Datterselskaper og tilknyttede selskaper

Statnett har eierskap til flere selskaper. Disse er listet under.

Statnett Forsikring AS (100 %)

Statnett Forsikring AS er konsernets eget forsikringsselskap captive. Selskapet ble etablert i 1998 og er et heleid datterselskap av Statnett SF.

Statnett Forsikring er lokalisert ved Statnetts hovedkontor i Oslo. Selskapet har konsesjon til å drive forsikrings- og reassuransevirksomhet innenfor alle skadebransjer, og er underlagt det samme regelverket som øvrige skadeforsikringsselskap i Norge. Statnett Forsikring AS er solid kapitalisert og har årlig premieinntekter for egen regning på ca. 100 mill. kr. og en forvaltningskapital på ca. 400 mill. kr.

Statnett Forsikring AS tilbyr konsernet fleksible forsikringsløsninger og behovstilpasset risikofinansiering til markedsriktige priser. Selskapet er etablert som et strategisk verktøy for risikostyring i konsernet, og skal bidra til at konsernets risikoprofil og forsikringskostnader optimaliseres over tid.

Selskapet ledes av administrerende direktør Marie Jore Ritterberg.

Årsrapporter og delårsregnskap for Statnett Forsikring AS finner du nederst på denne siden.

 

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse ble etablert 1. januar 1993. Pensjonskassen er en fortsettelse av tidligere Samkjøringens Pensjonskasse. Pensjonsordningen bygger på Lov om foretakspensjon og Forsikringsvirksomhetsloven.

Alle ansatte i medlemsbedriftene som fyller kravene til medlemskap, har rett og plikt til å være medlem i Statnett SFs Pensjonskasse. I tillegg til Statnett SF er Statnett SFs Pensjonskasse, og Elhub AS medlemsbedrifter.

Pensjonsordningen i Statnett omfatter alders- og uførepensjon til medlemmene, samt ektefelle- og barnepensjon til etterlatte ved medlemmets død. Ektefellepensjon gis til ektefelle og/eller samboer dersom vilkårene er oppfylt.

Statnett SFs Pensjonskasse er en egen juridisk enhet. Styret består av åtte medlemmer. Statnett oppnevner fem styremedlemmer, inkludert et eksternt styremedlem i henhold til Lov om foretakspensjon. Medlemmer av pensjonskassen velger tre styremedlemmer.

Ansatte som var under 52 år pr. 31.12.15 får sin fremtidige opptjening til alderspensjon gjennom en innskuddsbasert ordning utenfor pensjonskassen. Det samme vil gjelde for alle nyansatte etter samme tidspunkt. Alle ansatte vil fremdeles ha risikodekninger i pensjonskassen (etterlatte- og uføredekning). Pensjonskassen vil utstede fripoliser og forvalte disse for alle ansatte som er overført innskuddsordningen pr. 1.1. 2016.

Årsrapporter og personvernerklæring fra Statnett SFs pensjonskasse finner du nederst på denne siden.

 

Andre tilknyttede selskaper

Elbub AS (100%)

TSO Holding AS (28,2%) Via dette selskapet har Statnett et indirekte eierskap i Nord Pool AS.

Nordlink Norge AS (100 %)

Fifty AS (50%)

eSett Oy (25%)