Grunnlag 1: Inntektsramme fra RME

Slik beregnes inntektsrammen

Inntektsrammen fastsettes årlig av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) basert på regler gitt i kontrollforskriften. RMEs beregning tar utgangspunkt i våre faktiske (bokførte) kostnader til drift av nettet. Det inkluderer drift- og vedlikeholdskostnader, kostnader til systemdrift samt avskrivninger og avkastning på nettkapital.

RME publiserer hvert år beregnet inntektsramme for alle nettselskap i Norge, inklusiv Statnett.

Statnetts samlede inntekter skal ikke overstige inntektsrammen. Når vi skal bestemme årets tariff må vi derfor ta utgangspunkt i beregnet inntektsramme.

Grunnlag 2: Statnetts tariffmodell

Basert på regler gitt i kontrollforskriften har Statnett utformet en tariffmodell. Modellen beskriver hvordan vi, innenfor gitte rammer, fordeler inntektsrammen mellom kundene i sentralnettet. RME kontrollerer at modellen er i tråd med regelverket. 

Beskrivelse av gjeldende tariffmodell finner du i tariffheftet.

Når vi fastsetter tariffsatser skiller vi mellom produksjon og forbruk.

 

  • Produsenter tarifferes på grunnlag av hvor mye kraft de leverer inn på nettet. Tariffsatsen for produksjon blir derfor gitt i øre/kWh. Tariffgrunnlaget er "gjennomsnittlig årsproduksjon siste 10 år". EU-regelverk har satt et tak på innmatingstariffen på 1,2 €/MWh. Tariffsatsen for produsenter vil derfor være den samme fra år til år uavhengig av om inntektsrammen vår øker.

  • Forbruk tarifferes på grunnlag av hvor mye effekt de tar ut i topplasttimen. Tariffsatsen for forbruk blir derfor gitt i kr/kW. Topplasttimen er den timen i året hvor forbruket er høyest. Tariffgrunnlaget for forbruk er gjennomsnitt uttak i topplast siste 5 år. Forbrukstariffen vil øke når inntektsrammen vår øker.

 

Store enkeltforbrukere ("Stort forbruk") får redusert tariff.

Kundeinvolvering

Statnett har inngått samarbeidsavtaler med Energi Norge, Distriktsenergi, Norsk Industri og Norsk olje og gass. Disse organisasjonene representerer alle som bruker sentralnettet.

 

Utforming av tariffmodellen og beregning av årlige tariffsatser legges frem for og drøftes med kundeorganisasjonene før de vedtas av Statnetts styre. Statnett har derfor jevnlige møter med kundeorganisasjonene der vi diskuterer utforming av og endring i tariffen.

Under finner du våre presentasjoner og kundenes tilbakemeldinger i forbindelse med fastsettelse av årets tariff.