Vi gjør for tiden betydelige investeringer for å sikre at sentralnettet er robust, og for å sikre strømforsyningen i mange år fremover. Kraftsystemet er i endring og skal blant annet takle en overgang fra fossil til fornybar kraft i Norden, samtidig som det er et stort reinvesteringsbehov i eksisterende nett. Kravet til forsyningssikkerhet øker når vi blir mer avhengig av strøm.

Nettkunder skal bidra ut fra deres behov for nett

Dette vil medføre økt tariffnivå i årene fremover. Investeringene kommer alle som bruker nettet til gode, og vårt mål er at alle nettkunder bidrar ut fra nettbehov og rollen de har i kraftsystemet.

Statnetts styre har vedtatt at det er behov for en tariffmodell som gir riktigere prissignaler og en mer samfunnsøkonomisk effektiv fordeling av kostnadene. Det betyr blant annet at alle aktører må få prissignaler som gjør at de dekker kostnadene de påfører nettet. 

Endringer i 2019

For 2019 besluttet Statnetts styre som et første steg på veien mot ny modell å redusere den maksimale tariffreduksjonen knyttet til samlokalisering av produksjon og forbruk fra 50 % til 40 % og at tariffreduksjonen for kraftintensiv industri skal reduseres fra 90 % til 75 %.

Vi vil fortsette arbeidet med ny tariffmodell fremover. I dette arbeidet inngår blant annet videre nedtrapping av tariffreduksjon for industrien samt økning av innmatingstariffen.

Kundeinvolvering

Utforming av tariffmodellen legges frem for og drøftes med kundeorganisasjonene før de vedtas av Statnetts styre. Statnett har jevnlige møter med kundeorganisasjonene der vi diskuterer utforming av tariffen. 

I listen under finner du vårt opprinnelige forslag til tariffmodell og kundenes tilbakemeldinger på denne, samt tre eksterne utredninger som vi baserer vårt forslag på.