Siden 1990 er det gjort få investeringer i sentralnettet i Stor-Oslo. Samtidig har strømforbruket økt med 30 prosent. Nå har forbruket økt så mye at den ledige kapasiteten i strømnettet er i ferd med å bli spist opp. Strømforbruket forventes å vokse også i årene som kommer. Dagens nett har for lav kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk.

 

Det har lenge vært planer om en ny transformatorstasjon sør i Oslo. Statnett la for første gang frem konkrete planer om en ny transformatorstasjon på Liåsen i alternativanalysen for Nettplan Stor-Oslo i 2012. Liåsen transformatorstasjon vil koble sammen Statnett sine 420 kV ledninger med Hafslund Nett sine ledninger og kabler. Dette er en effektiv måte å øke kapasiteten til området.

 

Statnett er i gang med å utrede alternative plasseringer for Liåsen transformatorstasjon. I den forbindelse vil vi utføre feltarbeid i området. Vi vil dessuten ta initiativ til dialog med lokale myndigheter og ulike interesseorganisasjoner.

 

– Utredningsarbeidet er viktig for å skaffe oss nok kunnskap til å sikre velfunderte vurderinger og et solid beslutningsgrunnlag. Vi vil også gjøre økonomiske vurderinger og kartlegge bebyggelse, infrastruktur, veier og miljø. Hensyn til omgivelsene og vurdering av beredskap vil også være en viktig del av vurderingen, sier prosjektleder Arild Trædal.

 

Etter at utredningsarbeidet er gjennomført, vil vi søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon. Etter planen blir dette i løpet av første halvår 2016. NVE vil i forbindelse med konsesjonsbehandlingen sende søknaden på høring, og alle berørte vil få mulighet til å uttale seg.

 

Konsesjoner i energisektoren behandles etter Energiloven.