Ny stasjon for 420/132 kV skal plasseres ca. 2 km nord for Statkrafts kraftverk Kobbelv, hvor Statnett i dag har anlegg. Det er også gitt konsesjon til ombygging av 420 kV kraftledning mellom Salten og Ofoten, fra kraftverket til ny stasjon ved Kobbvatnet.

 

Nord-Salten Kraftverk fikk samtidig konsesjon til ny 132 kV kraftledning fra Gjerelvmo til Kobbvatnet.

 

-Med konsesjon kan vi nå gå videre i planlegging med mål om å ha ny stasjon ferdig innen fristen for grønne sertifikater, forteller prosjektleder i Statnett, Bjørn Gulli. –Anskaffelsesprosessen starter nå.

 

Bakgrunnen for ny stasjon er å legge til rette for ny fornybar småkraft samt behov for bedret forsyningssikkerhet i regionalnettet til Nord-Salten Kraft (NSK).

 

Statnett planla i utgangspunktet å tilrettelegge for transformering i tilknytning til eksisterende anlegg ved Kobbelv kraftverk. Skredundersøkelser viste derimot at stasjonsområdet var svært skredutsatt, og Statnett startet derfor utredning av muligheten til å bygge en ny stasjon utenfor skred- og flomutsatt område.  Konsesjonssøknad ble sendt mars 2017.

 

Ny stasjon med ombygging av eksisterende kraftledninger er kostnadsberegnet til 320 – 360 MNOK.