den automatiske aktiveringen av aFRR håndterer vi i Statnetts driftssentralsystem. Automatikken følger med på om frekvensen er over eller under 50,00 Hz og aktiverer aFRR jevnt blant alle leverandører i hele Norden, såkalt pro rata.

Dagens marked

aFRR ble implementert i Norden i 2013. Siden da har nordiske TSOer i fellesskap bestemt hvilke volumer vi skal kjøpe inn, når vi skal bruke aFRR, og hvordan vi skal fordele reservene mellom de nordiske landene.

De siste årene har TSOene prioritert å kjøpe aFRR i de timene hvor det er ekstra vanskelig å holde balansen – ramping-timene på morgenen og kvelden, og i forbindelse med døgnskift.

TSOene har tidligere kjøpt inn reserver i ukentlige nasjonale markeder med noe ulike design. Nå utvikles et felles nordisk aFRR-kapasitetsmarked med daglige oppkjøp. For å sikre en god overgang til dette markedet, er det lagt til rette for at den nye IT-løsningen skal kunne brukes for nasjonale aFRR-kapasitetsmarkeder. Som et første trinn har Statnett implementere et nytt nasjonalt marked som i store deler bygger på det fremtidige markedsdesignet for et nordisk felles marked. Oppstart var 29. november 2021.

Informasjon om anskaffet volum publiseres i dokumentlisten "Market information aFRR procurement" som du finner lenger ned på siden og på nordisk NUCS-løsning.

Mer info om deltagelse i dagens norske aFRR-markedet finner du i vilkårene nedenfor.

Utvikling av aFRR som en del av Nordic Balancing model (NBM)

Utvikling av aFRR inngår i planene for Nordic Balancing Model.

Nordisk kapasitetsmarked

Vi arbeider med å utforme et felles nordisk marked for aFRR-kapasitet med oppstart tidligst Q4 2022. Dette marked skal sikre effektiv anskaffelse av aFRR for TSOene og være en felles markedsplass for nordiske aFRR-leverandører.

Utviklingen av det nordiske aFRR-markedet bygger på erfaringer fra pilotprosjektet Haslepiloten der Statnett og Svenska kraftnät reserverte overføringskapasitet for utveksling av reserver basert på en samfunnsøkonomisk optimering av overføringskapasiteten i energimarkedet (spotmarkedet) og reservemarkedet.

Etter avsluttet pilot har det blitt gjennomført et nordisk arbeide med etablering av felles metode/markedsdesign for et nordisk marked. Metoden for etablering av nordisk kapasitetsmarked ble godkjent av ACER i 2020.

Implementeringen av felles nordisk aFRR-kapasitetsmarked er avhengig av kvaliteten på ny metode for kapasitetsfastsettelse i day-ahead-markedet, såkalt "flowbased" -metoden. Implementering av denne pågår i Norden. Med bakgrunn i dette forventes ikke idriftsettelse av felles nordisk aFRR-kapasitetsmarked før tidligst Q4 2022.

De nordiske TSOene planlegger først å ta i bruk den nye IT-løsningen i sine nasjonale aFRR-kapasitetsmarkeder før idriftssettelsen av felles nordisk aFRR-kapasitetsmarked.

Fortløpende informasjon rundt oppstart vil bli kommunisert via Landssentralens meldingstjeneste, IKT-gruppe for systemtjenester og balanseansvaret (ISB), samt dedikerte aktørmøter.

Aktiveringsmarked

I planene til de nordiske TSOene ligger det at vi skal over til et aktiveringsmarked for aFRR basert på prinsippene om MACE[1] – at man beregner aFRR-behovet per elspotområde og så finner de billigste budene å aktivere i en felles optimalisering. I et aktiveringsmarked vil reservene aktiveres i prisrekkefølge i stedet for pro-rata som i dag, og at tilbyderne kan levere aktiveringsbud selv om de ikke har deltatt i et kapasitetsmarked.

Statnett håper at et nordisk aktiveringsmarked for aFRR kan være klart i løpet av 2024. Utviklingen i arbeidet med ny nordisk balanseringsmodell kan følges på NBM sin nettside. Prosessen for etablering av et aktiveringsmarked vil være tett knyttet til prosessen for tilknytting til den felles-europeiske plattformen for aFRR (PICASSO), som er en del av implementering av europeiske retningslinjer for balansering (EBGL) 

[1] Modernised Areal Control Error eller innstillingsfeil - dette innebærer at ubalansen per budområde måles og inngår i balanseringsprosessen.