Geoteknisk områdekartlegging ved Tveiten transformatorstasjon har avdekket en betydelig mer omfattende kvikkeleireproblematikk enn tidligere kjent. Også for eksisterende anlegg. Funnene konkluderer med at det kun er mulig å gjøre midlertidige tiltak på Tveiten transformatorstasjon.
 
Grunnet behov for økt transformatorkapasitet, samt tilstanden på dagens anlegg, medfører dette at Statnett har behov for å etablere ny transformatorstasjon på en ny lokasjon. Dette for å sikre fortsatt trygg strømforsyning i regionen. Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge ny transformatorstasjon på Gulliåsen som skal erstatte Tveiten. 

Tveiten transformatorstasjon - midlertidige tiltak

Våren 2021 viste geoteknisk områdekartlegging i Tveiten en betydelig mer omfattende kvikkeleireproblematikk enn tidligere kjent, også for eksisterende anlegg. Basert på disse funnene, ble det besluttet å ikke gjennomføre permanente tiltak i eksisterende Tveiten transformatorstasjon. Den tidligere oversendte konsesjonssøknaden til NVE er derfor trukket.

Statnett går i gang med å utføre midlertidige tiltak på Tveiten transformatorstasjon