I Oslo sør og Follo er det behov for et sterkere hovedstrømnett for å sørge for trygg strømforsyning i fremtiden. I dag forsynes området i hovedsak fra Ulven og Follo sentralnettstasjoner. Kapasiteten i disse stasjonene er ikke tilstrekkelig til å forsyne økt strømforbruk. Regionalnettet er høyt belastet og har heller ikke ledig kapasitet. 

Det er forventninger om økt strømforbruk sør i Oslo blant annet som følge av fortetting i Oslo syd, befolkningsvekst i Follo og ny omformerstasjon på Åsland i forbindelse med ny Follobane. Planer om boligutvikling i Gjersrud-Stensrudområdet, vil også kunne bidra til forbruksvekst. Derfor er det nødvendig med en ny transformatorstasjon i området. Statnett la for første gang frem konkrete planer om en ny transformatorstasjon ved Liåsen i alternativanalysen for Nettplan Stor-Oslo i 2012. Transformatorstasjonen vil koble sammen Statnetts eksisterende 420 kV ledning med Hafslund Nett sine ledninger og kabler. Dette er en effektiv måte å styrke strømforsyningen til Oslo sør og deler av Follo i fremtiden. 

Statnett har nå søkt konsesjon transformatorstasjonen, og denne er lagt ut på offentlig høring av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som er konsesjonsmyndighet. Høringsfristen var 22.12.2017. Konsesjoner i energisektoren behandles etter energiloven.


Prosjektet er en del av Nettplan Stor-Oslo som skal sikre trygg strømforsyning i Oslo og Akershus. Les mer om Nettplan Stor-Oslo her.