Det gjennomføres et felles nordisk arbeid for å finne gode løsninger for å ivareta driftssikkerheten med nye utfordringer. Arbeidet er inndelt i følgende områder:

 • Frequency Containment Process (FCP)
 • Frequency quality
 • System inertia
 • Under frequency load shedding (UFLS)

Fasen for planlegging er i gang, og til det arbeidet har Statnett etablert en norsk referansegruppe som tentativt vil ha to møter i løpet av høsten 2019.

Innenfor disse områdene pågår det flere nordiske og nasjonale prosjekter, som omfatter analyser, planlegging og implementering. Avhengig av prosjekt og fase, gjennomføres arbeidet i samarbeide mellom de nordiske TSO-ene og bransjen forøvrig (kraftprodusenter, industri, utstyrsprodusenter, bransjeorganisasjoner m.fl.).

Ut fra analysene trekkes følgende overgripende konklusjoner:

 1. Dagens krav til FCR (Frequency Containment Reserve) må revideres, både for å forbedre frekvenskvalitet i normaldrift og for å sikre tilstrekkelig rask/stabil respons ved hendelser.
 2. Det er behov for løsninger for å håndtere situasjoner med lav rotasjonsenergi i systemet (høy import på HVDC forbindelser samtidig med stor andel vindkraft i Norden). Den prioriterte løsningen er implementering av raske reserver (FFR, Fast Frequency Reserve). Frem til denne løsning er på plass trengs verktøy for å redusere størrelsen på dimensjonerende feil i systemet for å sikre drift av systemet innen definerte stabilitetsgrenser.
 3. Dagens BKF (automatisk, frekvensstyrt belastningsfrakobling) er ikke lenger tilstrekkelig. Det er behov for endringer for å redusere sannsynligheten for mørklegging dersom større hendelser inntreffer.

Leveranser og tidsplan

Implementering av nye krav til FCR (Frequency Containment Reserve), inklusive justering av respons og prekvalifisering av FCR leverandører.

 • Analyse: Avsluttet Q4 2018
 • Planlegging: Q3 2019-Q2 2020
 • Implementering: start 2020

Verktøy for å redusere dimensjonerende feil i kraftsystemet ved lav inertia ble implementert i sommeren 2018. Videre arbeid skjer med etablering av felles nordiske, krav for raske reserver (FFR, Fast Frequency Reserve), samt nasjonale markedsløsninger. Statnett gjennomførte et pilotprosjekt for FFR sommeren 2018, og erfaringer fra piloten brukes videre i det nordiske arbeidet. Mer informasjon om piloten finner du i denne nyhetssaken.

 • Analyse: Q3 2018 – Q3 2019 (tekniske krav FFR)
 • Planlegging og implementering: Q3 2019-Q4 2020 (nasjonale markedsløsninger)

Implementering av ny BFK-struktur (belastningsfrakobling).

 • Analyse: Avsluttet Q1 2017
 • Planlegging: Q2 2018-Q2 2019
 • Implementering: start Q3/Q4 2019

Det etterstrebes nordiske harmoniserte løsninger.