I Statnetts områdeplan Vestfold og Telemark forventes det stor forbruksvekst. Bare i Vestfold alene ønsker industri og næringsprosjekter å knytte seg til strømnettet med 1200 MW. Det er en økning på 150 prosent fra dagens forbruk. Statnett er i gang med en trinnvis utvikling av hovedstrømnettet helt fra Bamble via Porsgrunn til Tønsberg og Eiker hvor strømnettet skal oppgraderes. Oppgraderingen er viktig for å øke kapasiteten i hovedstrømnettet mellom Sørlandet og Østlandet, for å muliggjøre økt forbruk langs kysten i Agder og i Telemark og Vestfold og for å sikre trygg strømforsyning inn mot Oslo. 

- Dagens Tveiten transformatorstasjon er fra 1966 og har for liten kapasitet til å håndtere en stor forbruksøkning. Statnett søker derfor om å etablere en ny transformatorstasjon på Gulliåsen. Den nye stasjonen får navnet "Tønsberg transformatorstasjon". Vi søker samtidig om å rive det tekniske anlegg på Tveiten når nytt anlegg er på plass,  sier prosjektleder Kirsten Faugstad i Statnett.

Omfattende kvikkleireproblematikk og dårlige grunnforhold på stasjonsområdet til eksisterende Tveiten, gjør at stasjonen ikke kan utvides og må flyttes.

Plassering av transformatorstasjon på Gulliåsen

Gulliåsen ligger rundt 1 kilometer sørvest for dagens transformatorstasjon på Tveiten. Statnett har utredet flere mulige plasseringer og vurderer Gulliåsen som den totalt sett beste plasseringen, basert på en helhetlig vurdering med hovedvekt på gode grunnforhold og kort avstand til eksisterende kraftledninger. 

- Gulliåsen ligger nær Statnett og Ledes eksisterende kraftledninger. Det er et område der mange næringsaktører har meldt sin interesse for etablering av virksomhet. Plasseringen vil inngå i et større industriområde som er under utvikling og har mindre påvirkning på naturmangfold og friluftsliv enn andre alternativer som er utredet, forteller Faugstad.

I utarbeidelsen av konsesjonssøknad har Statnett hatt dialog med Tønsberg kommune, berørte grunneiere og andre interessenter. Norges vassdrags- og energidirektorat vil i behandlingen av konsesjonssøknaden sende den ut på offentlig høring. Faugstad oppfordrer folk til å komme med innspill i kommende høringsprosess.

Den nye transformatorstasjonen blir større enn dagens, med ca. 100 dekar areal. Dette er fordi høyere spenning krever større avstand mellom komponenter og det er krav til avstander mellom stasjon og gjerde.

Viktig for vekst i regionen 

Statnett og det regionale nettselskapet Lede har tett dialog og ønsker å samlokalisere stasjonene på Gulliåsen. Lede vil sende egen konsesjonssøknad for sitt anlegg. I tillegg til å etablere transformatorstasjon, er det behov for å legge om kraftledningene til både Statnett og Lede i området slik at de kommer inn på den nye stasjonen.  

Forventet byggetid er tre år etter endelig vedtatt konsesjon. Investeringene er anslått til å være i spennet 1,7- 2,3 milliarder kroner.

 

Statnetts anlegg visualisert fra E18/ Undrumsveien ved Barkåker
Statnetts anlegg visualisert fra E18/ Undrumsveien ved Barkåker
Et bilde som viser et jordet og illustrert transformatorstasjon
illustrasjon samlet anlegg for Statnett og Lede. Visualisering sett fra Undrumsveien ved overgangen ved E18, i nærområdet til Barkåker.