Hovedstrømnettet i Oslo må styrkes for å sikre trygg strømforsyning og legge til rette for økt befolkningsvekst, elektrifisering og næringsutvikling. For å oppnå mer helhetlige løsninger, tydeligere og mer forutsigbar nettutvikling og mer effektiv prosjektgjennomføring i området, har Statnett utarbeidet områdeplan Oslo, Akershus og Østfold.

Nye Liåsen transformatorstasjon inngår i trinn 1 av områdeplanen og er et viktig tiltak for å avlaste Ulven og Follo stasjoner, samt gi lokalt økt kapasitet til tilknytning av økt uttak.

- Industriplaner som karbonfangstanlegget ved Klemetsrud og nytt datasenter kan først fullt ut realiseres når Statnett får bygd ut og forsterket hovedstrømnettet sør i Oslo. Regionalnettet er også høyt belastet, har begrenset kapasitet til å forsyne nytt forbruk og må bygges ut for å tilkoble nye effektbehov. Ny transformatorstasjon på Liåsen er et prosjekt som har vært planlagt lenge og mange ulike plasseringer har vært vurdert. Det er nå viktig at vi kan sette i gang arbeidet med å forsterke strømnettet i denne delen av Oslo, forteller prosjektleder i Statnett, Thomas Weisser Fennefoss.

 

Ny transformatorstasjon ved Grønmo gjenbruksstasjon

Transformatorstasjonen vil bli etablert sør for Grønmo gjenbruksstasjon og vil innebære bygg- og anlegg med plass til fire transformatorsjakter. Stasjonsområdet vil beslaglegge ca. 18 dekar hvor ca. 11 dekar er opparbeidet areal til stasjonen. Dette er ca. 6 dekar mindre enn i opprinnelig løsning.

Transformatorstasjonen vil beslaglegge noe av friluftsområdet nord på Liåsen innenfor Markagrensen. Stasjonen lokaliseres blant annet ved siden av kommunaltekniske anlegg som Grønmo avfallsanlegg, vann- og avløpstunnel.

- Vi har forsøkt å redusere arealbruken så langt det lar seg gjøre, men det er et stort anlegg som krever plass og vil være synlig. Vi jobber også med utforming av stasjonen for å tilpasse den best mulig til omgivelsene. Vi har forståelse for at transformatorstasjonen ikke er ønskelig i landskapet, men dette er kritisk infrastruktur som må på plass for å sikre trygg strømforsyning i denne delen av Oslo, forteller Weisser Fennefoss.

I det videre arbeidet vil Statnett utarbeide en “detaljplan” som blant annet vil inneholde krav til utforming av stasjonsbygg, hvordan vi kan ivareta hensyn til friluftsliv, trafikksikring og ulike typer avbøtende tiltak for å redusere visuelle virkninger, samt tiltak for å redusere ulemper som fremkommelighet, støy og støv i anleggsperioden.

Vedtaket til NVE kan påklages. Les mer på NVEs sider.

 

Flere tiltak for å forsterke strømnettet i Oslo og omegn

De siste ti årene har Statnett jobbet med å oppgradere hovedstrømnettet i Oslo-området. Transformatorstasjonene på Sogn og Smestad er fornyet, i tillegg til kabelforbindelsen mellom disse to stasjonene. Bygging av ny transformatorstasjon på Hamang i Bærum og ny kabeltunnel mellom Sogn og Ulven transformatorstasjon er i gang. Statnett fikk nylig tillatelse til å fornye Frogner og Ulven transformatorstasjoner og har nå fått det samme for nye Liåsen transformatorstasjon.

Les også hva NVE skriver på sine nettsider: NVE gir Statnett og Elvia tillatelse til bygge Liåsen transformatorstasjon i Oslo – NVE

 

Fakta

  • Når endelig konsesjonsvedtak foreligger, er anleggsperioden beregnet til ca. 3 år.
  • Statnett og Elvia vil eie transformatorstasjonen på Liåsen sammen.
  • Transmisjonsnettet til Statnett og regionalnettet til Elvia kobles sammen i Liåsen via tre nye transformatorer. Liåsen skal i hovedsak koble sammen Statnetts eksisterende 420 kV luftledning mellom Frogner og Follo med Hafslunds eksisterende 132 kV nett mellom Klemetsrud og Oslo, samt Solbergfoss og Abildsø stasjoner.
  • Det planlegges å bygge Liåsen transformatorstasjon som et SF6-fritt anlegg dersom teknologien er moden nok. Liåsen transformatorstasjon kan dermed bli et av de første fullskalaprosjekter som tar i bruk denne teknologien.
  • Stasjonen vil bli bygd slik at det ved behov er tilrettelagt for fremtidige utvidelser.
  • Estimert kostnad: 750-1010 millioner kroner