Strømmast og skog

I Oslo sør og Follo er det behov for et sterkere hovedstrømnett for å sikre fremtidig trygg strømforsyning. I dag forsynes området i hovedsak fra Ulven og Follo sentralnettstasjoner. Kapasiteten i disse stasjonene vil ikke være god nok for å håndtere økt strømforbruk i fremtiden. Regionalnettet er høyt belastet og har heller ikke ledig kapasitet. 

Statnett vil derfor bygge en ny transformatorstasjon på Liåsen som vil koble sammen Statnetts eksisterende 420 kV ledning med regionalnettet til Elvia sine. Stasjonen vil avlaste både Follo og Ulven, og i tillegg vil den legge til rette for økt forbruk. 

Prosjekter hører til Områdeplan Oslo, Akershus og Østfold som beskriver en
trinnvis utvikling av transmisjonsnettet i området.