I dag lanserer Statnett Nettutviklingsplanen 2019 som beskriver trendene som driver utviklingen av kraftsystemet, pågående utbyggingsprosjekter og planlagte tiltak. Fornyelse av eksisterende nett og stasjoner, samt en gradvis økning i forbruk og produksjon gir viktige føringer for nettutviklingen fremover.

- Ved å fornye og forsterke hovedstrømnettet gradvis inn mot regionene og rundt de store byene, vil vi sørge for trygg strømforsyning, legge til rette for verdiskaping og redusere klimagassutslipp, sier Borgen.

Statnett forventer å opprettholde et årlig investeringsnivå på 4-6 milliarder kroner fremover. Etter 2030 er imidlertid usikkerheten større. - Vi mener nivået vil være tilstrekkelig for å ivareta vårt samfunnsoppdrag i møte med den helelektriske fremtiden, uttaler Håkon Borgen. 

 

Vil styrke nettet til flere regioner og inn mot de store byene 

Kraftsystemet er i endring langs kysten og i områdene rundt de store byene. Her er det behov for større nettforsterkninger flere steder. Det skyldes anstrengt forsyningssikkerhet som følge av regionalt etterslep i nettutvikling og vedlikehold av flere anlegg. Andre årsaker er befolkningsvekst, elektrifisering av samfunnet, flere henvendelser fra industri, petroleum og næringsliv, samt lite ledig nettkapasitet.

- For å løse samfunnsoppdraget vårt ser vi at det er behov for å styrke hovedstrømnettet en rekke steder som i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Finnmark, Lofoten/Vesterålen og på Haugalandet og Nordvestlandet, sier Borgen.

 

Balansert nettutvikling viktig

Kraftsystemet er i stor endring og det går hurtig. En rekke aktører utvikler prosjekter og har behov for å knytte seg raskere til nettet enn Statnett kan utvikle og gjennomføre prosjekter. Samtidig er det viktig å sikre at forbruk og produksjon i størst mulig grad utnytter allerede realiserte nettinvesteringer. Det krever en balansert utvikling av nettet og god informasjon om behov og utvikling i samfunnet.

- Det er flere faktorer som bidrar til at vi utvikler og investerer i riktig prosjekt til riktig tid. Riktig plassering og balansering av produksjon og forbruk bidrar til å redusere utgifter. Gode prissignaler gjennom nett-tariff og kraftmarkedet, men også mer tilgjengelig informasjon om gunstig plassering i nettet, er derfor viktig for en rasjonell og balansert nettutvikling, sier konserndirektør Borgen.

Tett kontakt og gjensidig dialog med nye kunder, lokale aktører og regionale nettselskap, er også viktig for å utvikle riktig nett til riktig tid.

Statnett gjør for tiden flere analyser i områder med større endringer i kraftsystemet. - For å sikre at vi er tilstrekkelig i forkant av utviklingen og i posisjon til å finne de beste helhetlige løsningene, legger vi økt innsats i en tett dialog med interessenter, næringsliv og beslutningstakere, påpeker Håkon Borgen.

 

Effektivt, smart og grønt i samarbeid med bransjen 

Statnetts samfunnsoppdrag er å velge tiltak som skaper verdier, er kostnadseffektive og påvirker klima- og miljø minst mulig.

- Med et kraftsystem i stor endring, er kostnadsbevissthet viktig. Vi må stadig utvikle oss for å begrense kostnader og fotavtrykk. Derfor satser vi på innovasjon og teknologiutvikling, og vi tar i bruk ny teknologi og digitale løsninger der det er kostnadseffektivt og skånsomt mot miljø og klima, sier Borgen.

Arbeidet med å få ned enhetskostnadene og byggherrekostnadene fortsetter. Det gjøres gjennom prosjektstyring og en gjennomføringsstrategi som er bedre tilpasset prosjektenes størrelse, kompleksitet og egenart, i tillegg til tydelige og kostnadseffektive løsninger.

 

Norge i en unik posisjon

Nettutviklingsplanen 2019 går mer i dybden av det langsiktige nettbehovet enn tidligere planer, ved å inkludere Analyse av transportkanaler. Norge har det siste tiåret vært det landet i Norden som har investert mest i transmisjonsnettet. Vi har i dag et tilnærmet hundre prosent fornybart kraftsystem som er effektivt, høyt utnyttet og en transport av kraft som er blant Europas rimeligste per transporterte megawattime.

– Det betyr at Norge står i en unik posisjon hvor vi skal sikre at norsk konkurransekraft videreføres, samtidig som vi skal håndtere de store endringene i kraftsystemet og fortsatt opprettholde en sikker strømforsyning, avslutter konserndirektør Borgen i Statnett.