Dagens kontrollanlegg og høyspentapparater er fra 1977 og trenger utskiftning, i tillegg må kontrollbygget EMP-sikres i henhold til beredskapsforskriften. Eksisterende kontrollbygg kan ikke bygges om, et nytt kontrollbygg planlegges derfor bygget øst for eksisterende stasjonsgjerde. Dette bygget vil få ei grunnflate på ca. 670 m2.

Innføringen av 420 kV ledningen mellom Ringerike og Sylling til transformatorstasjonen planlegges flyttet ca. 60 meter mot øst. I tillegg søkes det om andre mindre endringer og midlertidige tiltak for de eksisterende kraftledningene som i dag går inn til transformatorstasjonen. 

Svarthavnveien er i dag adkomstvei til Sylling transformatorstasjon og deles i to ved stasjonen. Statnett eier i dag Svarthavnveien som går opp og langs stasjonsgjerdet i nord. Veien planlegges lagt lengre mot nord i ca. 100 meters lengde for å gi plass til en servicevei inne på stasjonsområdet. Stasjonstomten planlegges derfor utvidet mot nord. Svarthavnveien skal fortsatt være adkomstvei til stasjonens hovedport og til eiendommen Løkka, som ligger vest for stasjonstomta.

Statnett har startet arbeidet med å modernisere transformatorstasjonen.