Endringene gjelder følgende:

 • Fos § 6 om fastsettelse av handelskapasitet
  • Lagt til mer utfyllende beskrivelser av fastsettelse av handelskapasitet
 • Fos § 8b om planlegging av effektregulering
  • Første ledd: Det foreslås endringer i praktisering av produksjonsflytting som følge av implementering av nordisk balanseringsmodell 
  • Annet ledd: Tydeliggjort at produksjonstilpasning for alle tilfeller kan omfatte både krav til øvre nedre grense for tillatt produksjon avhengig av om begrensningen gjelder inn eller ut av området 
 • Fos § 9 om regulerstyrke og effektreserve – Vilkår markedet for raske effektreserver (FFR)
  • Det er lagt inn en opsjon i vilkårene for at leverandørene kan melde mulighet og interesse for å tilby FFR også utenfor sesong
 • Fos § 13 om tvangsmessig utkobling av forbruk
  • Justert ordlyd i fos § 13 første ledd basert på RMEs forbehold i godkjenningen av retningslinjene, justeringer tydeliggjør krav til innhold i TUF-planer 
 • Fos § 14 om fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet
  • Endringer for fos § 14 første ledd knyttet til havari og feilsituasjoner, basert på forbehold i RMEs godkjenning av retningslinjene 
  • Oppdateringer av 'Veileder for hvilke tiltak som er søknadspliktige iht. fos § 14' 
  • Oppdateringer av Nasjonal veileder for funksjonskrav (NVF) knyttet til kvalitetskrav til målinger og meldinger
 • Fos § 17 om samordning av driftsstanser
  • Endring og tydeliggjøring av frister for rapportering av data basert på tilbakemeldinger fra RME
  • Mindre justeringer i struktur og innhold, blant annet for å tydeliggjøre innrapportering av driftsstanser
 •  Fos § 20 om vern og releplanlegging
  • Fjernet retningslinjetekst for fos § 20 annet ledd, basert på RMEs forbehold i godkjenningen av retningslinjene


Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi). RME skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos).

 

Høringsinnspill sendes systemansvarlig innen 01.03.2022. Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 21/01179.

Relevante dokumenter finner du i listen nedenfor.


Ved spørsmål til høringen eller forslagene i høringen ta kontakt med systemansvarlig via fos@statnett.no

 

Her finner du gjeldende retningslinjer