Opprinnelig konsesjonssøknad ble sendt NVE i 2017. Søknaden var ute på høring og det kom inn flere innspill.  I 2019 sendte også Statnett en tilleggssøknad om ny adkomstvei til stasjonen.

Konsesjonssøknaden fra september 2017 opprettholdes, men det søkes med følgende endringer:

  • • Bygging etter et justert alternativ A
  • • Alternativ B trekkes
  • • Ny trase for adkomstveg
  • • Justert stasjonsplassering
  • • Nye riggområder
  • • Lager og midlertidige deponier
  • • Midlertidig adkomst til mastepunkter

 

Endringssøknaden finner du under 'Relevant dokumenter' her