Gjennom programmet Nordic Balancing Model (NBM) samarbeider de fire nordiske TSOene blant annet om å automatisere regulerkraftmarkedet. Denne delen av NBM-programmet heter “Automated mFRR energy activation market” og omhandler fremtidens regulerkraftmarked.

Raskere flytendringer, høyere oppløsning i markedene, mer utveksling med nabolandene og Europa både i energi- og balansemarkedene, og nye aktører i balansemarkedene gjør at dagens løsninger og prosesser for mFRR-aktiveringsmarkedet ikke lenger er tilstrekkelige. Prosessene må automatiseres og det kreves endringer i hvordan markedet er satt opp. Bl.a. er dette avgjørende for innføring av finere tidsoppløsning i energi- og balansemarkedene Norden. Løsningen opprettholder effektiviteten ved at de billigste budene blir aktivert først, og at tilgjengelig overføringskapasitet utnyttes samtidig som overføringsgrensene mellom områdene overholdes.

I stedet for en manuell vurdering av regulerkraftbehov, vil datamaskiner analysere og bestille etter behov. Når vi samtidig går over til 15 minutters tidsoppløsning vil følgende prosess kjøres hvert kvarter:

  1. En ubalanseprognose kalkulerer prognostisert underskudd/overskudd av kraft i hvert budområde
  2. Lastflytanalyse for hver periode
    • Bud som vil føre til overlast på linjer filtreres ut
    • Bud som må aktiveres for å unngå overlast identifiseres
  3. En felles algoritme for Norden velger ut de mest samfunnsøkonomisk rasjonelle budene basert på ubalanseprognose og tilgjengelig kapasitet mellom budområder
  4. Budaktiveringer for kommende periode sendes ut til aktører

Kort sagt vil en datamaskin vurdere om det er behov for regulerkraft i hvert budområde, og så aktivere tilgjengelige ressurser basert på tilgjengelig kapasitet i transmisjonsnettet.

 

Hvordan påvirker dette aktører?

Hyppigere meldingsutveksling

Overgangen fra balansering på times- til kvartersoppløsning vil føre til hyppigere aktiveringsmeldinger til aktører. I dag videreføres aktiverte bud automatisk til neste time – i fremtidens løsning aktiveres bud kun for et kvarter av gangen, og en ny aktivering for neste periode fører til ny aktiveringsmelding. Det vil ikke lenger være mulig å sette ny start- eller stopptid i svarmelding.


Nye budegenskaper (budattributter)

Når en datamaskin skal velge bud blir kravene til utforming av disse budene strengere. En rekke nye budegenskaper introduseres for at budene skal være maskinlesbare og samtidig kunne gi aktører mulighet til å detaljere begrensninger og mulighetsrom på deres reguleringsressurser. Dette krever en ny prosess for utforming av bud fra aktører. For detaljert informasjon om budegenskaper og detaljer rundt disse henvises det til "Ofte stilte spørsmål" og implementasjonsguiden lenket under.

 

Strengere tekniske krav

Med hyppigere aktiveringer og nye budegenskaper er det ikke lenger mulig for Statnetts operatører å ringe ut bestillinger for hver periode. Dette medfører høyere krav til oppetid på løsninger som elektronisk aktivering og ECP. Disse kravene er til enhver tid beskrevet i vilkår for regulerkraftmarkedet og implementasjonsguiden for mFRR markedet. Statnett har også gitt ut en guide for hvordan man kan sette opp et ECP-endepunkt med forventet 99,9% oppetid som er listet i lenkene nederst på siden.

 

En ny reguleringshverdag

Summen av disse forandringene gir en ny normal for regulerkraftmarkedet. Vi oppfordrer til å gå gjennom materialet som er samlet i lenkene under for å bedre forstå forandringene som kommer. Det blir jevnlig arrangert informasjonsmøter (både nasjonale "ISB-møter" og nordiske webinarer), vennligst ta kontakt på BSP@statnett.no om du ønsker invitasjon til disse.

 

Her finner du mer informasjon