Bakgrunn

Frekvensstabiliteten i kraftsystemet er avhengig av roterende masse i synkrone maskiner som er tilkoblet kraftnettet. Størstedelen av den roterende massen finnes i vannkraftverk og termiske kraftverk, og en mindre andel finnes i kraftforbruk.

Vindkraft bidrar ikke med roterende masse, da generatorene ikke er synkront koblede til kraftnettet. Behovet for FFR er størst i situasjoner med lav last og produksjon, kombinert med høy andel vindkraft og import.

Slike situasjoner forekommer først og fremst i sommerhalvåret, og aller mest i hydrologiske tørrår. Med økende overføringskapasitet ut av det nordiske synkronsystemet og økende andel vindkraftproduksjon i Norden øker utfordringene for systemstabiliteten.

I stedet for roterende masse brukes ofte begrep som rotasjonsenergi og inertia eller rotasjonstreghet. Disse er ulike egenskaper, men de er tett knyttet til hverandre.

 

Hvordan fungerer FFR?

FFR fungerer som en effektrespons som aktiveres i løpet av cirka ett sekund når systemfrekvensen synker under et bestemt nivå. Ulike aktiveringsfrekvenser er mulige, fra 49,5 Hz til 49,7 Hz. Ved valg av lav aktiveringsfrekvens må responsen leveres raskere for å oppnå den ønskede virkningen. Frekvensområdet for aktivering er så lavt at det ikke forekommer hvert år. Utløsning av effektresponsen forventes derfor å skje sjelden.

Den tekniske løsningen omfatter frekvensmåling, aktiveringsmekanisme og effektrespons, og kan leveres fra ulike teknologier. I et pilotprosjekt i 2018 testet Statnett leveranse av FFR fra industri, pumpekraft og datasenter. 

 

Nordisk samarbeid

Nordiske systemoperatører avsluttet i 2017 en studie av forventede utfordringer på grunn av lav inertia, og ulike løsningsalternativ. Raske reserver ble vurdert å være en effektiv teknisk løsning, og den mest kostnadseffektive løsningen. Nordiske analyser estimerte et forventet nordisk behov for FFR i 2020 på inntil 300 MW fra mai til september. Ansvaret for volumet er fordelt mellom systemoperatørene med en fordelingsnøkkel, og Statnetts andel i 2021 ble satt til 39 % av det nordiske behovet. Andelen kan endres fra år til år.

Forpliktelsen er gitt av kraftsystemets behov til enhver tid. Behovet estimeres av et prognoseverktøy som vil brukes regelmessig for å beregne behovet de nærmeste dagene og timene.

 

Nasjonal prosess

Statnett gjennomførte i 2020 og 2021 et demonstrasjonsprosjekt for å prøve ut tekniske krav, markedsvilkår og driftsrutiner. Målet var å utvikle et forslag til en varig markedsløsning som ble sendt på høring med bransjen og godkjent av reguleringsmyndigheten for energi (RME). FFR vil omfattes av retningslinjene for Statnetts praktisering av systemansvaret.

FFR anskaffels i form av reservekapasitet for en periode spesifisert av systemansvarlig. For å begrense overdimensjoneringen av reservekjøpet anskaffes FFR fordelt på to produkter: En sesongprofil som sikrer et begrenset volum på netter og i helgene, og en fleksibel mengde som leveres på bestilling fra systemdriften, basert på en kortsiktig prognose for behovet.

Budinvitasjon sendes ut via Landssentralens meldingstjeneste. Informasjon og budskjema finner du på denne siden. Aktuelle tidsfrister vil fremgå av budinvitasjonen.

Tidsplan 2022

  • 31. januar - Invitasjon til bud
  • 28. februar - Frist for å levere tilbud
  • 14. mars - Valg av tilbud, informasjon til tilbydere og kommunisering av markedsresultat
  • 29. april - Frist for å fullføre implementering og prekvalifisering
  • Oppstart leveranse – FFR Flex 2. mai, FFR Profil 30. mai
  • 27. mai – Vedståelsesfrist

Markedsresultat for innkjøp av FFR for 2022-sesongen

Statnett har mottatt og vurdert tilbud på FFR for 2022-sesongen.  

Tilbud på reservekapasitet var forespurt gjennom to ulike sesongkontrakter "FFR Profil" og "FFR Flex" med ulike leveransekrav. Statnett ønsket for perioden mai - oktober 2022 å anskaffe:  

  • Ca. 50 MW FFR Profil til bruk fra uke 22 til og med uke 35. Leveransen omfatter 1302 timer totalt per aksepterte tilbud. 
  • Ca. 100 MW FFR Flex for bestilling fra uke 18 til og med uke 43. Leveransen omfatter 400 timer per aksepterte tilbud levert etter bestilling fra Landssentralen.  

Statnett har valgt de tilbud som samlet dekker behovet til lavest kostnad. Primært kriterium for aksept har vært tilbudt pris på reserve. For hver kontraktstype vil aksepterte tilbud få samme pris per MW og time, bestemt av den høyeste aksepterte budprisen. 

Følgende volum er besluttet kjøpt for sesongen 2022:  

  • 45,2 MW FFR Profil til en uniform markedspris på 150 NOK/MW/time. Fire tilbud for FFR Profil er akseptert. Volumet kan bli endret avhengig av prekvalifiseringsresultat. 
  • 109,5 MW FFR Flex til en uniform markedspris på 495 NOK/MW/time. Sju tilbud for FFR Flex er akseptert. Volumet kan bli endret avhengig av prekvalifiseringsresultat. 

Det var stor bredde på teknologi og aktører som tilbydde i årets FFR-marked, inkludert industri, datasentre og diverse aggregerte laster.