I forlengelsen av konsesjonssøknad oversendt NVE september 2017, søker Statnett om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for nye trase for adkomstvei til Liåsen stasjon.

Den tilleggsøkte adkomstveien vil erstatte adkomstveien til Liåsen transformatorstasjonen, alternativ A som ble omsøkt i konsesjonssøknaden. Den valgte traseen for ny adkomstvei er betydelig kortere og unngår i stor grad arealene til det tidligere deponiet på Grønmo.

Hele tilleggssøknaden ligger tilgjengelig her