Illustrasjon av en transformatorstasjon

I 2009 startet Statnett utredningen av muligheten for å etablere transformering i Kobbelv, etter ønske fra Nord-Salten Kraftlag om å tilknytte mer fornybar produksjon i regionen. Etablering av transformator i Kobbelv ville også forbedret forsyningssikkerheten i regionen.

NVE ga anleggskonsesjon til Statnett i 2013 på utvidelse av anleggende ved Kobbelv kraftverk, med pålegg om å kartlegge rasfaren først. Nord-Salten Kraftlag fikk samtidig konsesjon til utvidelse av Gjerelvmo transformatorstasjon samt forbindelse til Gjerelvmo.

Kartlegging av rasfaren avdekket at utvidelse at anleggene ved Kobbelv kraftverk ville kreve omfattende og kostbare tiltak. På grunn av rasfaren og kostbare rassikringstiltak valgte Statnett å søke konsesjon til å bygge en helt ny transformatorstasjon ved Kobbvatnet som er ca 2 km fra anleggene i Kobbelv. Det medfører også omlegging av 420 kV kraftledninger i området.

Ny konsesjonssøknad ble sendt NVE i mars 2017, og i februar 2018 ga NVE konsesjon til bygging av ny stasjon ved Kobbvatnet.