aFRR bringer frekvensen tilbake til 50,00 Hz, og frigir dermed den aktiverte primærreserven slik at den er tilgjengelig til å håndtere nye feil og ubalanser. I øvrige Europa også brukes aFRR også for å kontrollere balansen per land. AFRR omtales også som sekundærregulering eller Load Frequency Control (LFC).

I likhet med primærreserver er dette en automatisk reguleringsfunksjon. I dag er det i hovedsak produksjonsanlegg som leverer aFRR. Sekundærreserver fungerer ved at TSOen sender et reguleringssignal til leverandørens (BSP) kontrollsystem, som automatisk endrer produksjonen eller forbruket i anlegget. Responstiden for aFRR er i dag maksimalt to minutter etter mottatt signal fra TSOen. Den automatiske aktiveringen av aFRR håndterer vi i Statnetts driftssentralsystem. Automatikken følger med på om frekvensen er over eller under 50,00 Hz og aktiverer aFRR jevnt blant alle leverandører i hele Norden, såkalt pro rata.

Dagens marked

aFRR ble implementert i Norden i 2013. Siden da har nordiske TSOer i fellesskap bestemt hvilke volumer vi skal kjøpe inn, når vi skal bruke aFRR, og hvordan vi skal fordele reservene mellom de nordiske landene.

De siste årene har TSOene prioritert å kjøpe aFRR i de timene hvor det er ekstra vanskelig å holde balansen – ramping-timene på morgenen og kvelden, og i forbindelse med døgnskift.

TSOene kjøper inn reservene i nasjonale markeder med noe ulike design. Informasjon om anskaffet volum publiseres i dokumentlisten "Market information aFRR procurement" som du finner lenger ned på siden.

Mer info om deltagelse i dagens norske aFRR-markedet finner du i vilkårene nedenfor.

Utvikling av aFRR som en del av Nordic Balancing model (NBM)

Utvikling av aFRR inngår i planene for Nordic Balancing Model.

Nordisk kapasitetsmarked

Vi arbeider med å utforme et felles nordisk marked for aFRR-kapasitet med oppstart tidligst Q1 2022. Dette marked skal sikre effektiv anskaffelse av aFRR for TSOene og være en felles markedsplass for nordiske aFRR-leverandører.

Utviklingen av det nordiske aFRR-markedet bygger på erfaringer fra pilotprosjektet Haslepiloten der Statnett og Svenska kraftnät reserverte overføringskapasitet for utveksling av reserver basert på en samfunnsøkonomisk optimering av overføringskapasiteten i energimarkedet (spotmarkedet) og reservemarkedet.

Etter avsluttet pilot har det blitt gjennomført et nordisk arbeide med etablering av felles metode/markedsdesign for et nordisk marked. Metoden for etablering av nordisk kapasitetsmarked ble godkjent av ACER i 2020.

Implementeringen av felles nordisk aFRR-kapasitetsmarked er avhengig av kvaliteten på ny metode for kapasitetsfastsettelse i day-ahead-markedet, såkalt "flowbased" -metoden. Implementering av denne pågår i Norden. Med bakgrunn i dette forventes ikke idriftsettelse av felles nordisk aFRR-kapasitetsmarked før tidligst Q1 2022.

For å sikre en god innføring av et felles nordisk aFRR-kapasitetsmarked, er det lagt til rette for at den nye IT-løsningen skal kunne brukes for nasjonale aFRR-kapasitetsmarkeder. Som et første trinn vil Statnett implementere et nytt nasjonalt marked som i store deler bygger på det fremtidige markedsdesignet for et nordisk felles marked. Foreløpig tidsplan for dette marked er satt til Q3 2021.

Fortløpende informasjon rundt oppstart vil bli kommunisert via Landssentralens meldingstjeneste, IKT-gruppe for systemtjenester og balanseansvaret (ISB), samt dedikerte aktørmøter.

Aktiveringsmarked

I planene til de nordiske TSOene ligger det at vi skal over til et aktiveringsmarked for aFRR basert på prinsippene om MACE[1] – at man beregner aFRR-behovet per elspotområde og så finner de billigste budene å aktivere i en felles optimalisering. I et aktiveringsmarked vil reservene aktiveres i prisrekkefølge i stedet for pro-rata som i dag, og at tilbyderne kan levere aktiveringsbud selv om de ikke har deltatt i et kapasitetsmarked.

Statnett håper at et nordisk aktiveringsmarked for aFRR kan være klart i løpet av 2024. Utviklingen i arbeidet med ny nordisk balanseringsmodell kan følges på NBM sin nettside. Prosessen for etablering av et aktiveringsmarked vil være tett knyttet til prosessen for tilknytting til den felles-europeiske plattformen for aFRR (PICASSO), som er en del av implementering av europeiske retningslinjer for balansering (EBGL) 

 

[1] Modernised Areal Control Error eller innstillingsfeil - dette innebærer at ubalansen per budområde måles og inngår i balanseringsprosessen.