Forordningene har som formål å fremme handel over landegrenser og øke likviditeten i energimarkedene. Dette skal oppnås gjennom i større grad å harmonisere markedsregler og koordinere oppgaver knyttet kapasitetsfastsettelse og kjøp av balansetjenester.

De tre markedsforordningene er:

Forward capacity allocation (FCA)

FCA regulerer markedet for langsiktige transmisjonsrettigheter i Europa. Dette er rettigheter til en viss andel av kapasiteten på en overføringsforbindelse. En slik rettighet kan være fysisk, at man faktisk har rett på den fysiske overføringskapasiteten, eller finansiell, at man kompenseres for fremtidig prisforskjell mellom to budområder.  Transmisjonsrettigheter skal gjøre det mulig for markedsaktører å sikre seg mot prisforskjeller mellom prisområder. Statnett utsteder ikke langsiktige transmisjonsrettigheter i dag. Imidlertid kan aktørene prissikre seg i markedet, eksempelvis gjennom systempriskontrakter og Electricity Price Area Differentials (EPAD) kontrakter.

Du finner oversikt over status i implementeringen av FCA-forordningen på ENTSO-E sine nettsider.

Capacity allocation and congestion management (CACM)

CACM regulerer metoder for fastsettelse og allokering av kapasitet i intradag- og day ahead-markedet. Forordningen har som formål å integrere intradag- og day ahead-markeder i Europa. Forordningen stiller videre krav om opprettelse av en felles europeisk nettmodell (Common Grid Model) og felles regler for kapasitetshåndtering mellom budområder, hvilket medfører implementering av en ny metode for kapasitetsberegning i Norden, flytbasert markedskobling. CACM åpner også opp for konkurranse mellom kraftbørser ved å tillatte at flere kraftbørser operer innenfor samme område som såkalt Nominated Energy Market Operator (NEMO)

Du finner oversikt over status i implementeringen av CACM-forordningen på ENTSO-E sine nettsider.

Electricity balancing (EB GL)

EB GL gir felles regler for balansering av kraftsystemet. Forordningen stiller krav om å utvikle europeiske markeder for utveksling av reserver. Økt handel på tvers av landegrenser skal muliggjøres blant annet gjennom innføring av standardprodukter, felles krav til prising av balanseenergi og prinsipper for ubalanseavregning. Regelverket skal også sikre likebehandling av leverandører av balansetjenester. Forordningen skal bidra til økt likviditet i balansemarkedene i Europa og ressursutnyttelse.  

Du finner oversikt over status i implementeringen av EB-forordningen på ENTSO-E sine nettsider.