Ny stasjon skal plasseres ca. 2 km nord for Kobbelv kraftverk.  Statnetts har i dag anlegg i tilknytning til Statkrafts Kobbelv kraftverk.

Bakgrunnen for ny stasjon er å legge til rette for ny fornybar småkraft samt behov for bedret forsyningssikkerhet i regionalnettet til Nord-Salten Kraft (NSK). Det foreligger betydelige planer for utbygging av småkraft i regionen, men det er  per i dag ikke kapasitet i nettet til å gi nettilknytning for denne.

   

Statnett startet allerede i 2009 et prosjekt for etablering av transformering i tilknytning til eksisterende anlegg ved Kobbelv Kobbelv kraftverk. Statnett fikk i 2013 anleggskonsesjon fra NVE for en utvidelse av eksisterende stasjon, men ble også pålagt å utrede rasfaren nærmere.  Skredundersøkelser viste at stasjonsområdet var svært skredutsatt og en utvidelse ville bli krevende og kostbar for å tilfredstille krav til HMS både under bygging og i drift.

 

Statnett startet derfor i 2015 utredning av muligheten til å bygge en ny stasjon utenfor skred- og flomutsatt område.  Ny stasjon medfører at 420 kV ledningstrase mellom Salten og Ofoten vil bli lagt om. Det må bygges ca. 2 km med ny 420 kV ledning,  og ny trase vil gå utenfor rasutsatt område.

 

-Planen er å kunne ha ny stasjon med transformering klar innen fristen for grønne sertifikater, forteller prosjektleder i Statnett, Ketil Rian. -Det har vært sterkt engasjement fra lokale interessenter og Nord-Salten Kraft AS over mange år for å få transformering etablert. Det er derfor godt at vi nå har landet en løsning som også er fremtidsrettet, legger Rian til.

 

Forutsatt konsesjon fra NVE vil arbeidet med ny stasjon kunne starte opp i 2018.