Bakgrunn

Frekvensstabiliteten i kraftsystemet er avhengig av roterende masse i synkrone maskiner som er tilkoblet kraftnettet. Størstedelen av den roterende massen finnes i vannkraftverk og termiske kraftverk, og en mindre andel finnes i kraftforbruk.

Vindkraft bidrar ikke med roterende masse, da generatorene ikke er synkront koblede til kraftnettet. Behovet for FFR er størst i situasjoner med lav last og produksjon, kombinert med høy andel vindkraft og import.

Slike situasjoner forekommer først og fremst i sommerhalvåret, og aller mest i hydrologiske tørrår. Med økende overføringskapasitet ut av det nordiske synkronsystemet og økende andel vindkraftproduksjon i Norden øker utfordringene for systemstabiliteten.

I stedet for roterende masse brukes ofte begrep som rotasjonsenergi og inertia eller rotasjonstreghet. Disse er ulike egenskaper, men de er tett knyttet til hverandre.

Hvordan fungerer FFR?

FFR fungerer som en effektrespons som aktiveres i løpet av cirka ett sekund når systemfrekvensen synker under et bestemt nivå. Ulike aktiveringsfrekvenser er mulige, fra 49,5 Hz til 49,7 Hz. Ved valg av lav aktiveringsfrekvens må responsen leveres raskere for å oppnå den ønskede virkningen. Frekvensområdet for aktivering er så lavt at det ikke forekommer hvert år. Utløsning av effektresponsen forventes derfor å skje sjelden.

Den tekniske løsningen omfatter frekvensmåling, aktiveringsmekanisme og effektrespons, og kan leveres fra ulike teknologier. I et pilotprosjekt i 2018 testet Statnett leveranse av FFR fra industri, pumpekraft og datasenter. 

Nordisk samarbeid

Nordiske systemoperatører avsluttet i 2017 en studie av forventede utfordringer på grunn av lav inertia, og ulike løsningsalternativ. Raske reserver ble vurdert å være en effektiv teknisk løsning, og den mest kostnadseffektive løsningen. Nordiske analyser estimerte et forventet nordisk behov for FFR i 2020 på inntil 300 MW fra mai til september. Ansvaret for volumet er fordelt mellom systemoperatørene med en fordelingsnøkkel, og Statnetts andel i 2021 ble satt til 39 % av det nordiske behovet. Andelen kan endres fra år til år.

Forpliktelsen er gitt av kraftsystemets behov til enhver tid. Behovet estimeres av et prognoseverktøy som vil brukes regelmessig for å beregne behovet de nærmeste dagene og timene.

Nasjonal prosess

Statnett gjennomførte i 2020 og 2021 et demonstrasjonsprosjekt for å prøve ut tekniske krav, markedsvilkår og driftsrutiner. Målet var å utvikle et forslag til en varig markedsløsning som ble sendt på høring med bransjen og godkjent av reguleringsmyndigheten for energi (RME). Et kommersielt marked for anskaffelse av FFR ble etablert i 2022. FFR vil omfattes av retningslinjene for Statnetts praktisering av systemansvaret.

FFR anskaffes i form av reservekapasitet for en periode spesifisert av systemansvarlig. For å begrense overdimensjoneringen av reservekjøpet anskaffes FFR fordelt på to produkter: En sesongprofil som sikrer et begrenset volum på netter og i helgene, og en fleksibel mengde som leveres på bestilling fra systemdriften, basert på en kortsiktig prognose for behovet.

Budinvitasjon sendes ut via Landssentralens meldingstjeneste. Informasjon og budskjema finner du på denne siden. Aktuelle tidsfrister vil fremgå av budinvitasjonen.

Leverandører må enten ha egen balanseavtale med Statnett for reguleringsobjektet som tilbys, eller ha samtykke med reguleringsobjektets balanseansvarlige for deltagelse i FFR-markedet. Leverandører skal dokumentere at den balanseansvarlige samtykker til at ressursen tilbys i FFR-markedet. 

Leverandør skal inngå en skriftlig avtale med eier av reguleringsobjektet om at de til enhver tid forsikrer seg om at hele FFR-kapasiteten som deltar i FFR-markedet ikke inngår i andre forpliktelser. Bud skal være uten forbehold og uten koplinger til bud i andre markeder.  

Unntak for reguleringsobjekt under 10 MW 

For reguleringsobjekt under 10 MW trengs ikke samtykke fra balanseansvarlig. Følgende krav gjelder dersom samtykke fra balanseansvarlig ikke er innhentet: 

  •  Reguleringsobjektets balanseansvarlig er informert om deltakelsen. 

Unntak for reguleringsobjekt under 20 kW  

For reguleringsobjekt under 20 kW er det ikke krav om at balanseansvarlig informeres om deltagelsen.  

For at leverandør skal kunne delta i FFR-markedet må det tilbudte reguleringsobjektet prekvalifiseres ved at leveransen dokumenteres av leverandøren og godkjennes av Statnett.