Utviklingen har bakgrunn i endringer i kraftsystemet hvor produksjons- og forbruksmønstrene påfører systemet hyppigere og større variasjoner enn tidligere, som sammen med fallende treghetsmoment i systemet (inertia) gjør systemet mer mottagelig for frekvensvariasjoner, og skaper behov for bedre reserver. I tillegg sikrer utviklingen teknologinøytralitet og harmonisert FCR mellom de nordiske landene.

God nok FCR defineres av egenskaper for aktivering og deaktivering. Dagens konsept for FCR som frekvensstyrt reserve proporsjonalt levert ved frekvensavvik består, men revisjonen stiller strengere krav til hvordan reservene aktiveres og deaktiveres, samt hvordan de verifiseres gjennom testing/prekvalifisering. De nordiske TSOene publiserte første utkast til revidert FCR i 2017, og har siden dette arbeidet for å forbedre den iht. mulighetene og begrensningene som finnes blant potensielle leverandører av FCR. De vedlagte kravene har gjennomgått revisjon for å for å sikre tilstrekkelig tilgang på FCR, og forenklinger er gjort for å redusere omfanget av testing i forbindelse med prekvalifisering. Dette er gjort i samarbeid med bransjen.

Piloten gjennomføres for å innhente erfaringer og validere løsningene som er utviklet. Dette omfatter både verifisering av TSOenes metode og design, samt anvendbarheten til løsningen fra et aktørperspektiv. Statnett planlegger å teste 5-10 enheter avhengig av antall tilbud og variasjon. På denne nettsiden publiseres relevante dokumenter for pilotgjennomføring og resultater.

Tilbakemeldinger om den nye FCR-spesifikasjonen eller piloten kan sendes til fcr@statnett.no uavhengig av deltagelse i pilot.

 

Tidslinje

  • 5. mai 2021 – Publisering av forespørsel om deltagere
  • 7. juni 2021 – Frist for innsendelse av tilbud for deltagelse (utfylt skjema sendes til fcr@statnett.no)
  • 15. juni 2021 – Deltagere velges ut og tilbydere gis tilbakemeldinger
  • 01. september – 31. desember 2021 – Testing gjennomføres
  • Q1 2022 – Resultater av piloten publiseres