Tariffsatser i transmisjonsnettet

Tariffsatser

 

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022*

til 31.3

2022*

fra 1.4

2023

 

2024

 

Produksjon øre/kWh 1,10 1,14 1,16 1,20 1,28 1,28 1,21 1,24
Produksjon - påslag systemdrift øre/kWh 0,20 0,20 0,05 0,15 0,15 0,15 0,15 0,25
Forbruk kr/kW 360 393 393 300 325 0 0 270
Stort forbruk (gj.snitt) kr/kW 113 134 162 156 163 0 0 135
Reaktiv effekt kr/kV Ar 35 35 40 40 40 40 40 40
Maksimal reduksjon stort forbruk % 90% 75% 60% 50% 50% 50% 50% 50%

*Som følge av høye flaskehalsinntekter i 2022 ble tariffen satt til 0 fra 1. april 2022.

Avregningsgrunnlag for tariff 2024 er tilgjengelig på NettWeb 

Energileddet

Energileddet beregnes på grunnlag av faktisk levert energi inn på nettet eller uttak av energi fra nettet time for time i hvert tilknytningspunkt. 

Marginaltapssatser for hvert utvekslingspunkt i transmisjonsnettet beregnes og oppdateres hver uke. Se samlet oversikt over marginaltapssatser pr uke

Ved beregning av energileddet benyttes prisen for det aktuelle prisområdet. Se Nord Pools hjemmeside for å finne områdeprisen 

Pristak på beregning av energiledd

Alle nettselskapene i Norge fikk 14. oktober 2022 midlertidig dispensasjon til å begrense størrelsen på energileddet i nettleien til og med utgangen av 2023. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har nå forlenget dispensasjonene med et år ut 2024.

Dispensasjonsvedtak fra RME finnes her

Basert på denne dispensasjonen vil Statnett begrense kraftprisen som legges til grunn i energileddet til 350 kr/MWh i 2024.

Søylediagram over tariffer for kraftprodusenter i øre per kilowatttime. Søylene er delt i fastledd og påslag systemdrift. De viser tallene fra tabellen over tariffsatser.."
Tariffer for kraftprodusenter i øre/kWh
Søylediagram over tariffer for forbrukere i kr per kilowatt. Søylene viser tariffer for alminnelig forbruk og stort forbruk. De viser tallene fra tabellen over tarrifsatser.
Tariff for forbrukere i kr/kW

*Tariff forbruk ble endret fra 325 kr/kW til 0 kr/kW fra 1.april 2022. Det gir en gjennomsnittlig tariff for forbruk på 81 kr/kW

Tariffsatser for enkeltkomponenter

Statnett eier også nettanlegg som ikke inngår i sentralnettet. Årlig nettleie for slike anlegg fastsettes individuelt og varsles direkte til den aktuelle kunde. Tariffmodellen er nærmere beskrevet i dokumentet "Tariffering av enkeltkomponenter"