- Vi er inne i en nasjonal dugnad, og ser at det er nødvendig å ta hensyn til den vanskelige situasjonen mange av strømkundene er i. Derfor ønsker vi å jobbe for at alle forbrukskunder skal få redusert tariff i 2021. Det kommer både industri, næringsliv og vanlige husholdninger til gode, sier konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett. 

Etter en periode med større investeringer og økt tariff har Statnett i 2020 lykkes med å flate ut tariffen for vanlige forbrukere, mens industrikunder har betalt noe mer de siste årene. Nå vil tariffsatsen for også disse kundegruppene bli redusert i 2021. Denne inntektsreduksjonen vil Statnett hente inn over flere år. Målet er en reduksjon på 20-25% i tariffsatsen fra 2020 til 2021. 

- Vi bygger et kraftnett for fremtiden, med mer fornybar kraft og betydelig elektrifisering. Disse kostnadene blir hovedsakelig hentet inn gjennom nettleie. Målet er å gjøre dette uten at noen kunder rammes hardt økonomisk midt i en vanskelig situasjon, understreker Hundhammer. 

Styret i Statnett har bedt ledelsen legge til rette for dette og søke myndighetene om tillatelse til å utsette inntekter. Endringene og konkrete satser vil også drøftes med Statnetts kundeorganisasjoner før tariffen for 2021 formelt vedtas innen 1. oktober. 

Tariffmodellen endres 

Statnett har i dialog med kundeorganisasjonene over flere år jobbet med å etablere en ny tariffmodell, og styret vedtok i dag flere endringer av modellen. 

Industrikundenes rabatt blir jevnet ut, slik at alle industrikunder nå vil få 50% rabatt. For inneværende år har industrikundene hatt ulik rabatt med alt fra 6% til 60% reduksjon.  

- Dette gjør at nettleie for enkeltkunder i industrien kan bli noe endret, men vi opprettholder altså en rabatt som gjør at den kraftintensive industrien betaler halvparten av hva mindre bedrifter og vanlige kunder gjør. Med vedtaket vårt styre har gjort i dag om å redusere tariffsatsen for 2021 vil også disse strømbrukerne sikres at nettleien reduseres for det sentrale strømnettet neste år, sier Hundhammer. 

Den nye tariffmodellen innebærer også at forbruk som er tilknyttet nettet nær kraftproduksjon fortsatt vil få samme avslag i tariffen for dette som i dag. Det betyr at den såkalte k-faktoren opprettholdes. Dette stimulerer til en balansert utvikling av kraftsystemet. 
 
Kraftprodusentenes tariff er fastsatt ut fra europeiske regler og opprettholdes på samme nivå, korrigert for endringer i valutakurser. 

Statnetts styre har besluttet gradvis å avvikle ordningen med en egen tariff for fleksibelt forbruk, ettersom det i dag finnes og utvikles mer effektive måter å sikre fleksibilitet i kraftnettet. Dette skal gjøres med en overgangsordning, hvor rabatten opprettholdes med 50% av dagens nivå i 2021 før den avvikles i 2022.  

- Dette vil gjøre det mulig for lokale nettselskaper å vurdere tilsvarende ordninger på lavere nettnivåer, dersom de ser at den gir vesentlig nytte for dem. Vi er også kjent med at myndighetene ser på ordninger for å knytte til forbruk som ikke behøver samme grad av forsyningssikkerhet, sier Hundhammer. 

- Investeringene i strømnettet bidrar til vekst og arbeidsplasser i hele landet, både i industrien og andre sektorer. Et styrket strømnett vil legge til rette for nytt forbruk og ny produksjon fra fornybare kilder, samtidig som vi sikrer en trygg strømforsyning for alle, avslutter konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett.