Geoteknisk områdekartlegging ved Tveiten transformatorstasjon har avdekket en betydelig mer omfattende kvikkeleireproblematikk enn tidligere kjent. Også for eksisterende anlegg. Funnene konkluderer med at det kun er mulig å gjøre midlertidige tiltak på Tveiten transformatorstasjon.
 
Grunnet behov for økt transformatorkapasitet, samt tilstanden på dagens anlegg, medfører dette at Statnett har behov for å etablere ny transformatorstasjon på en ny lokasjon. Dette for å sikre fortsatt trygg strømforsyning i regionen.   


Statnett har påbegynt utredninger på ny lokasjon og vil etter planen sende konsesjonssøknad til NVE medio 2023. 

 

Tveiten transformatorstasjon - midlertidige tiltak

Våren 2021 viste geoteknisk områdekartlegging i Tveiten en betydelig mer omfattende kvikkeleireproblematikk enn tidligere kjent, også for eksisterende anlegg. Basert på disse funnene, ble det besluttet å ikke gjennomføre permanente tiltak i eksisterende Tveiten transformatorstasjon.

Den tidligere oversendte konsesjonssøknaden til NVE er derfor trukket.

Det pågår nå et utredningsarbeid av midlertidige tiltak på Tveiten transformatorstasjon. Statnett vil etter planen sende konsesjonssøknad til NVE for disse midlertidige tiltakene medio 2022.