Høyspentmaster

Det er behov for økt overføringskapasitet i sentralnettet som følge av behovet for å sikre en stabil strømforsyning i regionen og tilretteleggelse for bygging av ny grønn kraft slik at dette kan bidra til å innfri Norges klimamålsetninger. Oppgradering av Klæbu-Namsos er også et av flere større nettforsterkningstiltak som er nødvendig for at større mengder ny vindkraft skal kunne tilkoples sentralnettet.

Som et ledd i den langsiktige utviklingen av sentralnettet er det nødvendig å modernisere og oppgradere 300 kV ledningen på strekningen Klæbu-Verdal-Ogndal-Namsos til 420 kV.

Eksisterende ledning ble satt i drift med 300 kV driftsspenning i perioden 1982-84. Resultater fra siste års FoU-satsning i her i Statnett har gjort det mulig å oppgradere dagens ledning til høyere driftsspenning og dermed høyere overføringskapasitet. Statnett ønsker å bygge om en del 300 kV ledninger til 420 kV slik at kapasiteten kan økes i bestående traséer.

Prosjektet ble avsluttet i 2017.