Det gjennomføres et felles nordisk arbeid for å finne gode løsninger for å ivareta driftssikkerheten med nye utfordringer som er harmoniserte, slik de styrende regelverkene og effektivt utveksling av reserver krever. Arbeidet er inndelt i følgende områder:

  • Frequency Containment Process (FCP)
  • Frequency quality
  • System inertia
  • Under frequency load shedding (UFLS)/ Belastningsfrakobling (BFK)

Innenfor disse områdene pågår det flere nordiske og nasjonale prosjekter, som omfatter analyser, planlegging og implementering. Avhengig av prosjekt og fase, gjennomføres arbeidet i samarbeide mellom de nordiske TSO-ene og bransjen forøvrig (kraftprodusenter, industri, utstyrsprodusenter, bransjeorganisasjoner m.fl.).

Ut fra analysene trekkes følgende overgripende konklusjoner:

  1. Dagens krav til FCR (Frequency Containment Reserve) må revideres, både for å forbedre frekvenskvalitet i normaldrift og for å sikre tilstrekkelig rask/stabil respons ved hendelser. Mer informasjon om piloten for testing av krav finner du her.
  2. Det er behov for løsninger for å håndtere situasjoner med lav rotasjonsenergi i systemet (høy import på HVDC forbindelser samtidig med stor andel vindkraft i Norden). Den prioriterte løsningen er implementering av raske reserver (FFR, Fast Frequency Reserve). 
  3. Dagens BKF (automatisk, frekvensstyrt belastningsfrakobling) er ikke lenger tilstrekkelig. Det er behov for endringer for å redusere sannsynligheten for mørklegging dersom større hendelser inntreffer.

Leveranser og tidsplan

Implementering av nye krav til FCR (Frequency Containment Reserve), inklusive justering av respons og prekvalifisering av FCR-leverandører.

  • Analyse: Avsluttet Q1 2021
  • Pilot: Avsluttet Q2 2022
  • Overgangsperiode fra gammel til ny spesifikasjon: Fra 2023 og utover

Verktøy for å håndtere dimensjonerende feil i kraftsystemet ved lav inertia er utarbeidet. Etter pilot i 2018, ble det etablert felles nordiske krav for raske reserver (FFR, Fast Frequency Reserve). I 2020 og 2021 gjennomføres demonstrasjonsprosjekt for nasjonale anskaffelser av FFR og erfaringer herfra fra brukes videre i det nasjonale og nordiske arbeidet. Mer informasjon om FFR finnes her.